Home

Bestuur

Statuten

Projecten

Links

Contact

Actueel

Verkiezingen

                                                       
 
 
20 oktober 2021 Tussenuitspraak RVS.
De RVS heeft nog geen definitieve uitspraak gegeven. De Belangenvereniging is ontvankelijk ondanks de betwisting hiervan door het College. Het College moet het aanwijbesluit t.a.v. de container op de Timorlaan ter hoogte van Stella Arca binnen 6 weken opnieuw motiveren en indien nodig wijzigen.  De Belangenvereniging moet daarvan op de hoogte worden gebracht. Daarna volgt een definitieve uitspraak.
 
30 augustus 2021 Commentaar op overzicht College naar RVS.
Het College heeft een overzicht gemaakt t.a.v. de afgstanden tot de ondergrondse containers. Daaruit blijkt dat in een aantal gevallen de stefafstand van 250 meter wordt overschrden. Deze bevindingen zijn dor de Belangenvereniging naar de RVS gestuurd.
 
4 augustus 2021 Zitting Raad van State Beroep afvalcontainers.
Sommige containers staan afstanden die groter zijn dan de afstand  die als norm door het College is opgegeven. ( 250 m )
Het College heeft daarom opdracht gekregen van de RVS om een overzicht te maken van alle maximale afstanden in de gehele wijk. Een copie moet voor commentaar naar de Belangenvereniging.
 
 
31 december 2020 Brief met melding dat procedure t.a.v. afvalcontainers bij de RVS is gestart.
De Raad van State heeft de zaak in procedure genomen.
 
28 december 2020 Bezwaarschrift afvalcontainers door Gemeente naar RVS
      gestuurd.
Hoewel op 21 december door de Gemeente was gemeld dat het bezwaarschrift bij de Commissie voor de Bezwaarschriften in behandeling was genomen werd heden gemeld door de Commissie dat de Gemeente niet de juiste instantie is om het te behandelen. Het Bezwaarschrift is door secretaris van de Commissie doorgezonden naar de Raad van State.
Aangezien het Bezwaarschrift is ingediend bij het College als bestuursorgaan is het formeel niet aan de Commissie om zulks te doen. Bovendien wordt gesproken over een "brief".
 
23 november 2020 Jaarverslag 2019 naar leden verstuurd.
Aankondiging dat dit jaar vanwege Corona geen Algemene Vergadering mogelijk is. Zodra dit kan in het nieuwe jaar zal dat worden mede gedeeld.
 
13 november 2020 Bezwaar tegen aanwijsbesluiten ingediend.
Het College gaf ten onrechte aan dat er beroep mogelijk was op basis van de Uniforme voorbereidingsprocedure. Omdat deze procedure vooraf niet was aangekondigd is gewoon bezwaar mogelijk. Bezwaar is gemaakt tegen alle onderwerpen die bij de zienwijze zijn aangekaart. Daarboven is bezwaar gemaakt tegen de chaotische en niet adequate wijze waarop de zienswijzen zijn behandeld.  
 
30 september 2020 Ontvangst definitieve aanwijsbesluiten.
De zienswijzen van de BIB en van individuele burgers hebben geen enkele wijziging opgeleverd in de aanwijsbesluiten. Beroep is mogelijk bij de Raad van State.
 
2 juli 2020 Zienswijze ingediend m.b.t. de ontwerp aanwijsbesluiten.
Aandacht is gevraagd voor de achterhaalde filosofie t.a.v. de afvalscheiding, de te grote afstand tot de containers, met name voor ouderen en de nadelen die de burgers van dit systeem zullen ondervinden terwijl de afvalstoffenheffing steeds groter wordt. Dit is een verkeerde richting van het beleid.
 
15 mei 2020 Ontvangst ontwerp aanwijzingsbesluiten ondegrondse containers.
Dit betreft de formele besluiten waarop het plaatsen van afvalcontainers kan worden gebaseerd. Het indienen van zeinswijzen is mogelijk tot 5 juli 2020.
 
27 januari 2020 Ontvangst containerplan Indische Buurt en omgeving.
Dit betreft het ontwerp van de plaatsing van odergrondse containers.    
 
21 januari 2020 Inloopavond over afvalcontainers Indische Buurt en omgeving.
Wensen kenbaar gemaakt. Gemeente staat open voor voorziening oudere mensen en anderen die niet in staat zijn om vuilniszakken zelf weg te brengen.
 
28 november 2019  Algemene Vergadering bij het Paviljoen van Toen
De opkomst bij de vergadering was redelijk. De jaarrekening 2018 en begroting 2019 zijn goedgekeurd. De aandacht was vooral gericht op de wensen van de leden t.a.v. de toekomst
van de vereniging.
 
26 november 2019 Brief naar Gemeente m.b.t. ontbreken Burgerparticipatie
N.a.v. van berichten van de Gemeente en Wethouders waarbij de loftrompet wordt gestoken over de inspraak van de burgers in Den Helder wordt in deze brief uiteengezet dat het juist droevig gesteld is met de Bugerparticipatie en dat bijvoorbeeld de verplichte verordening ontbteekt.
 
 
Den Helder 6 mei 2019
Omdat de subsidie van de Gemeente nog steeds niet binnen is en de gemeente denkt dat de BIB geen aanvraag heeft gedaan
is het volgede briefje gestuurd.
 
Geachte Hr. Looije,
Hierbij, c.f. telefonische afspraak, de aanvraag subsidie 2019 van de Belangenvereniging Indische Buurt.
De brief met aanvraag is een copie van het exemplaar dat is gewaarmerkt als zijnde aangeboden aan de Gemeente.
Bij de aanvraag is een begroting 2019 gevoegd.
Met hartelijke groeten,
Ir. L. Nieuwenhuis
 
Den Helder 2 mei 2019
Beste leden,
Hierbij moet ik helaas met grote verslagenheid mededelen dat ons bestuurslid Peter Oudhuis onlangs is overleden.
Hij was al geruime tijd ziek en hij had de wens uitgesproken om geen ruchtbaarheid te geven aan zijn overlijden, zodat we  
het pas wisten toen hij al een paar dagen geleden overleden was.
Ik heb namens het bestuur en de leden onze condoleances overgebracht.
Peter heeft veel werk voor de Vereniging verricht en was van grote waarde, ook tijdens zijn ziekte, omdat hij  
een goed humeur bleef houden en daarom altijd heel plezierig was om mee samen te werken.
Bedroefd maar met hartelijke groeten,
Lub Nieuwenhuis
Voorzitter
 
 
29 november 2018  Algemene Vergadering
 
21 maart 2018 Verkiezingen.
Het gehele College wordt vervangen zodat alle afspraken weer opnieuw aan de orde moeten komen.
 
7 maart 2018. Gesprek met Wethouder Wagner.
Bij het gesprek was ook de wijkmanager aanwezig.
Gesproken werd over de volgende onderwerpen.
- Burgerparticipatie: De Belangenvereniging heeft daar een duidelijk idee over dat ook al met de Wijkmager is besproken.
Een regeling is noodzakelijk i.v.m. de nieuwe Wet Omgevingsrecht die in 2020 of 2021in gaat.
- De afvalbakken van het Speelveld. De bakken moeten terug komen. De Wethouder weet niet waarom ze weg zijn gehaald.
Dat wordt uitgezocht en daar na wordt besproken wat er gaat gebeuren.
- Het fietsprobleem in het Timorpark. Al een jaar geleden is afgesproken met de Gemeente hoe dat probleem kan worden opgelost. Helaas is er daarna niets meer vernomen.
De Wethouder gaat dat uitzoeken.
Afgesproken is dat de Wethouder de verschillende onderwerpen zal bespreken en dat er daarna een vervolg van het gesprek komt.
 
