Home

Bestuur

Statuten

Projecten

Links

Contact

Actueel

Verkiezingen

 
 
 
 
                                                                                
        Voor                                                                              Voor                                                                                   Na de verwoesting                             
                                    
Brede School Pasteurstraat.
In januari 2008 is het plan t.a.v. het bouwen van een Brede school in de Pasteurstraat, behandeld in de Raadscommisie en in de Raad.
De Belangenvereniging heeft zich t.a.v. dit project al voor die tijd als belanghebbende aangemeld.
Bij de AV van maart 2008 vond er een presentatie plaats door de Projectleider.
Daar werd reeds veel ongerustheid geuit tegen de plannen. Het project is te kolossaal voor de krappe ruimte en betekent dat alle groen daar verdwijnt.
De activiteiten van de Brede School trekken veel verkeer aan, terwijl de verkeerssituatie in de Pasteurstraat nu al chaotisch is.
Veel omwonenden zijn lid geworden van de Belangenvereniging.
Bij een informatieavond op 16 april 2008 in het gebouw van de Woningstichting, de organisatie die de bouw gaat realiseren, reageerden de vele belangstellenden zeer verbolgen op de laconieke reacties van Wethouder Smit, die het een heel goed plan vond en de zorgen en ongerustheid van de buurt overdreven en onterecht vond.
Bij die gelegenheid werd met de Projectleider overeengekomen dat er periodiek overleg zou plaatsvinden met de inspraakgroep, bestaande uit Mevr. Holwerda, Mevr. Woort, Mevr. Stevens en ondergetekende.
Er hebben totaal 3 gesprekken plaatsgevonden. Bij het vertrek van de projectleider uit de Gemeentelijke organisatie is het overleg helaas opgehouden te bestaan.
Op 23 mei 2008 werd een sloopvergunning gepubliceerd t.a.v. het gebouw van de Groene Poolster.
De Belangenvereniging en 8 individuele omwonenden hebben een bezwaarschrift ingediend dat op 28 augustus 2008 werd behandeld bij de Commissie voor de bezwaarschriften.
De bezwaren werden door het College ongegrond verklaard.
Ondertussen had door de activiteiten van Mevr. Holwerda het openluchtmuseum te Arnhem belangstelling getoond voor het monumentale gebouw dat een rol heeft gespeeld in de wederopbouw na de tweede wereldoorlog. Men ziet het gebouw graag op de huidige locatie blijven en anders wil men het verplaatsen naar Arnhem.
Het openluchtmuseum is op 4 september 2008 met een delegatie van 4 personen ter plaatse geweest. Inmiddels wordt het gebouw ook door de Gemeente als historisch van belang geacht. De Gemeente heeft belangstellenden gezocht die het gebouw willen overnemen en verplaatsen. Deze zijn niet gevonden.
De verplaatsing van het gebouw kost ca. Euro 1 miljoen. In de tweede programmarapportage van 2009 is vermeld dat de Groene Poolster mogelijk langer in het gebouw blijft als tijdelijk beheerder voor het openlucht museum. De Groene Poolster heeft dus een duidelijke plaats gekregen in het project. Bij de begrotingsbesprekingen in november 2009 sloot de Raad zich hierbij aan. Slechts Hr. Visser van  Kies Kees en daarna lijsttrekker en Wethouder van de VVD vond dat een bulldozer het gebouw moest verwoesten.
Op 16 juli 2008 werd de buurt opgeschrikt door het geluid van zaagmachines die zes monumentale iepen tegen de grond legden. De gealarmeerde politie heeft e.e.a. onderzocht en het bleek dat de bomen werden gekapt omdat de bomendeskundige iepziekte had geconstateerd.
De laatste beweerde niet te weten van de gevoeligheden t.a.v. de plannen m.b.t. de Brede School en de onrust die het kappen van de bomen in dit verband teweeg bracht.
Nog dezelfde avond lag er een excuusbrief van de Gemeente in de bus bij de omwonenden.
Op 29 juli 2008 werd een klacht ingediend tegen de gang van zaken m.b.t. het kappen van de iepen. Deze klacht werd niet naar behoren behandeld. Het gevoel blijft dat de bomen niet ziek waren, maar zijn gekapt zonder een procedure voor een kapvergunning, omdat die teveel commotie met zich mee zou brengen.
Op 14 augustus 2008 is een zienswijze ingediend n.a.v. de publicatie van een nieuw bestemmingsplan voor de Geleerden en Bloemenbuurt. Men wilde in het gebied Pasteurstraat bij de locatie Groene Poolster 100% bebouwing toestaan. De Belangenvereniging is van mening dat het groen gehandhaafd moet blijven.
Op 28 januari 2009 is opnieuw een zienswijze ingediend n.a.v. de wettelijk verplichte publicatie.
 
