Home

Bestuur

Statuten

Projecten

Links

Contact

Actueel

Verkiezingen

 
 
                                                                                                 
 
Gebouw OSG Nieuwediep. Project Lyceumhof.
Op 12 februari  2007 is het eerste overleg geweest met de Woningstichting over de voorlopige plannen. Aangegeven is toen dat een nieuw of verbouwd gebouw binnen de rooilijnen van het huidige gebouw blijven. Na dat gesprek is Cor de Ridder in de weer geweest met de Woningstichting, o.a  met voorstellen t.a.v de inrichting van de omgeving,  de verkeersafwikkeling en de parkeerprobelmatiek. Voorstellen worden t.z.t in de planning van Woningstichting en Gemeente meegenomen.
De inspraakgroep bestaat uit de volgende personen: Mevr. Pascha, Hr. en Mevr. Terwee,
Hr. de Ridder en L. Nieuwenhuis. In het nieuwe bestemmingsplan dat op 10 mei 2006 is vastgesteld door de Raad is een maximale hoogte van 10 m aangegeven.
Bij de raadsvergadering werd daarvoor door Wethouder Boskeljon een harde garantie gegeven, n.a.v. zienswijzen van omwonenden. Cor de Ridder heeft daarbij ingesproken.
 
De eerste presentatie van de plannen heeft plaatsgevonden op donderdag 17 januari 2008 in de kantine van de Woningstichting aan de Middenweg.
De belangstelling was zeer groot, mede doordat de Vereniging mensen had opgeroepen om aanwezig te zijn. De inspraakgroep was ook aanwezig.
Woningstichting heeft toen de plannen gepresenteerd van de twee zijvleugels.
De plannen t.a.v. het hoofdgebouw moesten nog verder worden ontwikkeld.
Woningstichting heeft in 2008 een sloopvergunning verkregen.
 
Bij de Algemene Vergadering van 12 maart 2009 heeft Woningstichting een presentatie verzorgd  t.a.v. de stand van zaken. Deze was nog niet veel verder dan bij de presentatie van 2008.
Medio 2009 werd bekend dat het gehele gebouw gesloopt zou worden. De sloop werd in het najaar van 2009 afgerond.
Woningstichting zou  z.s.m. de plannen t.a.v. het nieuwe gebouw presenteren.
In augustus 2009 is door de Gemeente bekend gesteld dat een rijkssubsidie was aangevraagd in het kader van de stimulering van de bouw.
Dit betekende dat voor 1 januari 2010 met de bouw moest worden begonnen op straffe van terugbetaling van de subsidie.
Op 24 september 2009 is de afgifte van een bouwvergunning gepubliceerd.    
Aangezien deze bouwvergunning was gebaseerd op het verbouwen van het bestaande gebouw en dat dit door de huidige sloop niet meer mogelijk was, heeft de Belangenvereniging bezwaar aangetekend tegen de bouwvergunning. Op deze wijze was het immers niet meer duidelijk wat er zou worden gebouwd.
Op het bezwaar is door het College nooit gereageerd.
Op 5 november 2009 werd gepubliceerd dat Woningstichting een nieuwe aanvraag had ingediend.( tweede fase )
De nieuwe bouwvergunning voor de bouw van zorgeenheden op het terrein van het voormalige OSG Nieuwediep terrein werd op 24 december 2009 gepubliceerd. Eind december 2009 zijn 2 heipalen geslagen.
Overleg met de Woningstichting op 16 december 2009 leerde dat dit slechts een voorlopige vergunning betrof. Dit plan zou niet worden uitgevoerd. Uit een brief van Woningstichting blijkt dat de vergunning slechts nodig was voor de subsidie.
De definitieve plannen waren nog niet rond.Tegen de bouwvergunning is bezwaar gemaakt. 
Woningstichting heeft daarbij aangegeven dat het plan zou worden gepresenteerd aan de buurt zodra dit gereed was.
Het bezwaar werd door het College niet behandeld.
Op 24 juni 2010 werd het nieuwste plan besproken met het bestuur van de Belangenvereniging. Het plan voorzag nu in een combinatie van woon - en zorgeenheden. Vrijwaard wordt huurder van de zorgeenheden.
Het ondergronds parkeren is verlaten. Dat kan problemen geven voor de capaciteit in de buurt.
De hoogte van het gebouw zou iets te hoog zijn. Zonneprofielen voor de buurt zouden nog bekeken worden. 
 