6 maart 2018. Raadsinformatiebrief m.b.t. afvalverwerking.
De RIB werd aan de Raad geschreven n.a.v. een discussie die was ontstaan op nationaal niveau a.g.v. een bekendmaking van het Centraal Plan Bureau.
Hierin stat dat de afvalscheiding aan de bron, zoals ook in den Helder gebeurt, niet doeltreffend is op basis van de argumenten die de Belangenverenging  voortdurend naar voren heeft gebracht.
Het College betoogt met een hele kromme redenering dat er toch aanleiding is om door te gaan op de ingeslagen weg.
D.z.z. is bekend dat de werkelijk reden is dat de HVC niet wil veranderen. De Gemeente loopt daar achteraan.
 
 
15 februari 2018 . Beroep bij de Rechtbank Alkmaar m.b.t. de afvalbakken Speelveld Ceramstraat/Balistraat.
Op het Speelveld Ceramstraat/Balistraat in Den Helder bevonden zich  twee afvalbakken. Deze zijn in 2016 door de Gemeente verwijderd zonder enige vorm van communicatie met de Belangenvereniging Indische Buurt.
Het Speelveld is aangelegd op initiatief van de Belangenvereniging
op een terrein van Woningstichting en gefinancierd door het convenant  Wijkaanpak Plus van Gemeente en Woningstichting.  Het Speelveld is ontworpen door de kinderen uit de buurt.
Het Speelveld is op 6 juni 2012 geopend door Wethouder Bruin.
Op 3 oktober 2016 is een kunstwerk van de kinderen op de muur van het Speelveld onthuld door  Wethouder Kos.
Door de vele kinderen die van het veld gebruik maken is een goede regeling t.a.v. het afval noodzakelijk, mede gezien het pedagogische aspect.
Het speelveld wordt beheerd door de Belangenvereniging.
Het maaien van het gras en het ledigen van de afvalbakken is, zoals afgesproken, een taak van de Gemeente.
De afvalbakken zijn ten tijde van de aanleg van het Speelveld door de Gemeente geplaatst en sindsdien periodiek geledigd.
 
De rechter was van oordeel dat de Gemeente de afvalbakken mocht weghalen in het kader van de werkzaamheden in het kader van de taak van de Gemeente. Het Beroep hiertegen was niet ontvankelijk.
 
 
26 Januari 2018 Brief aan Raad en B&W: Afvalinzameling  verkeerd besluit Raad
Op 23 januari werd in de HC bericht dat op 22 januari de Gemeenteraad besloten heeft om de afvalinzameling zo in te richten dat restafval door de burgers gescheiden moet worden van plastic.
Dit geldt alleen voor de laagbouw want bewoners van flats kunnen hun restafval ongescheiden in de ondergrondse containers gooien. 
De VVD, D66, PVDA, Stadspartij, CDA en Beter voor den Helder
stemden hiermee in met een systeem dat  geen bijdrage levert aan de circulaire economie ( hergebruik van grondstoffen ) , dat niet zorgt voor een afname van het plastic in de oceanen maar wel duurder is en onvriendelijk is voor de burgers.
Hergebruik van plastic als grondstof vindt nauwelijks plaats omdat de chemische samenstelling te divers is en nieuw plastic veel goedkoper is.  Plastic wordt uiteindelijk toch gewoon verbrand of komt in de oceaan terecht als plastic soep.
Inhoudelijk argumenten zijn er bij de partijen niet, ze lopen blind achter Wethouder Odd Wagner aan die op zijn beurt de HVC volgt.
De HVC is echter een bedrijf dat winst moet maken.  Duurzaamheid komt op de tweede plaats.
 
17 Januari 2018 Brief aan Raad en B&W:  Afvalstoffenverordening 2018 niet vaststellen.
De brief is een actualisatie van onze brief van 7 november 2017. 
In de afgelopen periode is nog duidelijker geworden dat Den Helder verkeerd bezig is met
het beleid t.a.v. het scheiden van het restafval.
Door het beleid van de Gemeente, waarbij het restafval niet voldoende frequent wordt opgehaald en de voorzieningen voor het plastic afval niet adequaat zijn, is Den Helder een vieze stinkende stad geworden. Dat geldt op straat en op het erf van de woningen.
Het gevaar voor de volksgezondheid wordt door het gemeentebestuur veronachtzaamd.
Het probleem is dat het College danst naar de pijpen van de HVC.
Toch wil het College dit verkeerde beleid vastleggen in de Afvalstoffenverordening 2018.
Dat moet niet gebeuren.
Het scheiden bij de bron door de burgers zelf is minder efficiŽnt in het kader van
de circulaire economie dan methoden waarbij het restafval wordt gescheiden bij de afvalverwerker.
Ook de plastic soep in de oceanen wordt door de bronscheiding niet aangepakt.
Dit  verkeerde beleid dreigt nu door de Raad vastgelegd te worden in de verordening afvalstoffenverwerking.
Dat heeft grote gevolgen voor de toekomst.
Het investeren in het benodigde materiaal betekent een  definitieve keuze.
De methode betekent dat restafval door de burgers moet worden  weggebracht naar een ondergrondse container.
Dat kan betekenen dat burgers honderden meters met afvalzakken moeten afleggen.
Vooral voor oudere burgers die we juist willen stimuleren om zelfstandig te blijven wonen is dat bezwaarlijk. De methode is gebruiksonvriendelijk voor de burgers terwijl de
afvalstoffenheffing wel omhoog gaat. Logisch want het aantal vervoersbewegingen gaat fors omhoog.
Voor hoogbouw, waar geen afvalbakken voor woningen worden verstrekt, geldt dat systeem van wegbrengen naar de ondergrondse container al voor restafval inclusief plastic.  Die bakken staan altijd dichtbij.
 
 
28 november 2017 Brief aan Raad en B&W Burgerparticipatie.
In de tweede tussenrapportage in paragraaf 1.1, Bestuur en Organisatie, wordt in een stoplichtsysteem aangegeven dat het licht op groen staat,t.a.v. het vergroten van de  participatie met inwoners en ondernemers in gemeentelijke besluitvormingsprocessen.      
Blijkbaar vindt het College dat met het huidige beleid het beoogde
resultaat kan worden bereikt.
Men kan zich afvragen wat dat beoogde resultaat dan is en waaruit dat beleid dan bestaat.
Burgerparticipatie is medezeggenschap van burgers bij de gemeentelijke besluitvorming  t.a.v. onderwerpen die hen betreffen. Dat zou het beoogde resultaat moeten zijn.
Daar zijn regels voor nodig waar ondermeer in staat hoe die
medezeggenschap tot stand komt en wordt vorm gegeven. 
Een Verordening Burgerparticipatie of andere dwingende regeling bestaat echter niet.
Het is dus de vraag welk beoogd resultaat met het bestaande beleid wordt bereikt.
In ieder geval geen medezeggenschap in de besluitvorming..
Het verkeerslicht staat dus niet op groen maar op rood.
Het ontbreken van Burgerparticipatie kan worden verweten aan het Gemeentebestuur.
Op basis van Gemeentewet art. 170 ziet de Burgemeester toe op de kwaliteit van procedures op het vlak van Burgerparticipatie.
Volgens art. 150 stelt de Raad een verordening vast t.a.v.  betrekken van ingezetenen  en belanghebbenden bij de voorbereiding van het beleid.
De burgers merken van deze verplichtingen van het Gemeentebestuur niets.
Het is duidelijk dat het Gemeentebestuur tekort schiet t.a.v. haar
verantwoordelijkheid t.a.v. Burgerparticipatie. Dat moet volledig anders.
 