Op 28 augustus 2008 werd de aanvraag kapvergunning gepubliceerd van de bomen in het gebied Groene Poolster.
Samen met 21 individuele omwonenden werd een zienswijze ingediend waarin de kapvergunning werd afgewezen.
Op 9 oktober 2008 werd de verlening van de kapvergunning gepubliceerd.
Een bezwaarschrift tegen die kapvergunning is tijdig ingediend, tezamen met talrijke bezwaarschriften van buurtbewoners. Deze werden behandeld door de Commissie op 11 december 2008. De bezwaren zijn door het College ongegrond verklaard. Wel is aangegeven dat pas gekapt gaat worden zodra de bouwvergunning definitief is verleend.
Ook hier speelt de Flora en Faunawet een grote rol i.v.m. de aanwezigheid van strikt beschermde soorten vleermuizen.
Bij de Minister van LNV was deze zaak reeds aangekaart. De Gemeente heeft aangegeven geen zaken te hebben met deze wet.
Voorts werd nog bezwaar worden gemaakt tegen de aanpassing van de geluidsnormen t.b.v. de bouw van de Brede School. Een reactie werd nooit ontvangen.
 
In de eerste week van oktober 2009 verklaarde de Directeur van de Woningstichting in een interview dat de bouwplannen voor de Brede School bijna gereed waren.
Er waren zodanige aanpassingen gedaan dat de omwonenden waarschijnlijk geen bezwaren meer hadden, was zijn inschatting.
In de tweede programmarapportage begroting 2009 voor de Raad wordt melding gemaakt van het grote risico dat het project lijdt i.v.m. de grote weerstand van de omwonenden.
Dit is heel terecht. Het project heeft uiteraard een grote impact. Deze is nog vergroot door de directe relatie met het project reconstructie Middenweg en met de plannen om een Stadhuis te bouwen aan de Middenweg.
Dat maakt het project nog problematischer.
 
Het project heeft een relatie met het project de Stelling omdat zich in het gebied Pasteurstraat belangrijke strikt beschermde natuurwaarden bevinden ( voornamelijk vleermuizen ) die ook de Linie bezoeken. Het hele gebied behoort tot dezelfde habitat. De schade aan de Linie heeft directe betekenis voor het gebied Pasteurstraat. Ook de sloop van het gebouw van OSG Nieuwediep in 2009 heeft grote invloed. Omdat het gebouw een voortplatingsplaats was voor de vleermuizen had voor de sloop een ontheffing van de Flora en Faunawet moeten worden gevraagd.
De Gemeente heeft dit nagelaten en overgelaten aan de Woningstichting die dat uiteraard niet heeft gedaan. Het risico was te groot dat hun bouwplannen dan gedwarsboomd zouden worden.
Al enige tijd is hierover correspondentie met de Minister van LNV.
Dit aspect zal een belangrijke rol gaan spelen bij de behandeling van het bestemmingsplan. De Belangenvereniging heeft een zienswijze ingediend m.b.t. dit bestemmingsplan waarin de Flora en Fauna ruim aan bod komt. De Gemeente probeerde aanvankelijk dit aspect, zoals gebruikelijk, te negeren. 
Wel was duidelijk dat een door CSO in oktober 2008 uitgevoerd onderzoek niet adequaat was.
De Gemeente had nader onderzoek aangekondigd. Daarover was nog niets vernomen.
Ook bij de bouwvergunning komen de natuurwaarden weer aan de orde.
Op 17 december 2009 vond een informatieavond plaats bij Woningstichting waarbij ook de Gemeente aanwezig was.
De opkomst was kleiner dan verwacht . Misschien door de weersomstandigheden. De buurt was ruim ge´nformeerd met brieven van de Belangenvereniging, gedistribueerd door Mevr. Woort, lid van de Inspraakgroep.
Bij de presentatie bleek het ontwerp van het gebouw aanzienlijk te zijn verbeterd.
De gymzaal is gelijkvloers geworden, waardoor een groot obstakel is verdwenen.
De oppervlakte die ingenomen wordt blijft echter ongeveer gelijk en dat betekent dat het gehele groene gebied wordt opgeofferd, op een paar bomen na.
Behalve met de Nota Groen van de Gemeente is dit ook in strijd met het landelijke beleid t.a.v groen in de wijk. Het verbeteren van het groen in de wijk is beleidsmatig "helemaal in".
De parkeer- en verkeersproblematiek blijft zorgelijk.
Omdat door de bouw van de school een deel van de parkeergelegenheid in de Pasteurstraat vervalt is op nogal gekunstelde wijze naar compensatie gezocht, ondermeer op een thans bestaande parkeerruimte in een aanliggende straat.
Bij de school worden parkeerplaatsen voor het personeel gerealiseerd die worden meegeteld als parkeergelegenheid voor de Pasteurstraat. Het is nog de vraag of bewoners die ruimte vrij mogen gebruiken. Dat werd overigens wel zo door Woningstichting gesteld maar ligt niet erg voor de hand. De huidige benutte parkeercapaciteit in de Pateurstraat is te laag ingeschat. Ook op drukke tijden moet er voldoende ruimte zijn.
Het is de moeite waard om kritisch te zijn t.a.v. de parkeerruimte. Bij vrijwel alle projecten in de stad zijn daar problemen over.
Daarnaast verdienen ook nog de verwachte verkeersstromen voldoende in kaart te zijn gebracht.
Afgesproken werd dat de Belangenvereniging samen met de Wijkmanager e.e.a. in januari 2010 nogmaals zouden  bezien. Dit is gebeurd in de tweede week van februari 2010.
 
