Home

Bestuur

Statuten

Projecten

Links

Contact

Actueel

Verkiezingen

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
Timorpark.
De afgelopen jaren is het Timorpark deel voor deel gerenoveerd. De informatie naar de burgers was daarbij onder de maat en vaak onjuist. De renovatie vond veelal niet plaats volgens aankondigingen en gepubliceerde kapvergunningen en de ingrepen waren veel te destructief.
Het laatste deel dat is gerenoveerd is dat bij de bunker. Volgens de kapvergunning zou daar één  boom worden gekapt en zouden er zeven blijven staan. In de praktijk bleek het net andersom te zijn en bleven we met een kale bunker achter.
Deze aanpak is het gevolg van het jarenlang ontbreken van regulier onderhoud.
Vele tientallen prachtige, al bij het aanleggen van het park geplante, bomen werden gekapt.
Eens, bij de renovatie van het noordelijke deel, werd door de Gemeente als excuus voor het kappen van de vele bomen aangevoerd dat vooraf aangebrachte merktekens door kinderen waren verwijderd. Een raar excuus voor het kappen van meer dan tachtig bomen.
 
Met een bewonersbrief in augustus 2009 werden de bewoners van de Timorlaan en Borneolaan op de hoogte gebracht van een renovatie uit te voeren in de winterperiode 2009-2010 langs de Timorlaan, Borneolaan en Huisduinerweg.  Hierbij werd medegedeeld dat een kapvergunning was aangevraagd. Een beplantingsplan werd in het vooruitzicht gesteld zodra deze beschikbaar zou zijn.
Deze aanvraag kapvergunning en beplantingsplan zijn  er echter nog steeds niet.
Wel kwam er plotsklaps in september 2009 een publicatie van een kapvergunning voor 4800 m2 bosplantsoen in het Timorpark. De toestand van het groen zou zodanig zijn dat alles moest worden verwijderd en slechts enkele kostbare bomen konden blijven staan.
Uiteraard is dat funest voor het dierenleven in het park. Hun omgeving is al danig aangetast en de nieuwe plannen zijn helemaal desastreus.
Maar ook het aanzien van  het park staat op de tocht. Er zullen vele jaren nodig zijn om alles weer tot herstel te laten komen.
Bij de Gemeente zal worden aangedrongen op overleg. Mensen die zich betrokken voelen worden verzocht om zich aan te melden voor de overleggroep. Neem hiervoor contact op met de Voorzitter. Overigens hebben natuurbeschermingsorganisaties, zoals de Vogelwerkgroep ook al geprotesteerd.
Loes van de Brug, initiatiefneemster van het terugbrengen van de naam Timorpark, heeft zich als ambassadrice van de Belangenvereniging bereid verklaard om voor het belang van het park op te komen. Zij is regelmatig in de wijk te vinden geweest om steun te vragen.
 
Over het rigoureuze snoeiwerk dat in de week van 9 november 2009 in het park plaatsvond is overleg geweest met de Gemeente. Dat was een vergissing. Het wijkteam was niet op de hoogte van de plannen t.a.v. het Timorpark. De werkzaamheden zijn gestopt.
 
Op 21 oktober 2009 is bezwaar gemaakt tegen de verleende kapvergunning van 4800 m2
Bosplantsoen in het Timorpark.  Eind december 2009 is de Belangenvereniging niet ontvankelijk verklaard in haar bezwaar.
Gesteld werd door het College dat de Belangenvereniging geen belanghebbende is.
Op 5 februari 2010 is bekend geworden dat de renovatie is uitgesteld. Afgesproken werd dat de Belangenvereniging in de herfst van 2010 deel zou nemen aan overleg met de Gemeente over het plan van aanpak. Natuurorganisaties, zoals de Vogelwerkgroep, waren daar ook bij aanwezig.   
Op 12 november 2010 is bekend geworden dat de Gemeente voor het jaar 2010 geen werkzaamheden heeft gepland voor het Timorpark, behalve het verwijderen van riet en het verbeteren van de beschoeiing van het eilandje in de vijver. Op 24 maart 2011 is e.e.a aan de orde geweest bij de AV. Nadien is met de Wijkmanager afgesproken dat de omwonenden een bewonersbrief zouden krijgen over de onderhoudsplannen voor het Timorpark.
Deze bewonersbrief is daarna ontvangen en daarin is aangegeven dat de twee planvakken bij de bunker in het najaar van 2011 zouden worden gerenoveerd. Bovendien zou het achterpad geasfalteerd en worden de vijvers opgeknapt.
E.e.a. heeft in de loop van 2011 en 2012 zijn beslag gekregen. Het vak bij het Geminiziekenhuis is in oktber 2012 aangepakt.
In 2013 is begonnen met de renovatie van twee vakken nabij de Borneolaan. Er zijn daar nieuwe heesters geplant. Binnenkort wordt de vijver uitgebaggerd.
Het park heeft momenteel een zeer kaal aanzien, mede door het omwaaien en kappen van bomen.
Opvallend is de grote wateroverlast. Mogelijk is er een onderling verband.
 
Sinds enige jaren is er overleg met Gemeente en Politie m.b.t. de overlast van brommers en fietsers in dit wandelgebied. Ondanks extra handhaving is er geen verandering in het gedrag van deze weggebruikers.
Met name oudere buurtbewoners die graag wandelen in het park mijden dit vanwege het risico om aangereden te worden. Er zijn een aantal mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Deze hebben helaas nog niet tot realisatie geleid.
In 2015 is met Gemeente en andere belanghebbenden besproken dat als oplossing van het probleem wordt gezien dat de toegang vanaf de Middenweg langs de
kleine Linie voor fietsers wordt afgesloten met een heg en greppel. Hiermee zal ok het tegengestelde verkeer uit het Tiomorpark ontmodigd worden om van de andere kant het Timorpark in te rijden.
De Gemeente zou ruimte zoeken op de begroting.
De vele aansporingen door de BIB hebben nog geen resultaat gehad. 
 
 
[Timorpark] [Lyceumhof] [Middenweg] [Burgerparticipatie] [Linie] [Speelveld] [Brede School] [Borneolaan-Molukkenstraat] [Wijkactieplan]