 
9 November 2017 Brief naar Raad en College over afvalinzameling.
     Begin oktober 2017 kregen de burgers in de media een compliment van de Wethouder
     over het scheiden aan de bron van afval. Dit was een rookgordijn reactie op een  rapport
     van het CPB, waaruit blijkt dat het beleid in Den Helder niet in overeenstemming is met
     de huidige inzichten. Afvalscheiding na inzameling bij de verwerker blijkt beter te zijn.
     Het is doelmatiger, goedkoper en publieksvriendelijker dan andere methoden.
     De Wethouder wijst de conclusies vaan het rapport van het CPB van de hand en probeert
     door te gaan op de heilloze ingeslagen weg.
   
     Bij de Raadsvergadering op 19 juni gaf hij aan dat hij er eerst onderzoek zou komen
     voordat zou worden besloten over de aanpak.
     Blijkbaar is dit niet meer aan de orde.
     De Wethouder zegt dat de ondergrondse containers  in Julianadorp als eerste in
     december in de grond gaan. Daarna volgt de rest van de stad.
     Die containers zijn nodig om de vuilniszakken met restafval heen te brengen.
     De grijze bak verdwijnt.
     Zijn beweringen over gelijkblijvende kosten blijken onjuist te zijn. De afvalstoffenheffing
     gaat omhoog, zoals blijkt uit de begroting 2018. Voor een gezin is die verhoging Euro 30.
     Wat mensen erg dwars zit is dat burgers straks hun restafval zelf weg moeten  brengen
     naar een ondergrondse bak.
     Oudere mensen kregen eerdaags van de zelfde Wethouder een brief over het beleid om
     ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Hij biedt advies aan over
     eventuele aanpassingen aan de woning voor mensen wiens fysieke gezondheid minder is
     geworden. Een goed initiatief, dat zich echter niet verdraagt met het besluit om diezelfde
     ouderen met fysieke gebreken voortaan met hun vuilniszak langs de weg te laten
     zeulen.
   
     De Wethouder lijkt de weg kwijt te zijn. Hij houdt onvoorwaardelijk vast aan de
     HVC, zonder zich af te vragen of de belangen van HVC en Gemeente wel in
     overeenstemming zijn.
     De brief is naar de Raad gestuurd voor de behandeling van de begroting 2018 die
     gisteravond plaats vond.
     Hoewel het onderwerp veel aandacht kreeg is er nog geen verandering in de plannen.
     Wel zal het nog nader aan de orde komen in de Raad.
   
17 maart 2017 Nieuwe Omgevingswet en Burgerparticipatie
In 2019 wordt de nieuwe Wet Omgevingsrecht van kracht.
In de nieuwe wet is een grote rol voor Burgerparticipatie weggelegd.
Het parlement wil de inbreng van de burger op plannen m.b.t. de openbare ruimte en
verwante zaken vergroten.
In de Commissie SOB van 6  maart j.l. is een voorstel van het College besproken om een
Pilot uit te voeren t.a.v. het opstellen van een omgevingsvisie voor Huisduinen.
Een aantal besprekingen met bewoners is reeds gepland en de eerste is zelfs reeds
uitgevoerd op 11 maart j.l.
De Commissie was erg enthousiast over het voorstel. Er werd zelfs gezinspeeld op het
stellen van een voorbeeld voor andere gemeenten.
Ook het Wijkplatform werd genoemd als een forum waarin de Burgerparticipatie zou
kunnen plaatsvinden.
Natuurlijk is  de nieuwe wet goed nieuws voor de burgers. Echter de Gemeente
Den Helder zal nog veel werk moeten verzetten om een voorbeeld te vormen voor andere
Gemeenten waar het gaat om Burgerparticipatie.
.
Op dit moment bestaat er nog geen Burgerparticipatie in Den Helder. Een verordening
ontbreekt.
Het Wijkplatform heeft nog steeds een status die gelijk is aan elke willekeurige
bijeenkomst  van een groep burgers. In feite dus geen status.
Dat betekent dat de Burgerparticipatie, die een belangrijke rol moet krijgen in de nieuwe
wet, nog niet plaats kan vinden. Het houden van bijeenkomsten, waarin burgers hun zegje
mogen doen is onvoldoende. Het Wijkplatform kan nog geen rol spelen.
De Belangenvereniging Indische Buurt heeft in de afgelopen tien jaar voortdurend
aangedrongen op het formeel regelen van de Burgerparticipatie in een verordening en een
formele status voor het Wijkplatform. Hulp werd aangeboden voor het maken van de
regelingen.
Telkens werd echter de weerstand van het Gemeentebestuur  en met name de
Burgemeester, ondervonden.
   
Als de Gemeente de nieuwe Wet Omgevingsrecht serieus neemt moet er binnenkort een
Verordening Burgerparticipatie worden vastgesteld en moet het Wijkplatform een statuut
bij een formele status krijgen.
  