Het plan is bij een bewonersbijeenkomst op 29 juni 2010 bij de Woningstichting besproken. De buurt is niet gekant tegen de bouw van een woon-zorg complex.
Wel waren er kritische geluiden t.a.v de hoogte ( massaliteit ) en het parkeren. De echte hoogte bleef vaag.
Men kon dat niet precies aangeven.
De Belangenvereniging heeft de bestaande inspraakgroep versterkt om het plan meer in detail en kritisch te bezien.
Eind december 2010 is een aanvraag bouwvergunning gepubliceerd in het Stadsnieuws. Aan omwonenden werd gemeld dat een vergunning zou worden versterkt met ontheffing van het bestemmingsplan. E.e.a n.a.v. ingediende zienswijzen die volgens de Gemeente prematuur waren. De hoogte bleek nu maar liefst 16.5 meter te zijn, dus 65 % hoger dan toegestaan in het bestemmingsplan.
In mei 2011 bleek dat het College dacht een bouwvergunning te kunnen verlenen zonder ontheffing van het Bestemmingsplan. Men doet dit op basis van een eerdere bouwvergunning m.b.t. het plan om het OSG gebouw te verbouwen. De bouwvergunning werd op 10 mei 2011 verleend.
De Belangenvereniging heeft op 9 juni een bewonersavond belegd waarin werd besproken op welke gronden bezwaar zou worden gemaakt. Het bezwaar is op 20 juni 2011 ingediend. De zitting van de Commisie voor de bezwaarschriften vond plaats op 27 oktober 2011. Een aantal omwonenden was aanwezig en voerde het woord.
 
Per brief van 21 november 2011 werd bericht ontvangen dat het bezwaar door de Commissie gegrond was verklaard.
Aan het College is door de Commssie geadviseerd om de bouwvergunning te herzien. 
 
Op 26 januari 2012 werd het College in gebreke gesteld vanwege het feit dat de beslissingstermijn van 12 weken op het bezwaar nu met 19 weken was overschreden.
Hierop is niet gereageerd.
Op 20 februari 2012 werd de beslissing op het bezwaar ontvangen met een brief die gedateerd was op 5 februari 2012.
Het College doet blijkbaar alles om de procedure zoveel  mogelijk te vertragen.
Bevestigd werd dat het bezwaar gegrond is en dat de vergunning is herroepen.
Men dacht echter wel door te kunnen gaan met bouwen op basis van een gedoogbeschikking. Deze is pas gepubliceerd op 2 maart.
Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaar tegen de gedoogbeschikking is een voorlopige voorzienig gevraagd bij de rechter.
De zitting vond plaats op 27 maart. Op 12 april volgde de uitspraak dat het verzoek is afgewezen omdat op 4 juni door de Raad zal worden besloten over de nieuwe bouwvergunning en dat daarom dus zicht op legalisatie bestaat. College en Woningstichting hadden bij de rechter aangegeven dat op 4 juni de bouw nog niet zover
gevorderd zal zijn dat de situatie onomkeerbaar is. De rechter heeft hiermee randvoorwaarden gesteld die moeten worden nagekomen. De Belangenvereniging zal hierop toezien.
Tegen de nieuwe omgevingsvergunning met ontheffing is op 12 april 2012 een zienswijze ingediend, mede namens 50 omwonenden.
Omdat op 3 mei al bleek dat de bouw zo snel vorderde dat op 4 juni mogelijk de hoogte van 10 meter ver zou worden overschreden is aan het College een verzoek gericht om zodanig te handhaven dat aan de uitspraak van de rechter zou worden voldaan. Hierop is doorhet College niet geantwoord. Omdat haast geboden was is Wethouder Bruin op 16 mei per mail gewaarschuwd voor de dreigende situatie en gewezen op het schriftelike verzoek tot handhaving. De Wethouder heeft hierop niet gereageerd.
De vergunning werd op 21 mei behandeld in de commissie SenB. Zie bij de rubriek Actueel.
Op 4 juni werd de bouwvergunning gehandeld in de Gemeenteraad. De Coalitie stemde voor en de oppositie tegen. Met een stemverhouding van 16 tegen 12 stemde de Raad in met het voornemen van het College om de bouwvergunning te verlenen.
De Raad stelde de nadrukkelijke voorwaarde dat de verkeersafwikkeling, met inbegrip van de plaats van de in- en uitrit van het Lyceumhof in nauw overleg met de omwonenden tot stand moest komen.
Op 6 juni werd de vergunnig door het College verleend, zonder dat was voldaan aan de voorwaarde vande Raad.
Op 23 juli 2012 is beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de op 6 juni verleende omgevingsvergunning.
Tot de gronden behoort ondermeer het onwetmatige besluit van de Gemeenteraad dat in stijd met het reglement van orde tot stand kwam en het verlenen van de vergunning zonder te voldoen aan de voorwaarde.  
 