Woningstichting dacht bij de bijeenkomst in het voorjaar van 2010 de bouwvergunning verkregen te hebben en te kunnen aanvangen met de bouw in juni 2010.
Daarvoor moest dan het gebied eerst bouwrijp worden gemaakt. Bij de bijeenkomst in de ochtend van 17 december 2009 is Woningstichting erop gewezen dat de beslissingen op de bezwaren t.a.v. de kapvergunningen bepalen dat er niet eerder gekapt mag worden dan nadat de bouwvergunning definitief is verleend. Bovendien mag niet worden gekapt in de broedperiode. Bouwen in Juni 2010 zat er dus niet in.
 
Het verplaatsen van de Groene Poolster werd met optimisme door de Gemeente tegemoet gezien.
Men dacht wel dat het bedrag van 1 Miljoen Euro voor de verplaatsing bijeengebracht kan worden.
 
Op 15 februari 2010 is het bestemmingsplan Geleerden- en Bloemenbuurt 2008 door de Raad goedgekeurd.
N.a.v de zienswijze van de Belangenvereniging is daarin opgenomen dat er op het gebied Pasteurstraat 6 een bouwverbod geldt zolang niet is gebleken dat het gebied vrij is van strikt beschermde natuurwaarden of zolang geen ontheffing van de Flora- en Faunawet is verkregen. Het rapport van CSO, dat de aanwezigheid van strikt beschermde vleermuizen beschrijft en een langdurig onderzoek voorschrijft is als bijlage gevoegd bij het bestemmingsplan.
De Belangenvereniging heeft deze feiten reeds gemeld aan het Ministerie van Landbouw die de ontheffing zou moeten verlenen.
 
Ondertussen was de Inspraakgroep tweemaal bijeen geweest, het laatst op 4 juni 2010, en werd besloten om beroep aan te tekenen tegen het Bestemmingsplan. Dat is gebeurd op 6 juni 2010. Er werd een nieuwe kapvergunning afgegeven waartegen bezwaar is gemaakt op 13 juli 2010.
Begin juni is een nieuwe aanvraag bouwvergunning gepubliceerd. De Inspraakgroep had deze aanvraag inmiddels in gezien en heeft afgesproken bezwaar maken zodra de vergunning zou worden verleend.
Inmiddels hadden 72 omwonenden de Belangenvereniging gemachtigd om de bezwaren tegen de kapvergunning en bouwvergunning mede namens hen in te dienen. 
De zitting van de Commissie voor de bezwaarschriften heeft plaatsgevonden op donderdag 26 augustus 2010.
 