De Belangenvereniging zal zich tot het uiterste inspannen om in Den Helder tot
Burgerparticipatie te komen in samenhang met de nieuwe Wet Omgevingsrecht.
Bij de verkiezingen van 2018 zal het thema worden ingebracht.
Indien nodig zal de hulp van de Nationale Ombudsman worden ingeroepen.
Een brief met deze inleiding is op 15 maart verzonden naar Raad en College.
Dit is gedaan omdat op 20 maart een voorstel t.a.v. Huiduinen wordt behandeld. 
16 maart 2017 Films Kunstproject Speelveld Ceramstraat/Balistraat
Met onderstaand bericht zijn twee filmpjes aan ons toegestuurd m.b.t. het
kunstproject
Speelveld Ceramastraat/Balistraat.
De filmpjes geven verslag van het werk aan het kunstproject door de
deelnemers en met name de leerlingen van de Koningin Julianaschool en OBS De Kluft.
Beide scholen die lid zijn van de Vereniging worden hierbij op deze films
geattendeerd.
Als Belangenvereniging zijn we zeer content met dit project en de plezierige
samenwerking die is ondervonden.
De link van de complete film is hier op de site weergegeven.
HG
Lub Nieuwenhuis
Voorzitter
-----Oorspronkelijk bericht-----
From: Henk Blankevoort
Sent: Saturday, March 16, 2017 2:37 PM
Subject: filmpjes Baliveld
Beste Lub Nieuwenhuis,
Hieronder vindt u de link naar de filmpjes m.b.t. het kunstproject
speelveld Balistraat. Het publiceren ervan is blijven liggen vanwege de
ziekte van Paul Sanders. Hij verzocht mij om zowel de korte versie als de
complete versie naar u te sturen. De korte versie (6 min.) is voor het
eerste deel gelijk aan de complete versie (13 min.), maar o.m. de
officiŽle opening en de aftiteling ontbreken.
Paul Sanders heeft mij ook gevraagd om de complete film naar Zevenskoop te
sturen. Misschien leuk om er een apart feestje van te maken met de
kunstenaar/leerlingen.
Triade heeft met plezier gewerkt aan de totstandkoming van het project.
De (besloten) link van de complete versie: https://youtu.be/FRcbpt0yOdo
Met vriendelijke groeten,
Henk Blankevoort
(huisfilmer van Triade)=
8 februari 2017 Bijeenkomst over eenzaamheid.
Vandaag is deelgenomen aan een bijeenkomst in het Wijkhuis.
Een geinteresseert lid van de Vereniging heeft de Voorzitter daarbij vergezeld.
In een later stadium zal meer informatie worden verstrekt over dit project.
14 januari 2017 Aangifte schade op het Speelveld
Op 9 januari werd op het Speelveld Balistraat/Ceramstraat door de secretaris schade aan de regenpijpen geconstateerd. Waarschijnlijk is in de regenpijpen nabij de speeltoestellen vuurwerk tot ontbranding gebracht.
Er is een schade van enkele honderden Euro's.
Na een melding bij de Wijkagent is op 14 januari aangifte gedaan.
10 januari 2017 Melding naar Politie m.b.t. afsteken vuurwerk op Sportpark de Linie
Op 7 januari 2017 tussen 1900 en 2000 uur werd zeer zwaar vuurwerk afgestoken  op het Sportpark de Linie
nabij de Rugby Club.
Uiteraard is dat volgens de bestaande wettelijke regelingen niet toegestaan.
Toen bleek dat een flink aantal leden daarvan overlast had ondervonden en ook het Ziekenhuis overlast had ervaren is een schriftelijke melding gestuurd naar de Wijkagent. E.e.a. werd als asociaal ervaren.
De wijkagent heeft nog dezelfde dag terug gemeld dat hij e.e.a met het Bestuur van de Rugby Club had opgenomen
en had gemeld aan de Wijkagent van het betreffende gebied.
Een aangifte wordt nog overwogen, afhankelijk van de reacties
9 januari 2017 Afvalbakken van het Speelveld verdwenen
Al geruime tijd geleden zijn de afvalbakken op het Speelveld door de Gemeente weggehaald.
Het lukte niet om op informale weg de bakken terug te krijgen.
De bakken zijn verwijderd als bezuinigingsmaatregel. Toen dat in het voorjaar 2016 aanstaande was heeft de Wethouder beloofd om te overleggen, maar dat is niet gebeurd.
Vandaag is een brief naar het College van B&W gestuurd om de afvalbakken terug te eisen.
Uiteindelijk kun je de kinderen wel vragen om het veld netjes te houden, maar je moet dan wel zorgen dat er
afvalbakken zijn.
8 januari 2017 Omwonenden ingelicht over bezwaar horecavergunning Oranjerie.
In juni 2016 is door de Gemeente een horecavergunning verleend aan de Oranjerie.
Omdat dit eigenlijk een legalisering betrof van een gedoogsituatie en er regelmatig overlast was, is in augustus 2016 bezwaar gemaakt tegen de vergunning. Er worden in de Oranjerie regelmatig activiteiten gehouden die volgens de APV niet zijn toegestaan.
Omdat de procedure door de Gemeente volledig verkeerd is gevoerd is als reactie  op het bezwaar van de Belangenvereniging de vergunning ingetrokken en een nieuwe vergunning verleend.
De vraag was toen of al dan niet het bezwaar moest worden doorgezet.
Een direct belanghebbende heeft dit voorgelegd aan de omwonenden.
Het resultaat is dat de omwonenden nauwelijks hebben gereageerd.
Op basis daarvan is afgezien van een bezwaar.
Vandaag is dat aan de omwonenden door dezelfde belanghebbende  medegedeeld.
Het feit dat de Belangenvereniging bezwaar heeft gemaakt kan wel worden gebruikt bij het indienen van eventuele toekomstige klachten.
23 december 2016 Terugdringen fietsers Timorpark toch weer op agenda
Na teleurstellende mededelingen in oktober werd bericht van de Gemeente ontvangen dat men toch wat wil doen.
Het plan is om de ingang vanaf het fietspad langs de kleine Linie af te sluiten met een z.g. Kissing Gate.
Dat is een draaihek waar rolstoelen en boosters kunnen passeren maar die te krap zijn om fietsers door te laten.
Om te voorkomen dat men over het gras gaat wordt het perk uitgebreid me extra bossages.
Bij de Brakkeveldweg bij de verbinding met het ROC is zo'n draaihek geplaatst en lijkt goed te functioneren.
De komende tijd zal worden bekeken of dat inderdaad het geval is.
De bedoeling is om de doorgang voor fietsers en brommers vanaf het fietspad langs de kleine Linie te blokkeren
zodat daarmee ook het verkeer vanaf de andere zijde ophoudt te bestaan. 
22 december 2016 Problematiek eenzaamheid onder ouderen
Van de Gemeente werd een brief ontvangen waarin een bijeenkomst wordt aangekondigd op 9 februari 2017 m.b.t. deze problematiek.
De Belangenvereniging zal aan deze bijeenkomst deelnemen en heeft in een mail aan de leden gevraagd of er
belangstellenden zijn die mee willen doen.
Een lid heeft zich gemeld.
6 oktober 2016 Terugdringen fietsers in het Timorpark schiet niet op
Nadat er met de Gemeente afspraken waren gemaakt over het terugdringen van het fietsverkeer ( en brommers ) in het Timorpark blijkt er weer een kink in de kabel te zijn.
De Wijkmanager deelde in het Wijkplatform mede dat de besproken werkzaamheden niet door kunnen gaan omdat de paden in het park een momumentale status hebben.
Overigens zou er maar een klein stukje worden opgebroken bij de ingang vanaf het pad langs de kleine Linie.
De Belangenvereniging heeft daar een pittige brief over gescheven aan het College van B&W omdat de
wil om het probleem op te lossen lijkt te ontbreken.
3 oktober 2016 Kunstwerk Speelveld onthuld
In aanwezigheid van de ontwerpers en makers van het kunstwerk op het Speelveld - de leerlingen van de
scholen De Kluft en De Koningin Julianaschool - werd op 3 oktober het kunstwerk onthuld door Wethouder Kos.
Hij deed dat passent in een act van het Straatheater van de dames Straalman en Vriesman en met medewerking van de aanwezige jeugd.
De Voorzitter van de Belangenvereniging heette de aanwezigen bij de gelegenheid welkom:waaronder de Wethouder, de heer Everardus van Woningstichting, Paul Sanders, Directeur van Triade en de kunstenaar Jaap Velsererboer.    
Ook begeleiders van de genoemde scholen waren aanwezig.
Iedereen die actief is geweest bij deze activiteiten an terugzien op een bijzonder plezierig en sucesvol project.
De Belangenvereniging dankt Triade, Jaap Velserboer,de scholen en aannemer Wieske voor de bijzonder prettige samenwerking.
De Gemeente en Woningstichting worden bedankt voor  het dragen van de kosten.
22 september Onthulling kunstwerk Speelveld 3 oktober, uitnodiging
Den Helder 22 september 2016
Beste leden en andere geadresseerden,
De laatste maanden is hard gewerkt aan een kunstwerk dat de muur van de speelplaats Ceramstraat/Balistraat moet verfraaien.
Op maandag 3 oktober om 1430 uur wordt dit kunstwerk  onthuld door Wethouder Kos.
U wordt langs deze weg van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Deze onthulling wordt mede vorm gegeven door een optreden van het straattheater Straalman en Vriesman.
Ook zal een suikertante haar kunsten vertonen op de suikerspin.
De kinderen van de Kluft en de Koningin Julianaschool  en de kinderen uit de aanliggende straten,
die het kunstwerk samen met de kunstenaar Jaap Velserboer hebben gerealiseerd,
worden hierbij uitgenodigd om bij de onthulling aanwezig te zijn.
De speelplaats is in 2012 gerealiseerd met middelen uit het Convenant Wijkaanpak Plus ( Gemeente en Woningstichting ),
nadat de Woningstichting als eigenaar van de grond het gebied daarvoor gereed had gemaakt in 2008.
Het ontwerpen van de speelplaats is in 2010 gebeurd door kinderen uit de buurt. Voor het beste idee is destijds een prijs uitgeloofd.
Het resultaat mag er zijn.
Dagelijks maken veel kinderen gebruik van de speelplaats. De opening is verricht door Wethouder Bruin op 6 juni 2012.
Hierbij was het straattheater Straalman en Vriesman ook actief.
Nadat het speelveld gereed was bleek al gauw dat bij heftige regenval het veld slecht toegankelijk was.
Het oplossen van dat probleem is in twee fasen uitgevoerd. Met eigen middelen van de Belangenvereniging is in 2015 de afwatering van de garageboxen aangepakt door deze aan te sluiten op de riolering en in augustus 2016 is de afwatering rond het Pannaveldje drastisch verbeterd door de Fa. Bijpost door het plaatsen van nieuwe afwateringskolken.
Dit is betaald uit het Convenant Wijkaanpak Plus. 
Een wens van de Belangenvereniging, die reeds lang werd gekoesterd, was het verfraaien van de lange muur die
het speelveld scheidt van de garageboxen.
Deze muur heeft een lengte van ongeveer  70 meter.
Na lang beraad is besloten om de muur te verfraaien met een kunstwerk.
De Directeur van de Stichting Triade, Paul Sanders, was gaarne bereid  om aan dit project mee te werken.
De door hem geselecteerde kunstenaar Jaap Velserboer kreeg opdracht om het kunstwerk samen met de kinderen
van De Kluft en de Koningin Julianaschool te ontwerpen en vorm te geven.
Dit vond allemaal plaats bij Triade, het huis van de kunsten aan de Middenweg, waar kunstenaar en kinderen
een aantal middagen samen aan het werk waren.
Om een link te leggen met de Indische Buurt is het kunstwerk geÔnspireerd door de natuur in IndonesiŽ.
De kinderen hebben daar allemaal hun eigen invulling aan gegeven. 
Vrijdag 30 september wordt het kunstwerk geplaatst door de aannemer Wieske, samen met de kunstenaar.
De kosten die met dit project zijn gemoeid worden gedragen door het Convenant Wijkaanpak Plus.
Zoals gezegd vindt de onthullingplaats op maandag 3 oktober om 1430 uur.
Ik hoop op Uw aller belangstelling.
Met hartelijke groeten,
Lub Nieuwenhuis
Belangenvereniging Indische Buurt
Voorzitter
 
