Home

Bestuur

Statuten

Projecten

Links

Contact

Actueel

Verkiezingen

 
 
 
 
ONDERZOEK M.B.T DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN I.V.M. DE VERKIEZINGEN 2010
 
De burgers van Den Helder hebben voortdurend te maken met beslissingen van het Gemeentebestuur.
De Gemeenteraad bepaalt uiteindelijk welk beleid moet worden uitgevoerd door het College.
Op 3 maart wordt een nieuwe Raad gekozen door de kiesgerechtigde burgers van Den Helder.
Dit is de basis voor het beleid voor de komende 4 jaar.
De Belangenvereniging Indische Buurt is benieuwd welk beleid te verwachten is van de verschillende politieke partijen. Uiteraard hoopt zij op een vruchtbare samenwerking met het nieuwe stadsbestuur.
 
Een goede graadmeter is natuurlijk een terugblik op het gevoerde beleid gedurende de laatste 4 jaar. Daaruit blijkt het meest wat te verwachten is.
Daarom zijn aan de deelnemende partijen onderstaande  7 vragen voorgelegd, die gaan over het beleid zoals dat in de wijk ervaren is en dat de komende tijd verwacht mag worden.  
Politieke partijen is gevraagd zo kort mogelijk te antwoorden.
 
De antwoorden zijn in volgorde van ontvangst geplaatst. Van de reagerende partijen is op de pagina Links een verbinding met hun website opgenomen.
De Stadspartij was de eerste partij die antwoorden stuurde.
Prins voor Behoorlijk Bestuur heeft gereageerd in een opstel waarin voornamelijk op vraag 7 werd ingegaan. Dit antwoord is te vinden op de website van deze partij.
 
Trots op Nederland heeft aangegeven dat aan de hand van de vragen geen verantwoording kan worden afgelegd omdat de partij nieuw is in Den Helder. Wel is men voor burgerparticipatie en met name de Tielse methode spreekt aan. Hun reactie is aansluitend op de vragen opgenomen. 
 
Het CDA heeft een korte en krachtige verklaring gegeven over het thema burgerparticipatie en wijkgericht werken
Deze is opgenomen aansluitend op de vragen.
 
 
1. Op 1 februari 2007 is besloten door de Raad dat voor de besluitvorming m.b.t. het uitwerkingsplan
    voor het Stadshart burgerparticipatie volgens de Tielse methode wordt toegepast. Dat betekent dat
    de burgers in feite bepalen wat er gebeurt.
    De Tielse methode heeft niet plaatsgevonden. Er is slechts een schriftelijke inspraakprocedure
    gevolgd. Van burgerparticipatie is niets vernomen.
 
a.        Waarom is de Tielse methode niet toegepast?
 
D66.Navraag heeft mij geleerd dat er niet besloten is over te gaan op het model. Zoals ook ChristenUnie al aangaf is via een amendement besloten om het model te onderzoeken. Variant wordt al toegepast.
 
Stadspartij:  U weet dat wij in de oppositie zitten, en met deze dictatuur democratie geen vinger in de pap hebben.
 
ChristenUnie:  Omdat niet besloten is over te gaan tot dit model. In een amendement is benoemd dit model te onderzoeken. Dit amendement had onderdeel uit moeten maken van een wensen en bedenkingenprocedure die niet door gegaan is. De variant "Tiel oost model" wordt in Den Helder al jaren toegepast. Kortweg komt die er op neer dat wijkplatforms een bedrag krijgen om kleine zaken mee op te lossen, uit te voeren.
 
SP De Tielse methode is ons inziens niet toegepast omdat de coalitie dit een bedreiging vond voor de plannen die zij hadden met het stadshart. Men redeneert vanuit de gedachte; Wij zijn gekozen door de burgers en weten dus wat goed voor hen is".
 
    b. Vindt U inbreng van burgers volgens een dergelijke methode noodzakelijk, en zo ja
  
       op welke wijze voorziet Uw programma in een dergelijke inbreng?
 
