Home

Bestuur

Statuten

Projecten

Links

Contact

Actueel

Verkiezingen

 
 
 
 
 
 
                                    
 
Speelveld en speeltoestellen
Al enige tijd geleden werd een initiatief genomen tot het realiseren van een speeltoestel in de Billitonstraat nabij de Madurostraat.
De Hr. Koorn, die later uit Den Helder is vertrokken, is daar lang mee bezig geweest.
Later is dit overgenomen door bestuurslid Ronald de Vries. Op 19 maart 2007 werd een bewonersavond gehouden waarbij enkele omwonenden werden gevonden die toezicht willen houden en eenvoudig onderhoud willen doen. Zij hebben daarvoor een overeenkomst getekend. 
Op 23 november 2007 is het speeltoestel door Wethouder Boskeljon in gebruik gesteld onder aanwezigheid van veel kinderen en hun ouders.
Het speeltoestel is tot stand gekomen door sponsoring door de Rabobank, de Woningstichting,
Stichting Zonnige Jeugd en de Gemeente. 
De wipkippen, die op de locatie Billitonstraat stonden, zijn opgeknapt en verplaatst naar de Balistraat.
Al eerder werd een Hinkelbaan gerealiseerd in de Ceramstraat die veel wordt gebruikt.
Thans, in juli 2010, bestaan er plannen om deze hinkelbaan, met behulp van en sponsor, uit te breiden met een omgeving van prachtige gekleurde tegels.
 
 
De Woningstichting heeft niet alleen een bijdrage voor het speeltoestel gegeven maar had in november 2007 ook nog als bijzondere verrassing te melden dat de Stichting het gebied tussen de achtertuinen van de Balistraat en de Apostolische kerk zou gaan opruimen en opknappen. E.e.a gebeurde op verzoek van de Belangenverenigng en omwonenden en de wijkconciŰrge heeft hierin een co÷rdinerende rol vervuld.
Het gebied wordt geschikt gemaakt als speelveld waar de jeugd o.a. een balletje kan trappen.
Dit zijn welkome aanvullingen voor de jeugd van de buurt die eigenlijk nog weinig faciliteiten heeft.
Bij de omwonenden is een enquŕte gehouden waarvan de uitslagen zijn ingediend bij de woningstichting.
De eerste fase van de werkzaamheden is in januari 2008 uitgevoerd.
 
De Belangenvereniging is bezig geweest om plannen en fondsen te ontwikkelen voor de inrichting van het gebied.  
Het veld, eigendom van Woningstichting moest nu worden omgetoverd tot een gelegenheid waar sport bedreven kan worden en kan worden gespeeld.
Het was al in het maaibeheer van de Gemeente. Gedacht wed aan voetbal en basketbal.
Iin het najaar van 2009 werd een aanvraag ingediend bij het fonds van de Wijkaanpak Plus.
Dit fonds is een gezamenlijke inspanning van de Gemeente en Woningstichting.
Er werd bericht ontvangen dat de aanvraag voldeed aan de eisen van het fonds.
Dat betekende nog niet meteen dat er goedkeuring was, maar de realisatie was dichterbij gekomen.
De Belangenvereniging heeft ook eigen middelen beschikbaar gesteld.
Op 17 juni 2010 heeft een bewonersavond plaats gevonden m.b.t dit project bij ten Anker. I.v.m. de aanvraag bij het convenant Wijkaanpak Plus, ter realisatie,is nagegaan of er voldoende draagvlak was bij de bewoners. Ook moet een groepje omwonenden worden gevonden dat bereid is om een oogje in het zeil te houden.
Besloten werd om door te gaan met het project en er is een werkgroep gevormd die de plannen verder uit zou werken.
De eerste vergadering van de Werkgroep werd gehouden op 9 september 2010. De Werkgroep voelde het meest voor het verharden van een deel van het veld en het plaatsen van een Pannaveld. Op het verharde deel kon dan ook worden gedaan aan skateboarden en waveboarden.Voor het eind van het jaar moest het plan definitief zijn.
Als volgende stap is de doelgroep, bestaande uit de kinderen van verschillende leeftijden, uitgenodigd  
om hun voorkeur te vernemen.
Op 28 oktober heeft de Werkgroep in een vergadering besloten hoe dat zou worden aangepakt. Bij OBS De Kluft is op 17 november 2010 een bijeenkomst voor de kinderen gehouden waar ze konden vertellen wat hun ideeen waren.
Dit kon aan de hand van een tekening of een verhaal. Voor het beste idee waren er prijzen.
Op 18 november kwam de Werkgroep weer bij elkaar voor een evaluatie en op 25 november werd het voorstel defintitief vastgesteld ter aanbieding aan de Gemeente. Reeds op 3 januari 2011 werd bericht ontvangen van de Gemeente dat het project met de bijbehorende begroting was goedgekeurd door de organisatie van het convenant Wijkaanpak Plus.
Bij de Gemeente werden daarna een aantal gesprekken gevoerd over de realisatie.
Op 29 juni 2011 hebben leden van de Werkgroep Speelveld, Woningstichting en de Gemeente hun instemming
betuigd met de inrichting van het Speelveld, dat is ontworpen door de kinderen van de buurt in een ontwerpwedstrijd.
Door een extra bijdrage van het Convenant Wijkaanpak Plus is het bestaande tekort op het budget zodanig verkleind
dat door sponsoring en een bijdrage van de Belangenvereniging het project realiseerbaar was geworden.
Het traject van de realisatie is thans beeindigd. Het project was voor 1 januari 2012 gereed. In het voorjaar van 2012 is het gras ingezaaid. Op de aankondiging voor de omwonenden dat bezwaar kon worden gemaakt tegen de plannen is geen reactie gekomen.
Het Speelveld wordt op 6 juni 2012 door de Wethouder geopend. Zie rubriek actueel.
Bij de opening werd een balonnen wedstrijd gehouden en werd aan de kinderen gevraagd om een passende naam voor het veld te bedenken. De mooiste naam zal worden beloond met een prijs.
Er zijn plannen in ontwikkeling om de waterafvoer van het veld te verbeteren en de muur te verfraaien. Met een kunstenaarsgroep wordt een plan uitgewerkt om de muur te voorzien van
houten platen waarop door de kinderen uit de buurt schilderingen worden aangebracht.
Een eerste ontwerp wordt binnenkort verwacht. Met de eigenaars van de garageboxen moet worden overeengekomen dat zij afwatering aanbrengen die wordt aangesloten op de riolering. 
 