7 Juli 2016 Bijdrage Convenant Wijkaanpak Plus in orde bevonden
De Gemeente en Woningstichting hebben de aanvraag van de Belangenvereniging uit het Convenant voor het kunstproject en afwatering Pannaveld goedgekeurd.
Dat betekent dat het kunstproject Speelveld Balistraat/Ceramstraat, alsmede de verbetering van de afwatering
kan worden bekostigd.
Eventuele overschrijdingen van de kosten zullen worden gedragen door de Belangenvereniging.
Met het hele project is een bedrag van ca. Euro 20.000 gemoeid.
 
6 juli Voortgangsbespreking Triade
De kinderen van de Kon Julianaschool en De kluft hebben inmiddels elk een middag
mogen ontwerpen o.l.v. Jaap Velserboer. Ze waren heel enthousiast en hebben mooie producten
bedacht en gemaakt ( in schuimplastic ) De kunstenaar zal deze bijdragen later in MDF uitzagen, zodat in een volgend stadium geschilderd kan worden.
Gedacht wordt aan het installeren van het kunstwerk aan de muur in september.
Daarvoor wordt een aannemer ingeschakeld.
Er zal ook een officiele onthulling plaatsvinden. 
 
22 juni 2016 Verkeersproblematiek Kon Julianaschool/De Kluft besproken
Omdat er veel kinderen met de auto naar school worden gebracht bestaat er bij het halen en brengen
een verkeersprobleem.
De Belangenvereniging had in een eerder stadium an aangedrongen op het aanleggen van een eenvoudige rotonde
in de staat waaraan OBS De Kluft is gelegen, zodat de de auto's, die de doodlopende straat inrijden, gemakkelijk kunnen draaien en wegrijden.
Met de Gemeente, de Directeur van de Kon Julianaschool en een lid van de MR werd e.e.a. verder ter plaatse bekeken en besproken.
De Gemeente neemt e.e.a. in studie.
 
6 juni 2016 Bespreking fietsproblematiek Timorpark
De fietsersproblematiek in het Timorpark is al jaren aan de orde.
Er is onderzoek gedaan en de handhaving is van tijd tot tijd intersiever geweest.
Met de voorstellen vanuit de Belangenvereniging is tot nu toe door de Gemeente weinig gedaan.
De Secretaris van de Vereniging heeft zich de laatste jaren zeer voor dit project ingezet.
Gepoogd werd om nu gezamenlijk in een gesprek met Gemeente en Politie tot een
oplossing te komen die draagvlak heeft.
Daarbij werden twee mogeljkheden besproken: het fietsverkeer in het park mogelijk maken en reguleren of
het park zoveel mogelijk ontoegankelijk maken voor fietsers.
De eerste optie vraagt extra infrastuctuur in de vorm van fietspaden en verlegde wandelpaden en wordt te duur bevonden.
Gekozen is voor de tweede optie. De toegang voor fietsers zal vanaf het fietspad Middenweg - Timorlaan (langs de Liniesloot ) ter hoogte van de beweegtuin worden afgesloten.
Na verloop van tijd zal dan het fietsverkeer vanaf de andere kant ( ziekenhuis )  met bestemming Middenweg ook opdrogen.
De Gemeente zal dit verder uitwerken en uitvoeren.
 
25 april 2016 Overleg Triade
Met Triade werd het kunstproject verder besproken. 
Als kunstenaar is Jaap Velserboer uigegenodigd om het project te begeleiden.
Bij het Convenant Wijkaanpak Plus is een eerste aanvraag gedaan voor een bijdrage.
Het ontwerpen van het kunstwerk zal plaatsvinden bij Triade. Kinderen van de basisscholen
Kon Julianaschool en De Kluft zullen klassikaal deelnemen aan het project.
Kinderen in de buurt die niet op die scholen zitten worden apart per brief uitgenodigd.
 