D66. D66 Den Helder vindt het absoluut noodzakelijk dat burgers betrokken raken en blijven! In ons programma hebben we ook een paragraaf aan dit onderwerp besteed. ( zie partijprogramma ) Uit het programma blijkt dat wij participatie dus een groot goed vinden waar scenariodebatten een grote rol kunnen spelen.
 
Stadspartij: De inbreng van de burger is naar de mening van de Stadspartij onontbeerlijk en zie verder onze speerpunten.
 
ChristenUnie:  Wijkgericht werken en burgerparticipatie vinden wij belangrijk en hebben we als speerpunt in ons verkiezingsprogramma. Er moet helder gecommuniceerd worden wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke beslissingen mag/moet nemen.
 
SP De SP vindt de inbreng van de burger bij grootschalige projecten als het stadshart noodzakelijk. De belangrijkste reden hiervoor is dat draagkracht onder de bevolking onontbeerlijk is bij dergelijke plannen.
De methode die hiervoor gehanteerd wordt kan wisselen. In ons programma noemen we onder andere referenda en telefonische enquêtes. Daarnaast benadrukken we ook burgerparticipatie bij uitvoering van sociale wetgeving zoals bijvoorbeeld de WMO.
 
2. Uit vraag 1 blijkt dat raadsbesluiten soms niet worden uitgevoerd. Alom blijkt uit reacties van
     burgers dat dit het Gemeentebestuur  een onbetrouwbaar aanzien geeft. De rechtszekerheid van de
     burgers loopt daardoor schade op.
 
    a.Kunt U meevoelen met de genoemde reacties van de burgers?
 
D66. Het is niet alleen voor burgers maar ook voor politieke partijen "af-en-toe" zeer frustrerend. Hierbij moeten we wel opmerken dat communicatie hierin een zeer grote rol speelt.
 
Stadspartij: De Stadspartij staat voor zijn burgers en hebben dit niet aflatend benadrukt in de Raad, gezien onze motie onvoldoende participatie Californiëstraat etc, tegen het intrekken van de verordening.
Er is zelfs nog contact met U persoonlijk ( Ir. L. Nieuwenhuis ) geweest omtrent het intrekken van de bestaande verordening.
 
ChristenUnie: Uit mijn antwoord op vraag1 blijkt dat hier meer sprake is van een verwachting dan van een besluit. Kennelijk moet nog duidelijker gecommuniceerd worden wat er besloten is en wat de verwachtingen daarvan mogen zijn.
Een gemeentebestuur moet natuurlijk heldere besluiten nemen en daarvoor ook de verantwoordelijkheid nemen. Immers je zult altijd (groepen van) mensen teleurstellen omdat inspraak en participatie niet altijd betekent: gelijk krijgen 
 
SP Ja, ook de SP is regelmatig gefrustreerd door een college dat niet doet wat het behoort te doen.
 
    b. Op welke wijze voorziet Uw programma in een verbetering van de betrouwbaarheid en
         democratie?
 
D66.Voor deze vraag verwijs ik naar hetgene ik al bij de vorige vraag aangegeven heb op het gebied direct contact met de burgers en inspraak in de directe leefomgeving. Gaat me net te ver op hetzelfde stuk weer over te nemen.
 
Stadspartij: Zie ons partijprogramma en de speerpunten 5,6,7 en 8 en programma 1.4. spreken voor zich.
 
ChristenUnie: Het is ons eerste aandachtspunt en we benoemen ook dat vertrouwen in de politiek vergroten alleen kan door veel aandacht te besteden aan wijkgericht werken en burgerparticipatie. Evenals duidelijke besluitvorming en communicatie
 
SP In ons programma wordt een hoofdstuk gewijd aan een bestuur dat wij voorstaan. Transparantie en integriteit voeren hierin de boventoon, naast het contact met de burger.
 