Op 23 maart 2016 is een samenwerking gestart met Triade kunstproject Speelveld Balistraat
Zoals al eerder bekend gemaakt is het de bedoeling om de muur van het speelveld Balistraat/Ceramstaat te verfraaien met een kunstproject waaraan de kinderen van de buurt meewerken.
De kinderen maken het ontwerp en doen de uitvoering onder leiding van een kunstenaar die door Triade
is uitgenodigd.  
 
Op 3 oktober 2016 is het Kunstwerk Speelveld onthuld in aanwezigheid van de ontwerpers en makers van het kunstwerk op het Speelveld - de leerlingen van de
scholen De Kluft en De Koningin Julianaschool - werd op 3 oktober het kunstwerk onthuld door Wethouder Kos.
Hij deed dat passent in een act van het Straatheater van de dames Straalman en Vriesman en met medewerking van de aanwezige jeugd.
De Voorzitter van de Belangenvereniging heette de aanwezigen bij de gelegenheid welkom:waaronder de Wethouder, de heer Everardus van Woningstichting, Paul Sanders, Directeur van Triade en de kunstenaar Jaap Velsererboer.    
Ook begeleiders van de genoemde scholen waren aanwezig.
Iedereen die actief is geweest bij deze activiteiten an terugzien op een bijzonder plezierig en sucesvol project.
De Belangenvereniging dankt Triade, Jaap Velserboer,de scholen en aannemer Wieske voor de bijzonder prettige samenwerking.
De Gemeente en Woningstichting werden bedankt voor  het dragen van de kosten.
 
Op 9 januari 2017 waren de afvalbakken van het Speelveld verdwenen.
Het lukte niet om op informale weg de bakken terug te krijgen.
De bakken zijn verwijderd als bezuinigingsmaatregel. Toen dat in het voorjaar 2016 aanstaande was heeft de Wethouder beloofd om te overleggen, maar dat is niet gebeurd.
Vandaag is een brief naar het College van B&W gestuurd om de afvalbakken terug te eisen.
Uiteindelijk kun je de kinderen wel vragen om het veld netjes te houden, maar je moet dan wel zorgen dat er
afvalbakken zijn.
 
 
Op 15 februari 2018 diende het Beroep bij de Rechtbank Alkmaar m.b.t. de afvalbakken Speelveld Ceramstraat/Balistraat.
Op het Speelveld Ceramstraat/Balistraat in Den Helder bevonden zich  twee afvalbakken. Deze zijn in 2016 door de Gemeente verwijderd zonder enige vorm van communicatie met de Belangenvereniging Indische Buurt.
Het Speelveld is aangelegd op initiatief van de Belangenvereniging
op een terrein van Woningstichting en gefinancierd door het convenant  Wijkaanpak Plus van Gemeente en Woningstichting.  Het Speelveld is ontworpen door de kinderen uit de buurt.
Het Speelveld is op 6 juni 2012 geopend door Wethouder Bruin.
Op 3 oktober 2016 is een kunstwerk van de kinderen op de muur van het Speelveld onthuld door  Wethouder Kos.
Door de vele kinderen die van het veld gebruik maken is een goede regeling t.a.v. het afval noodzakelijk, mede gezien het pedagogische aspect.
Het speelveld wordt beheerd door de Belangenvereniging.
Het maaien van het gras en het ledigen van de afvalbakken is, zoals afgesproken, een taak van de Gemeente.
De afvalbakken zijn ten tijde van de aanleg van het Speelveld door de Gemeente geplaatst en sindsdien periodiek geledigd.
 
De rechter was van oordeel dat de Gemeente de afvalbakken mocht weghalen in het kader van de werkzaamheden in het kader van de taak van de Gemeente. Het Beroep hiertegen was niet ontvankelijk.
 
 
 
[Timorpark] [Lyceumhof] [Middenweg] [Burgerparticipatie] [Linie] [Speelveld] [Brede School] [Borneolaan-Molukkenstraat] [Wijkactieplan]