Om het waterprobleem op het speelveld verder aan te pakken is een offerte aan de fa. Bijpost gevraagd voor
het verbeteren van de waterafvoer op en rond het Pannaveldje. 
 
31 maart 2016 Algemene Vergadering
Met redelijke belangstelling is de tiende Algemene Vergadering gehouden in het Paviljoen van Toen.
Om dit jubileum een feestelijk tintje te geven werd de leden een overheerlijk buffet aangeboden.
Jack Beneker, de stadsdichter, luisterde de avond op met muziek en gedichten.
De leden werden in het formele gedeelte van de vergadering ingelicht over de projecten die lopen en werd verantwoording afgelegd met het Jaarversalg 2015.    
 
23 maart 2016 Samenwerking gestart met Triade kunstproject Speelveld Balistraat
Zoals al eerder bekend gemaakt is het de bedoeling om de muur van het speelveld Balistraat/Ceramstaat te verfraaien met een kunstproject waaraan de kinderen van de buurt meewerken.
De kinderen maken het ontwerp en doen de uitvoering onder leiding van een kunstenaar die door Triade
is uitgenodigd.  
 
17 november 2015 Bestemmingsplan Indische Buurt
Vandaag is het nieuwe bestemmingdplan Indische Buurt ingezien. Er lijkt niet veel veranderd te zijn t.a.v. het oude. Het is meer administratief van aard. Na de eerste inspraakronde zal er nogmaals een gelegenheid komen om een zienswijze in te dienen
 
12 november 2015 Bestemmingsplan Huisduinen en Stellig 2015 gewijzigd goedgekeurd
Het BS is gewijzigd goedgekeurd met de wijziging die door de Belangenvereniging is ingebracht.
Alvorens bomen mogen worden gekapt moet eerst een ecologisch- en natuurwaarden onderzoek worden uitgevoerd.
Dat biedt goede mogelijkheden in een eventuele procedure omdat aangesloten kan worden bij de uitspraken van de rechter en van het Ministerie van Landbouw t.a.v. het werk aan de Liniedijk tussen de Marsdiepstraat en het fietspad Sportlaan.  
 
12 november 2015 Brief Timorpark aan College
Zolang de Belangenvereniging bestaat is er al aandacht voor het probleem van het fiets- en brommerverkeer in het Timorpark. Veel ( oudere ) mensen voelen zich daar niet veilig als voetganger.
Er zijn besprekingen geweest met de Gemeente en Politie, er is onderzoek gedaan en er zijn plannen gemaakt.
Daarna bleef het stil.
Vandaag is er een brief de deur uitgegaan naar College en Raad om opnieuw aandacht te vragen voor dit prbleem en met het verzoek om de besproken plannen nu eens uit te voeren.
 
2 november 2015 Subsidie Speelveld
Het is de bedoeling om samen met een groep kunstenaars en kinderen uit de buurt een project uit te voeren op de speelplaats Ceramstraat/Balistraat waarbij de muur wordt verfraaid met schilderingen.
Omdat de waterafvoer van de garageboxen, die deel uitmaken van de muur, niet adequaat is, moet eerst dat probleem worden opgelost.
Onlangs is een offerte ontvangen van een loodgieter die dit aan zal pakken. Van de belanghebbenden is toestemming ontvangen.
Voor dit project is vandaag een bijdrage  gevraagd uit het fonds Wijkaanpak Plus.
 
15 oktober 2015 Parkeerproblematiek scholen
Met een lid van de medezeggenschapsraad van de Kon. Julianaschool is vandaag gekeken naar de problematiek t.a.v. het halen, brengen en parkeren bij de scholen.
Er zal een oplossingsrichting worden bedacht en worden besproken met Gemeente en Wijkagent. 
 
28 juli 2015 Bestemmingsplan Huisduinen en de Stelling 2015
Vandaag is er een zienswijze ingediend m.b.t. dit Bestemmingsplan.
Bezwaar is gemaakt tegen het aloude plan om de begroeiing van de Liniedijk te kappen.
Gewezen is op het feit dat het BS geen natuurwaarden paragraaf bevat en dat er geen bepalingen in voorkomen die eisen dat vooraf een ecologisch onderzoek moet worden ingesteld.
 
20 maart 2015 Algemene Vergadering op 9 april bij het Paviljoen van Toen.
De Algemene Vergadering van de Belangenvereniging Indische Buurt wordt gehouden op 9 april 2015
om 2000 uur bij het Paviljoen van Toen. Toegang voor leden en belangstellenden.
 
1 februari 2015 Noodkap bomen bij Lyceumhof
Onlangs werd een kapvergunning verleend voor 5 iepen rondom het Paviljoen aan de Borneolaan bij het Lyceumhof. De boom nabij de kruising Timorlaan/Borneolaan blijft staan.
De bomen hebben een grote rol gespeeld in de discussie en bij bezwaar en beroep m.b.t. het Lyceumhof.
Altijd werd beweerd, als doekje voor het bloeden en als pleister op de wonde, dat deze fraaie bomen, een uitloper van het Timorpark, zouden blijven staan.
Dat moest de nadelen van het te massale Lyceumhof enigszins compenseren.
Toen de Belangenverenging in de discussie over het verkeer en parkeren een aparte ingang tot het complex eiste en parkeergelegenheid op eigen terrein in plaats van langs de Borneolaan, dreigde de Gemeente dat de karakteristieke bomen dan moesten verdwijnen.
Dat was dan eigen schuld voor de omwonenden.
 
In 2013 werd schaamteloos een kapvergunning verleend voor twee van de bomen.
Blijkbaar was de Gemeente niet oprecht geweest in haar bedoelingen en argumenten.
Een bezwaar van de Belangenvereniging werd gegrond verklaard en de bomen werden niet gekapt. Wel werd geconstateerd dat de gezondheid van de bomen te wensen overliet.
Het is overigens duidelijk dat dit te wijten is aan de werkzaamheden aan het Lyceumhof waarbij zware bouwketen en opslagplaatsen op de wortels van de bomen werden geplaatst.
Ook was er voortdurend zwaar vrachtverkeer langs de bomen. De Gemeente trad niet handhavend op. Ondanks onze klachten.
Tegen de huidige kapvergunning werd onlangs bezwaar gemaakt door de Belangenvereniging.
Op het stadhuis bleek dat de Gemeente de iepen direct wil laten kappen omdat er een onveilige situatie zou bestaan en omdat er iepziekte zou zijn geconstateerd.
Het laatste is overigens geen reden voor noodkap. Van een onveilige situatie is niets gebleken.
Bij de laatste stormen zijn slechts enkele lichte takken afgewaaid. 
Het lijkt er op dat de Gemeente snel wil kappen ten gunste van Woningstichting die snel van de bomen af wil om commerciŽle redenen. Het blijkt dat al vorige week is gesproken met de bewoners van het Lyceumhof over vervangende bomen.
De vergunning blijkt al op 13 januari te zijn verleend met toestemming om meteen te kappen.
Dat is 10 dagen voordat de vergunning werd gepubliceerd. De Belangenvereniging kon dus niet eens een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter.
 
Het ziet er naar uit dat de bomen volgende week al worden gekapt.
Rest de Belangenvereniging alleen de mogelijkheid om via het bezwaarschrift scherp te protesteren tegen deze gang van zaken die weer haakt staat op alle mooie verhalen over Burgerparticipatie. Wat in deze kwestie erg jammer is wordt gevormd door het feit dat de bomen inderdaad in een slechte conditie zijn.
 