3. In oktober 2009 werd de Algemene Inspraakverordening ingetrokken en vervangen door
    een verordening die letterlijk opsomt  wat er in de wet staat.
    Burgers zijn op deze wijze inspraakrechten ontnomen, zoals inspraak voor iedereen, inspraak
    op verzoek en de bijzondere vorm van inspraak die neerkomt op burgerparticipatie.
    De opgegeven reden- dat de verordening in strijd was met de wet- is onjuist en ten onrechte
    gebruikt.
 
    a. Welke reden had U om voor of tegen het intrekken van de verordening te stemmen?
 
D66. Geen antwoord.
 
Stadspartij: De Stadspartij heeft tegen gestemd, daar de waarborgen voor een burgerparticipatie in onze ogen niet goed zijn geborgd.
 
ChristenUnie: We hebben tegen intrekking van de verordening gestemd omdat burgerparticipatie nog niet goed geregeld was en vanwege de beperkingen in de omschrijving van de term "belanghebbende".
 
SP Tegen om genoemde redenen.
 
    b. Welke waarde hecht U aan de inspraakrechten die verloren zijn gegaan?
 
D66. Geen antwoord.
 
Stadspartij: De Stadspartij hecht er veel waarde aan en vindt dit absoluut een must.
 
ChristenUnie: Zie onze voorgaande antwoorden
 
SP Grote waarde. Raadsleden zijn in dienst van de burgers, dus zij behoren hiernaar te handelen en naaar hen te blijven luisteren.
 
    c.  Denkt U deze rechten te herstellen en zo ja, hoe?
 
D66. Geen antwoord.
 
Stadspartij: De Stadspartij heeft in zijn programma opgenomen, 1.4. De Stadspartij is er voorstander van 
om referenda in te voeren, om burgerparticipatie bij belangrijke en ingrijpende beslissingen als beslissingsinstrument te kunnen gebruiken.
Deze referenda zijn; A. Correctief referendum B. Raadplegend referendum  C. Beslissend referendum.
 
ChristenUnie: Er moet een goede participatieverordening komen.
 
SP Als wij in een positie komen waar wij in de gelegenheid zijn om dit te kunnen realiseren, zullen wij op zoveel mogelijk gebied inspraak en contact met de burgers herstellen.
 
4. Bij het intrekken van de Algemene Inspraakverordening werd door de portefeuillehouder,
     de Burgemeester, aanvankelijk beloofd dat hij nog voor zijn vertrek zou zorgen voor een
     Verordening Burgerparticipatie. Uiteindelijk is er slechts een notitie verschenen die ongeveer
     herhaalt wat in de zomer van 2008 door het College geschreven werd. Burgerparticipatie lijkt nog
     ver weg.  
 
    a. Wat vindt U van de geschetste gang van zaken?
 
D66.Deze vraag zou ik graag als volgt willen beantwoorden. Het is buitengewoon spijtig dat de verordening burgerparticipatie nog niet van de grond is gekomen. Er zijn wel eerste stappen gezet maar er is nog een lange weg te gaan. De huidige fraktie van D66 heeft hiertoe al diverse pogingen toe ondernomen (net als overigens diverse andere partijen).
 
Stadspartij: De Stadspartij gezien de dictatuur democratie vindt dit uiterst ongewenst, en hoopt na 3 maart ook van zich te laten horen, en wat te betekenen voor zijn bewoners.
 
ChristenUnie: Er moet nog veel gebeuren voor burgerparticipatie goed vorm heeft gekregen, maar of dit de burgemeester valt te verwijten, betwijfel ik. Zoveel tijd was er niet. We hadden al heel wat gewonnen als participatie in het kader van de WMO vorm had gekregen. Dat is in de afgelopen 4 jaar niet gelukt. De eerste aanzetten daarvoor zijn al in de vorige raadsperiode gedaan.
 
SP Typerend voor het optreden van de coalitie de afgelopen 4 jaar.
 
    b. Vindt U burgerparticipatie een essentieel onderdeel van de democratie en
 
        wat gaat U doen om de burgerparticipatie snel te realiseren?
 
