Home

Bestuur

Statuten

Projecten

Links

Contact

Actueel

Verkiezingen

 
 
 
     
 
                                                                                  
 
 
WIJKACTIEPLAN STAD BINNEN DE LINIE- PROJECTEN INDISCHE BUURT EN OMGEVING
 
 
De Belangenvereniging Indische Buurt heeft een aantal projecten gedefinieerd die zijn ingebracht in het kader van het wijkactieplan. Deze zijn inmiddels opgenomen in het door de Raad goedgekeurde Wijkactieplan.
Het doel daarvan is om via het beheersmechanisme van het wijkactieplan en met inbreng van de wijk, tot realisatie van de diverse elementen van de projecten te komen.
 
1. Burgerparticipatie en wijkgericht werken.   
    Het doel hiervan is dat burgers actief worden betrokken bij het beleid van de wijk en de
    Gemeente.   
   
    a. Het realiseren van een gemeentelijke verordening Burgerparticipatie.
       
    b. Het realiseren van een formele inbedding van het wijkgericht werken in regels.
 
    c. Het realiseren van een Wijkplatform met bevoegdheden die zijn geregeld in een
        instellingsbeschikking en een reglement.      
 
   d. Adviesrecht voor het wijkplatform.
 
   e. Het uitvoeren van Burgerparticipatie voor alle projecten die de belangen van
       burgers treffen.
 
       (1) Burgerparticipatie m.b.t. de plaats van een eventueel nieuw Stadhuis.
       (2) Burgerparticipatie t.a.v. het project Brede School Pasteurstraat.
       (3) Burgerparticipatie t.a.v. het project Lyceumhof.
       (4) Burgerparticipatie t.a.v. het project De Stelling van Den Helder.
       (5) Burgerparticipatie t.a.v. het project renovatie Middenweg.
 
2. De veilige wijk.
    Veiligheid in de wijk betreft het tegengaan van ongewenst gedrag van personen en
    een adequate afhandeling van verkeer en parkeren.
    a. Voldoende politietoezicht in de wijk.
 
    b. Een goed  contact tussen de burgers en de wijkagent, eventueel via de
        Belangenvereniging.
 
    c. Een infrastructuur die garant staat voor een adequate afhandeling van verkeer
        en parkeren.
        (1) Oplossen parkeerproblemen bij Parkzicht i.r.t. mogelijkheden bij Ten Anker.
        (2) Verbeteren veiligheid bij scholen en oversteek Javastraat.
        (3) Verbeteren parkeersituatie noordzijde Ceramstraat.
        (4) Verbeteren situatie verkeer en parkeren Borneolaan en Molukkenstraat.  
        (5) Heroverwegen van bouw van een school in de Pasteurstraat.
        (6) Goede parkeermogelijkheden bij renovatie Middenweg.
        (7) Geen betaald parkeren voor de bewoners van de wijk.
        (8) Handhaving van het fietsverbod in het Timorpark.
        (9) Opheffen eenrichtingsverkeer Madurostraat voor betere doorstroming.
        (10) Het verbreden van de trottoirs in Balistraat en Billitonstraat.
 
3. De groene wijk.
    Het doel hiervan is om in het kader van het bevorderen van de gezondheid en een
    prettige leefomgeving met een fraai aanzien, de ontwikkeling van groen in de wijk te
    bevorderen en de wijkbewoners aan te moedigen van hun wijk te genieten en daarbij meer
    te bewegen. 
 
    a. Het bevorderen van aanleg en instandhouding van het groen zodat tenminste wordt
        voldaan aan de landelijke normen.
 
    b. Het uitvoeren van de vastgestelde gemeentelijke Nota Groen.
 
    c. Het tegengaan van kaalslag in het kader van bouwprojecten.
        (1 ) Stoppen met kaalslag Linie en herstel van het vernielde gedeelte.
        (2)  Het afzien van de bouw van een school aan de Pasteurstraat waardoor de
              groene oase in de wijk wordt vernietigd.
        (3) Het in stand houden van de groene long van Den Helder.
 
   d. Het zoveel mogelijk voorzien in nieuw groen in het kader van bouwprojecten.
        
   e. Het uitvoeren van een planmatig en gelijkmatig onderhoud, zodat onderhoud niet
       neerkomt op kaalslag.
      (1) Een ecologisch en esthetisch verantwoord onderhoud van het Timorpark.
 
 
4. Een kindvriendelijke wijk.
    Het doel hiervan is om in faciliteiten te voorzien die de kinderen in staat stellen om zich
    door sport en spel gezond te ontwikkelen in een aantrekkelijke speelomgeving.
 
   a. Het aanleggen van spel en sportvoorzieningen voor de jeugd.
 
      (1) Het plaatsen van speeltoestellen op plaatsen waar dat gewenst is.
 
      (2) Het aanleggen van een speelveld nabij de Balistraat, voorzien van voetbal en
            basketball faciliteiten.       
 
      (3) Het verbeteren van de Hinkelbaan in de Ceramstraat.
 
   b. Het voorzien van bouwprojecten van elementen die aandacht geven aan
       speelmogelijkheden voor de jeugd.
       (1) Het voorzien in speelmogelijkheden rond het project Lyceumhof.
 
   c. Samenwerking met de Stichting Jantje Beton. 
 
[Timorpark] [Lyceumhof] [Middenweg] [Burgerparticipatie] [Linie] [Speelveld] [Brede School] [Borneolaan-Molukkenstraat] [Wijkactieplan]