15 januari 2015 Raad van State vernietigt Bestemmingsplan Stationslocatie.
In de uitspraak die heden is gedaan inzake het beroep van de bewonersgroep Boerhavestraat tegen het Bestemmingsplan is het beroep gegrond verklaard en het Bestemmingsplan dit vernietigd.
De Belangenvereniging heeft nauw samengewerkt met deze bewonersgroep.
 
2 oktober 2014 Hinkelbaan terug.
In de media heeft U kunnen lezen dat de Hinkelbaan van het vorige bericht inmiddels is gerealiseerd door de Gemeente.
E.e.a. is te danken aan de voortvarende actie van onze wijkconcierge en welwillende medewerking van kapper  Jur Walburg.
 
16 mei 2014  Hinkelbaan Ceramstraat komt gauw terug.
Bij het klantenpanel dat jaarlijks deel uitmaakt van de Algemene Vergadering kwam de Hinkelbaan in de Ceramstraat aan de orde.
Deze is verwijderd bij de recente renovatie van de straat. Door enkele bewoners van de straat was dat opgemerkt en gemeld aan de Belangenvereniging.
De Wijkconcierge heeft hierop meteen actie genomen en de hinkelbaan komt spoedig terug in een verbeterde vorm.
Omdat op de oorspronkelijk plaats geen ruimte meer is wordt de hinkelbaan aangelegd op het trottoir bij de kapper bij de kruizing Ceramstraat/Balistraat.
E.e.a.gebeurt met instemming van de kapper omdat een deel van de hinkelbaan op zijn grond wordt aangelegd.
De aanleg gebeurt door en op kosten van de Gemeente.
De nieuwe hinkelbaan bestaat uit een baan met de letters van het alfabet. Deze vorm is behalve goed als  bewegingsobject ook erg leerzaam
t.a.v. taalvaardigheid.
In het Helders Weekblad van 15 mei werd melding gemaakt van eenzelfde project op dezelfde plaats dat betaald zou moeten worden door sponsoren.
Bij de Belangenvereniging Indische Buurt is niets bekend over een dergelijk project.   
 
17 april 2014 Algemene Vergadering.
Voor het eerst is vanavond de Algemene Vergadering gehouden in het Paviljoen van Toen. Dat is heel goed bevallen.
Het appelgebak, naar eigen recept van de vrijwilligers, liet zich heel goed smaken bij de koffie.
De opkomst was iets minder groot dan gebruikelijk, mogelijk vanwege de keuze voor de donderdagavond voor goede vrijdag.
De presentatie van Kees de Jager over de veranderingen in de zorg en die van Coert Veenstra over de mogelijkheden van dienstverlening van Vrijwaard,
nu en in de toekomst waren onderhoudend en informatief en vielen erg in de smaak.
Bij het formele gedeelte van de vergadering waren geen bijzonderheden. Het verslag zal spoedig worden verzonden naar de leden.
 
4 maart 2014 Zitting Raad van State Lyceumhof.
Vandaag vond de zitting plaats m.b.t. de omgevingsvergunning van het Lyceumhof. Deze vergunning werd verleend op 6 juni 2012 met de uitdrukkelijke voorwaarde van de Raad dat de verkeersafwikkeling ( inclusief parkeren ) en plaats van de inrit naar het Lyceumhof in nauw overleg met de omwonenden moest worden vastgesteld. De hoogte van het gebouw en het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein zijn in strijd met het bestemmingsplan.
De zitting is goed verlopen. De Raad van State stelde zeer kritische vragen aan Gemeente en Woningstichting t.a.v. de afwijkingen van het bestemmingsplan.
Het ontbreken van een plan t.a.v. de verkeersafwikkeling dat in nauw overleg tot stand is gekomen was duidelijk in beeld bij de Raad van State.
De uitspraak zal worden gedaan binnen de normale termijn van zes weken. Wat de Raad van State uiteindelijk zal besluiten is niet aan te geven.
Gewogen zal worden wat het nadeel van de omwonenden is t.o.v. het algemeen belang en eventuele belangen van derden.
 
17 februari 2014 Bestemmingsplan Stationslocatie vastgesteld.
Vandaag werd het bestemmingsplan vastgesteld.Dit ging niet zonder slag of stoot. De voltallige oppositie, m.u.v. Hr. Koning van de Christenunie, had de vergaderig voortijdig verlaten. Deze hebben dus niet meegestemd.
In 3 zienswijzen heeft de Belangenvereniging aangegeven niet in te stemmen met de bouw van een Stadhuis op de stationslocatie.
In een andere zienswijze is het verzoek van de bewoners van de Boerhaavestraat ondersteund om een referendunm te houden over de bouw van een nieuw stadhuis.
Daarin is ook het standpunt van de Burgemeester bestreden dat zulks niet mogelijk zou zijn.  
Naar verwachting zal de oppositie in de Raad het hierbij niet laten zitten.
 
17 december 2013 Hoger Beroep Lyceumhof.
Vandaag werd een brief ontvangen van de Raad van State dat de zitting m.b.t.
het hoger beroep tegen de bouwvergunning  van het Lyceumhof zal plaatsvinden op 4 maart 2014.
Met dit hoger beroep proberen we te bereiken dat de Gemeente wordt gedwongen om de gemaakte toezeggingen t.b.v. de buurt na te komen. Tot nu toe is daaraan voorbijgegaan.
 
12 december 2013 Uitbaggeren vijver.
Vandaag werd een brief ontvangen van de Gemeente dat men het uitbaggeren van de vijver ter hand gaat nemen. Doordat de vijver te ondiep is geworden functioneert de fontein ook niet meer.
In het kader van het klantenpanel dat wordt gehouden bij de Algemene Vergadering, is daar al enige jaren op aangedrongen. Gelukkig is het nu zover.
Al enige tijd is de Gemeente bezig de vakken van het Timorpark nabij de Borneolaan te renoveren. Naar ons idee is dat allemaal te rigoreus en had er regelmatiger worden gesnoeid.
Helaas is dat in Den Helder niet tussen de oren te krijgen. Het is hier heel lang stilstaan en dan ineens hollen.  Er zal weer een paar jaar moeten worden gewacht op het tot wasdom komen van de nieuwe begroeing.
 
9 december 2013 Burgerparticipatie en Wijkgericht werken.
Van een onderzoeksbureau werd een enquÍte ontvangen m.b.t. de Burgerparticipatie en het Wijkgericht Werken in Den Helder.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de rekenkamer commissie die  moet rapporteren aan de Raad.
In de enquÍte wordt uitgegaan van het bestaan van Burgerpaticiaptie in Den Helder, zodat het onderzoek op een verkeerde basis wordt uitgevoerd.
Ongeveer hetzelfde geldt voor het Wijkgericht Werken.
In de antwoorden op de enquÍte is duidelijk gemaakt wat de werkelijke situatie is, n.l dat het gemeentebestuur geen echte belangstelling heeft voor de mening van de burgers, zodat de invloed op het beleid vrijwel nihil is. Jaren is er voor gestreden om het Wijklatform een volwaardige status te geven, hetgeen tot nu toe steeds is geweigerd. Omdat het verworden is tot een praatclubje zonder bevoegdheden is de Belangenvereniging er als organisatie uitgestapt. De Rekenkamercommissie zal nog door ons worden voorzien van de nodige informatie.
Opvallend is ook dat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's weinig aandacht schenken aan Burgerparticipatie.
De aandacht is nu verlegd naar de "participatiesamenleving". Dat gaat echter niet over meedenken over beleid, maar over het uitvoeren van werkzaamheden in de wijk, zodat de Gemeente daarop kan bezuinigen.
 