D66. Wat wij willen doen (en ik verwijs toch maar weer even naar ons verkiezingsprogramma (en een deel ook al gegeven bij vraag 1) is dit op de politieke agenda te houden om te proberen het de komende periode wel verder gestalte te geven.
Uitgangspunt hierin blijft wel dat we een parlementaire democratie zijn waarin iedereen zijn eigen rol heeft. Voor de overheid hebben in ons verkiezingsprogramma opgenomen: ( verwijzing naar programma )
 
Stadspartij: Zie ons partijprogramma en de speerpunten 5,6,7  en 8 en programma 1.4. spreken voor zich.
 
ChristenUnie: De ChristenUnie hangt het gedachtengoed  aan van de grondwettelijk vorm gegeven "parlementaire democratie". Dat betekent dat het gekozen openbaar bestuur verantwoordelijk is voor de genomen besluiten. In de aanloop naar die besluitvorming moet er veel aandacht zijn voor burgerparticipatie op zinvolle momenten (dus niet meer als het stadium van besluitvorming al is gepasseerd). Dat moet dus geregeld worden en dat zullen we proberen op de agenda te krijgen.
 
SP Ja, belangrijk onderdeel. Wij pleiten voor referenda, telefonische enquetes en betrekken van belangenverenigingen bij besluitvorming.
 
    5. Het wijkgericht werken komt slechts moeizaam van de grond. Wijkplatforms hebben nog geen
    enkele status, ondanks de al jaren geuite wensen van de leden. Evaluaties worden alleen in
    raadscommissies behandeld  en niet in de Raad. De Belangenvereniging Indische Buurt wordt
    systematisch als niet belanghebbend aangemerkt in inspraak en bezwaar t.a.v. zaken in haar eigen
    buurt.
 
    a. Heeft U wat gedaan om de positie van de Wijkplatforms te verbeteren?
 
 
Stadspartij:Uitgenodigd om via een dialoog elkaars standpunten, wensen en wat wij voor elkaar kunnen betekeken te onderzoeken en waar mogelijk elkaar te helpen, met eerlijkheid in het vaandel, wij zijn niet links niet rechts maar recht doorzee
 
ChristenUnie: Deze conclusie deel ik niet en tijdens mijn aanwezigheidbij vergaderingen van de wijkplatforms heb ik dit signaal ook niet mee gekregen.
Gezien mijn bovenstaande reactie is dat niet aan de orde. Mochten er signalen komen dan zullen we naar bevind van zaken handelen
 
SP Nee.
 
    b. Wat heeft U gedaan om de rapportages van het wijkgericht werken  in de Raad te behandelen
        i.p.v. slechts in de Commissie?
 
Stadspartij: Gezien de dictatuur democratie weinig kansen gegund aan de oppositie.
 
ChristenUnie: Niets. Wijkplatforms hebben een grote mate van autonomie en de raad hoeft daarover niet te besluiten. Slechts indien er concrete verzoeken/problematiek is dan zou het om raadsbesluiten kunnen gaan
 
SP Niets.
 
   c. Hoe oordeelt U over de beslissing van het College dat de Belangenvereniging Indische Buurt,
        mede in het licht van het wijkgericht werken,  als niet belanghebbend wordt aangemerkt voor
        zaken in haar eigen wijk?
 
Stadspartij:Wij hebben onze zorgen geuit over het afsluiten van belanghebbende, waar wij wel aan hechten. Het eerste slachtoffer is reeds gevallen het college vond dat een boom gekapt mocht worden doordat deze vrouw als niet belanghebbende aangemerkt werd. Proef hier onze teleurstelling uit.
 
ChristenUnie: Er is al langere tijd geleden een wijkindeling gemaakt. Hierop is (financieel) beleid afgestemd.   De belangenvereniging Indische buurt is beter te vergelijken met een buurtvereniging, zoals de naam ook al zegt en zou kunnen participeren in wijkplatform "Binnen de Linie".
 