Op 9 september 2010 is in het Stadsnieuws gepubliceerd dat een nieuwe bouwvergunning was aangevraagd. Deze ging volgens de publicatie gepaard met een ontheffing van het zojuist vastgestelde Bestemmingsplan.
M.b.t. deze bouwvergunning werd een zienswijze ingediend op 21 oktober 2010, wederom ondersteund door een grote groep omwonenden.( 78 )
In december 2010 werd het bezwaar tegen de kapvergunning ongegrond verklaard en werd de vergunning verleend.
Op 6 januari 2011 werd in een vergadering met de omwonenden de verdere koers uitgestippeld.
Op 10 januari werd beroep ingesteld tegen de bouwvergunning en kapvergunning en werd een voorlopige voorziening gevraagd aan de Voorzieningenrechter.
De zitting heeft plaatsgevonden op 28 januari. De rechter heeft uitspraak gedaan op 7 februari 2011.
De verzoeken voor een voorlopige voorziening zijn afgewezen en de beroepen zijn ongegrond verklaard.
Het algemene maatschappelijke belang prevaleerde boven de belangen van de omwonenden.
De argumenten t.a.v de parkeerproblematiek, de toenemende verkeersontensiteit en het verlies van het enige groen in de buurt werden als minder belangrijk afgedaan.
De Belangenvereniging achte een hoger beroep bij de Raad van state op dat moment niet zinvol, mede omdat het bouwrijp maken onmiddelijk na de uitspraak van de rechter begonnen is en concentreert zich nu op het zoveel mogelijk beperken van de schade voor de buurt.
Besloten werd om het beroep tegen het Bestemmingsplan bij de Raad van State te handhaven.
Op 20 april 2011 werd een informatieavond gehouden in het Stadhuis. Daarbij kwam het rapport an de orde waaruit blijkt dat bij het heien schade werd verwacht. Dit rapport werd tot nu toe verzwegen. Woningstichting gaf aan nog te overleggen over de beste heimethode. ( o.a. met de aannemer )
Tevens bleek dat de grond vervuild was met asbest. Men wilde in mei beginnen met heien.
In middels is het heien afgerond. In overleg met de Belangenvereniging werd de meest veilige heimethode gekozen.
Dat lijkt goed uitgepakt te hebben. Er is geen schade gemeld. De grond is later schoon verklaard.
 
Op 11 juli 2011 vond de zitting plaats bij de Raad van State m.b.t. het beroep van de Belangenvereniging tegen
de vaststelling van het Bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt. 
Dit beroep was al in 2010 ingediend omdat de Belangenvereniging niet akkoord gaat met de plaats van de Brede
School in de Pasteurstraat die in het Bestemmingsplan is vastgelegd.
Bij de zitting was de Flora en Faunawet een duidelijk punt van gesprek.
Op 29 augustus zijn aanvullende stukken ingediend bij de Raad van State om aan te tonen dat bij de vaststelling
van het Bestemmingsplan onjuist is gehandeld. Een ander punt van aandacht is de parkeerproblematiek.
Bij de uitspraak van de Raad van State is het beroep ongegrond verklaard.
Ondanks de stelling van de Gemeente werd de Belangenvereniging echter wel als belanghebbende aangemerkt.
Hoewel de uitspraak beter had gekund is deze heel nuttig en te gebruiken omdat de Gemeente in haar ijver om te voorkomen dat het beroep gegrond zou worden verklaard een aantal uitspraken gedaan die die niet kloppen met de plannen doch waar de Gemeente nu aan gehouden zal worden.
Zo is gesteld dat het parkeerterrein op eigen terrein bij de school altijd openbaar toegankelijk is en dat door de Kiss and Ride zone het parkeren niet gehinderd wordt.
Ook is gesteld dat het gekapte groen volledig wordt gecompenseerd. ( waar, werd niet vermeld )
 
Zoals voorspeld is er bij de Brede School een groot probleem t.a.v. het verkeer in het kader van het halen en brengen van de kinderen.
Al enige maken is in ambtelijke kringen geuit dat de  school op een verkeerde plek staat.
 
 
 
 
 
 
 
[Timorpark] [Lyceumhof] [Middenweg] [Burgerparticipatie] [Linie] [Speelveld] [Brede School] [Borneolaan-Molukkenstraat] [Wijkactieplan]