Op 15 november 2012 is een informatieavond gehouden voor de omwonenden m.b.t. de verkeersafwikkeling.
Op 26 september was er een voorbespreking geweest met de Belangenvereniging, waarbij voorstellen werden gedaan t.a.v. de verkeersafwikkeling en waarbij was gesteld dat er regels moesten worden opgesteld waarlangs het overleg zou gaan verlopen.
E.e.a. i.v.m het ontbreken van een verordening die dit regelt. ( burgerparticipatie )
Het voorstel t.a.v. een ontsluiting van het Lyceumhof via de Timorlaan werd door het College als ongewenst beschouwd en zou verder niet aan de orden komen. Dit werd bij de informatieavond medegedeeld.
Op 24 november is door de Belangenvereniging per brief uiting gegeven aan de teleurstelling m.b.t. het verloop van het contact tussen College en omwonenden. Op het belangrijkste voorstel is niet ingegaan.
Van nauw overleg met de omwonenden is geen sprake geweest en het College wenst geen regels te hanteren volgens welke de besluitvorming n.a.v. de inbreng van de omwonenden plaats vindt.
Er is niet voldaan aan de voorwaarde van de Gemeenteraad t.a.v. het verlenen van de vergunning.  
De vergunning kan niet in stand blijven.Voor meer bijzonderheden zie rubriek actueel 15 november 2012.
Op 10 december is een vordering uitgegaan naar het College om de omgevingsvergunning in te trekken, omdat niet is voldaan aan de voorwaarden van de Gemeenteraad.
Op deze vordering werd pas op 1 maart 2013 gereageerd met een weigering. Volgens het College zijn we nog in overleg.
Dat bleek echter niet op 25 februari toen de Wethouders Bruin en Den Dulk een presentatie gaven in de Commissie SOB over het overleg en betoogden dat er een patstelling was ontstaan. De feiten werden volledig onjuist voorgesteld. De Wethouders probeerden op die manier van de opdracht van de Raad af te komen.
O.a. werd gesteld dat voor het voorstel van de Belangenvereniging alle bomen gekapt moeten worden. Zo'n voorstel heeft de buurt echter niet gedaan.
Het College heeft wel een kapvergunning afgegeven omdat Woningstichting van de bomen af wil. Daar heeft de Belangenverniging bezwaar tegen gemaakt.
A.d.h.v. dit bezwaar is de kapvergunning opgeschort. Tegen de weigering om de vergunnig in te trekken is op 1 april 2013 bezwaar gemaakt.
Het beroep tegen de omgevingsvergunning is 29 mei door de Rechtbank Alkmaar behandeld. Op 27 juni werd een brief ontvangen waarin werd gesteld dat de termijn
voor de uitspraak met 6 weken is verlengd. Op 5 september deed de rechtbank Alkmaar uitspraak en verklaarde het beroep ongegegrond
Het bezwaar werd op 26 september 2013 behandeld door de Commissie voor de bezwaarschriften. Het College was niet vertegenwoordigd.
Het College verklaarde het bezwaar op 15 november ongegrond. Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep aangetekend bij de Raad van State op 14 oktober 2013.
 
De zitting is heeft plaatsgevonden op 4 maart 2014. De behandeling had een goed verloop.
In tegenstelling tot het verloop van de zitting was de uitspraak van 28 mei 2014 onbevredigend.
Het hoger beroep werd ongegrond verklaard.
T.a.v. het overleg m.b.t. de situatie verkeer en parkeren werd door de Raad van State gesteld dat dit een kwestie van handhaving is die is opgenomen in de vergunning.
De Gemeente moet dus handhaven dat e.e.a. in overleg met de omwonenden gebeurt.
Aangezien de verkoop en huur van de woningen traag verloopt zal deze zaak later bij het College aanhangig worden gemaakt, zodra e.e.a opportuun is.
Op 17 februari 2015 is een Raadsinformatiebrief naar de Raad gestuurd waaruit blijkt dat de Gemeente in de herfst van 2014 een evaluatie heeft uitgevoerd t.a.v. verkeeer en parkeren rond het Lyceumhof. Men constateert dat er geen knelpunten zijn, mogelijk mede vanwege het feit dat de verkoop van de woningen ver achterloopt bij de verwachtingen.
Het College zal, aldus de brief aan de Raad, de vinger aan pols houden en de nadere ontwikkelingen volgen.
De evaluatie is uitgevoerd zonder medeweten van de Belangenvereniging of bewoners.
De Belangenvereniging zal hieromtrent een afkeurens standpunt laten horen en de noodzaak van een daadwerkelijk  overleg in het vooruitzicht stellen.
 
Op 15 juli 2013 is door ontevreden bewoners samen met de Belangenvereniging en de projectleider een schouw uitgevoerd t.a.v. de renovatie van de straten rond het Lyceumhof.
De werkzaamheden liepen 6 weken achter op de planning en de kwaliteit liet zeer te wensen over. Soms was er een onveilige situatie.
De Projectleider gaf toe dat hij het nog niet zo slecht had meegemaakt en beloofde de zaak aan te zullen pakken. E.e.a. is daarna verbeterd.
 
Op 8 februari 2013 is bezwaar gemaakt tegen de kapvergunning op Borneolaan nr. 1.
Woningstichting vond dat twee bomen te dicht bij de gevel van het Lyceumhof staan aan de Noordzijde.
De kapvergunning werd ingetrokken door het College omdat er geen goede argumenten waren.
Op 13 januari 2015 werd opnieuw een kapvergunning verleend voor 5 van de 6 bomen.
Om veiligheidsredenen werd toegestaan om de bomen meteen te kappen.
Dat gebeurde al in de tweede week van februari.
Op  29 januari werd een bezwaar ingediend. Er was inmiddels duidelijk geworden dat het kappen was gebeurd na sterk aandringen van Woningstichting. Met veiligheid had het dus niets te maken.
 
 
 
 
[Timorpark] [Lyceumhof] [Middenweg] [Burgerparticipatie] [Linie] [Speelveld] [Brede School] [Borneolaan-Molukkenstraat] [Wijkactieplan]