SP Daar zijn wij het niet mee eens.
 
    d. Hoe blijkt uit Uw programma dat U de situatie t.a.v. het wijkgericht werken en die van de
        Bewonersorganisaties wilt verbeteren?
 
D66. vragen a t/m d. Deze vraag zou ik als volgt willen beantwoorden. Wijkplatforms hebben een grote mate van autonomie. Omdat de Raad geen besluit neem over de rapportages past het om ze in de Commissie te behandelen. Hoewel er op diverse zaken best kritiek is te leveren wordt volgens mij de Belangenvereniging Indische Buurt (als partij) nu wel betrokken bij de reconstructie van de Middenweg.
 
Stadspartij:  -----
 
ChristenUnie: We hechten waarde aan wijkgericht werken en initiatieven om dit verder vorm te geven zullen we zeker positief bejegenen.
 
SP Wij pleitten voor een beleid waarin de buurt de schaal van de toekomst is. Kleinschalige voorzieningen in de wijken mede vormgegeven door de buurt/wijk zelf. Het moge duidelijk zijn dat bewonersorganisaties hierin een belangrijke rol spelen.
 
6. In de afgelopen coalitieperiode zijn een aantal projecten aan de orde geweest waartegen veel
    weerstand  bestond en nog steeds bestaat. Wij noemen als voorbeeld de projecten Stelling en Brede
    School Pasteurstraat.
 
   a. Wat zijn Uw acties voor de burgers geweest die van deze weerstand kennis hebben gegeven?
 
D66. In een aantal gevallen hebben we met personen en instellingen gesproken. Het betekent overigens niet dat dan ook de punten overgenomen worden. Bijvoorbeeld rond de Stelling hebben we met diverse personen en instellingen gesproken waarbij men soms lijnrecht tegenover elkaar stond. Er wordt dan ook vanuit de politiek een afweging gemaakt!
 
Stadspartij: Persoonlijk naar de bewoners geweest en daarover een motie ingediend, om het college hun huiswerk over te laten doen, wederom de dictatuur democratie die ons nekte.
 
ChristenUnie: Dit zijn voorbeelden waarbij het gemeentebestuur besluiten neemt die verder rijken dan alleen het belang van een aantal omwonenden. De Stelling is een prachtige ontwikkeling die de stad als geheel een mooiere uitstraling geeft. We hopen dan ook op mogelijkheden voor vervolg waarbij we ook willen bekijken wat we kunnen doen aan de enorme hondenpoepoverlast die wij daar ervaren.
U noemt de weerstand tegen de brede school, maar ook hier wordt bijzonder genuanceerd gedacht. We krijgen ook heel veel positieve signalen en dan is het opnieuw aan de gemeenteraad om hierover doordacht, weloverwogen besluiten te nemen die dus niet iedereen tevreden stellen.
 
SP We zijn de wijken ingegaan om kennis te nemen van de mening van de bewoners en hebben dit geluid vervolgens laten horen in commissie en raad.
 
   b. Hoe blijkt uit Uw programma dat U bij beleidsbeslissingen draagvlak bij de burgers wilt
       verwerven? 
 
D66 Wederom verwijs ik naar ons verkiezingsprogramma en het deel wat bij vraag 1 staat. Vooral de scenariodebatten kunnen wat ons betreft een grote (en positieve) rol gaan spelen voor het betrekken van de burgers. Nogmaals communicatie is dus zeer belangrijk.
 
Stadspartij:Uit onze speerpunten, en ons programma zie in dit vlak ook 1.4
 
ChristenUnie: We hebben er kennis van genomen en afwegingen gemaakt.
 
SP Referenda en telefonische enquêtes en verder eerdergenoemde zaken.
 
7. Kunt U in het kort motiveren waarom de burger op Uw partij zou moeten stemmen?
 
D66. Moeten stemmen? Mogen stemmen ! Het is een recht waarvan wij hopen dat veel mensen gebruik gaan maken. Uit onze antwoorden en wie de moeite neemt om het verkiezingsprogramma te lezen blijkt dat we groot voorstander zijn van een goed en direct contact met de inwoners van Den Helder. Nog even kort: ( verwijzing programma )
 
Stadspartij: De Stadspartij is voor iedereen, ongeacht rang of stand heeft geen bindingen en geen opdracht van uit het . Zijn niet links niet rechts maar recht door zee.
Dit is de oudste lokale partij en deze partij bestaat al meer dan 10 jaar.
Prof. Dr. P.W. Tops en Drs. W van Spijker schreven al op 16 juni 2004 in het verbeterprogramma voor de Gemeente Den Helder "Den Helder: Doe Normaal ": leer te accepteren van fracties met een andere bestuursstijl, zoals bijvoorbeeld de Stadspartij, in plaats van andere bestuursstijlen te verguizen. Ook het programma is door de leden van de Stadspartij democratisch tot stand gekomen, waardoor er een groot draagvlak bij de Stadspartij is ontstaan.
Kijk eens naar onze kieslijst een lijst waar we trots op zijn, van alle gezindten en lagen van de bevolking ondernemers, zelfstandige, huisvrouwen en jongeren, maar vooral het eensgezind zijn en houden van Den Helder. De beslissing ligt bij U, de kiezer, waarvan wij hopen het vertrouwen te mogen krijgen.
   
ChristenUnie: De ChristenUnie is bij uitstek de partij van de nuance. Zoekend naar juiste afwegingen willen we graag de inwoner van Den Helder zoveel mogelijk op het juiste moment betrekken bij de besluitvorming. We staan bovendien pal voor een zorgzame samenleving vanuit het Bijbels perspectief "omzien naar de naaste" waarbij een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt tussen maatschappelijke investeringen en "stenen stapelen".
   
SP De burger moet stemmen op de partij die zijn of haar belangen het beste vertegenwoordigd. Dat is dus niet voor iedereen dezelfde partij. In het geval van Den Helder kun je echter wel stellen dat de plannen voor het stadshart zodanig onrealistisch zijn en buiten de burger omgaan (terwijl de burger wel de rekening betaald!) dat je zou moeten stemmen op een partij die hier gezonde plannen over heeft. De SP is als enige partij serieus bezig geweest met de burgerparticipatie bij het stadshart (door middel van moties en amendementen), analyse van de problematiek en oproepen tot matiging van de plannen. 
TON
Door U zijn   uitgebreid vragen gesteld over burgerparticipatie,  de  Tielse methode, Wijkplatforms , Uw vereniging in relatie tot het gemeentebestuur  etc.Trots op Nederland, afdeling Den Helder (lijst 10) is  twee maanden geleden opgericht om  aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder mee te gaan doen.  Wij verwachten daar veel resultaat van  gelet op   de zeer broze verstandhouding tussen de inwoners van Den Helder en het gemeentebestuur/ ambtelijk management .Wij kunnen echter tot heden geen verantwoording afleggen over het  tot nu toe gevoerde gemeentelijke beleid  omdat wij nieuw zijn.    Wel kunnen wij zeggen waar wij politiek voor staan.  Wij verwijzen U daartoe allereerst naar ons verkiezingsprogramma 2010 -2014    vermeld op  onze website  www.denhelder.trotsopnederland.com. Vanwege de korte tijd die wij hebben gehad  om   Trots op Nederland afdeling Den Helder  op te richten  zijn wij in Uw ogen misschien nog niet   concreet genoeg  naar hetgeen U vraagt . Wel staat bij ons centraal dat  de mening van inwoners het resultaat moet  worden  van politiek handelen.
In de profielschets van onze  Helderse kandidaat-raadsleden  kunt U   ook zien dat zij juist raadslid willen worden om inwoners en organisaties  weer centraal te laten staan bij de inrichting en het besturen van de stad.  Daarbij geldt  voor Trots op Nederland  dat  " afspraak  is afspraak". Dat vinden wij zeer belangrijk en daar zullen wij  altijd naar  handelen. Wat  betreft de  vastgestelde Inspraakverordening vinden wij dat daaraan dan ook  echt uitvoering moet worden gegeven door de Raad en het College van Burgemeester en Wethouders.
Wij zijn op zich voorstander van  de `Tielse methode`.  Wij zien het dan   net als in de gemeente Tiel als een experimenteel  beleidsinstrument    waarbij bijvoorbeeld een stadspanel ( waarin een aantal  inwoners uit de hele gemeente  zitting heeft)  zonder last of ruggespraak  gevraagd  (aan de hand van een gemeentelijke visie)  en ongevraagd (de primair  eigen visie)  het gemeentebestuur  kan adviseren  hoe een stad zich op korte of  lange termijn  dient te  ontwikkelen. Dit kan  ook op deelterreinen plaatsvinden  zoals bijvoorbeeld is toegezegd (door de huidige coalitie van PvdA, CDA en VVD )  bij  de uitwerking van het Stadshart  maar uiteindelijk  niet  door hen  is nagekomen. Wij hopen U vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.  Na de verkiezingen indien wij werkelijk  onderdeel van de raad  en/of het dagelijks bestuur  kunnen   uitmaken kan het bovenstaande  verder worden ontwikkeld. Wij   verzoeken  onze  beantwoording van Uw vragen  ter kennisneming  aan Uw leden te doen toekomen. Mogelijk is dat voor hen juist dan   één van de motieven   om op Trots op Nederland afdeling Den Helder( lijstnummer  10 ) te gaan  stemmen.   Alleen bij een voor ons gunstige verkiezinguitslag  zijn wij in staat om een politieke omslag te kunnen maken  waar Uw belangenvereniging en inwoners van Den Helder  juist  nu zo'n  behoefte aan hebben.
 
 
CDA.
"Burgerparticipatie is voor het CDA een kernvoorwaarde voor het goed functioneren van de democratie. Burgerparticipatie is dan ook een centraal thema in ons verkiezingsprogramma. Graag verwijs ik daarvoor naar onze website: www.cdadenhelder.nl  De burger dient in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling van nieuw beleid te worden betrokken. Een nota burgerparticipatie biedt hiervoor het nodige houvast, zodat iedereen weet wat wel en wat niet verwacht mag worden. Het gaat echter niet om het hebben van een nota, maar juist om de uitvoering hiervan. Dat dit voor de gemeentelijke organisatie een leerproces is, blijkt iedere dag opnieuw. Er zijn gelukkig goede voorbeelden te noemen (zoals de betrokkenheid van bewoners bij de verkeersafwikkeling winkelcentrum de Riepel en in de Sluisdijkbuurt). Er zijn helaas ook voorbeelden van waar het niet goed is gegaan. Het is een proces van vallen en opstaan. Het vergt ook in de ambtelijke organisatie een andere manier van werken. Daaraan wordt gelukkig veel aandacht besteed.
Voor het CDA en voor mij als wethouder met deze portefeuille, is wijkgericht werken een belangrijke vorm van burgerparticipatie. De wijkplatforms vervullen een sleutelrol in het wijkgericht werken. De platforms weten wat er in de wijk speelt, hebben een zelforganiserend vermogen en zijn de positief-kritische luis in de pels voor de gemeente. Zo werken gemeente en bewoners vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan leefbare wijken. De wijze van werken en van invloed uitoefenen verschilt per platform. Ook hier is sprake van een groeiproces.
Het CDA heeft in het verleden altijd graag gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en kunde in onze stad. Met uw steun gaan wij koersvast ook de komende periode in. De inbreng van inwoner, vereniging en organisatie zijn en blijven voor ons van groot belang."
   
 
[Timorpark] [Lyceumhof] [Middenweg] [Burgerparticipatie] [Linie] [Speelveld] [Brede School] [Borneolaan-Molukkenstraat] [Wijkactieplan]