28 november 2013 Bestemmingsplan Stadhuis ter inzage.
Vandaag werd het Bestemmingsplan Stationslocatie ter inzage gelegd. Burgers kunnen daar een zienswijze op indienen.
De Belangenvereniging zal dat ook doen en aangeven dat de stationslocatie geen goede plaats is voor een Stadhuis. Deze zienswijze is ook al eerder ingediend n.a.v. een eerdere
Inspraakronde.
 
30 oktober 2013 Parkeerproblematiek Geleerdenbuurt.
Onlangs werd bekend dat er een informatieavond heeft plaatsgevonden voor inwoners van de Geleerdenbuurt over de parkeerproblematiek. De bedoeling van de Gemeente is om betaald parkeren in te voeren. Men zoekt naar alternatieve inkomsten.
De directe aanleiding is de bouw van het Stadhuis op de Stationslocatie.
Er was selectief uitgenodigd. Zo waren de bewoners van de Boerhavestraat, die zijn gekant tegen het nieuwe Stadhuis, niet uitgenodigd.
Ook de Belangenvereniging had geen bericht ontvangen. Toch is de Belangenvereniging belanghebbende t.a.v deze omgeving. De rechter heeft dat tot twee maal toe uitgesproken nadat de Gemeente anders had bepaald.
De Belangenvereniging zal binnenkort haar visie schriftelijk geven.
Het standpunt van de Belangenvereniging is dat er geen betaald parkeren moet worden ingevoerd.    
 
15 oktober Hoger Beroep Lyceumhof naar Raad van State.
Vandaag is een Hoger Beroep ingediend bij de Raad van State tegen de bouwvergunning voor het Lyceumhof.
De bedoeling hiervan is om alsnog een goede overlegpositie te verkrijgen.
We willen tenminste dat het overleg over het parkeren en de ontsluiting van het Lyceumhof alsnog serieus wordt gevoerd.
Op dit moment is het nog erg rustig rond het Lyceumhof, maar als het volledig bewoond is dan zal blijken dat het parkeren
een aanslag is voor de buurt.
De rechtbank in Alkmaar heeft naar ons idee te weinig gewicht toegekend aan de belangen van de omwonenden.
Uiteraard gaat een Hoger Beroep weer over alle gronden, dus ook de hoogte zal weer aan de orde komen.
Bij de ontwikkelingen is ook vermeld dat Woningstichting blijkbaar het idee heeft om er maar ( deels ) een bejaardenhuis van te maken.
E.e.a. naar aanleiding van de zeer tegenvallende verkoop van appartementen.
Hieruit blijkt weer dat Woningstichting volledig en niet geremd door de Gemeente haar eigen belangen najaagt.
De voorheen beweerde grote behoefte aan dit soort appartementen blijkt niet aanwezig te zijn en nu gaat men iets anders verzinnen.
 
19 september 2013 Kapvergunning Timorpark.
Dit najaar wordt weer een vak van het Timorpark gerenoveerd.
Het gaat deze keer om het vak dat ligt nabij het fietspad langs de Linie. Hiervoor worden enkele bomen gekapt, waarvoor een kapvergunning is afgegeven. 
Na een erg rigoureuze start van de renovatie van het park is de ervaring van de laatste jaren dat e.e.a. rustig en verantwoord wordt aangepakt en
dat goed rekening wordt gehouden met de natuur. De gesprekken met de Gemeente van ons en een aantal natuurorganisaties hebben geholpen.
 
10 september 2013 Geluidbelasting Middenweg.
Er zijn brieven gestuurd naar omwonenden om zich aan te melden voor een onderzoek van hun huis indien zij belangstelling hebben voor geluidisolatie
van hun huis.
Een bedrijf komt na aanmeldingen metingen doen of aanpsssingen nodig zijn. De kosten zijn voor de Gemeente.
Belangstellenden kunnen eventueel aanvullende informatie bij de voorzitter verkrijgen.
 
Actualiteit 6 september 2013 Uitspraak Lyceumhof ontvangen.
Vandaag is de uitspraak van de rechtbank m.b.t. het Lyceumhof ontvangen.
Het beroep is ongegrond verklaard.
Een eerste blik bevestigt wat er bij de zitting gebeurde.
De rechter had weinig oog voor onze argumenten en luisterde graag naar de mening van het College.
In de uitspraak staan daardoor nu een aantal stellingen die aan te vechten zijn.
Hij vindt bijvoorbeeld het hoogteverschil met de toegestane hoogte niet nadelig voor de omwonenden en het aantal parkeerplaatsen vindt hij volgens de normen van het bestemmingsplan.
Zijn verwijzing daarbij is echter onjuist.In de praktijk wordt nu al duidelijk dat het parkeren problematisch zal worden indien er meer woningen verkocht worden.
De rechter vindt dat het overleg met de buurt over de inrit en de verkeersafwikkeling prima is verlopen.
Hij baseert zich daarbij op een brief aan de Gemeenteraad van het College.
Op de zeer uitgebreide argumentatie van de BIB in het beroepschrift, waarbij het tegengestelde wordt aangetoond, gaat hij niet in. In feite is er met de mening van de buurt niets gedaan.
Op het verloop van de procedure gaat hij niet in. Dat betreft de bewust verkeerde eerste procedure, waarbij omwonenden onjuist werden voorgelicht, het pas na maanden besluiten op het bezwaar, zodat er flink gebouwd kon worden en het daarna gebruiken van een gedoogbeschikking. 
Hij gaat ook niet in op de weigering van een voorlopige voorziening door de rechtbank en het bouwen boven de bij de zitting afgesproken maximale hoogte van 10 meter.
Deze zaken waren van grote invloed op de behandeling in de Gemeenteraad en het uiteindelijke resultaat en waren zeer nadelig voor de buurt.
Of de Raad een besluit tot een verklaring van geen bedenkingen met een voorwaarde kon nemen ( er waren dus eigenlijk wel bedenkingen ) laat hij in het midden. In feite gaat hij daarbij voorbij aan de juridische essentie van de zaak. Duidelijk is dat niet aan de voorwaarde van de Raad werd voldaan.
Er zijn zeker goede mogelijkheden voor een hoger beroep bij de Raad van State.
Na een grondige bestudering van de uitspraak zal door het bestuur worden besloten of dat nuttig en verstandig is.
LN
 
27 augustus 2013 Termijn uitspraak m.b.t. Lyceumhof verlengd. Behandeling bezwaar uitgesteld.
Vandaag werd een brief ontvangen van de rechtbank dat het niet mogelijk bleek om uitspraak te doen binnen de gestelde
en uitgestelde termijn. Nu wordt verwacht dat de uitspraak voor 26 september wordt gedaan.
Op 29 augustus is de zitting van de Commissie voor de bezwaarschriften gepland m.b.t. het bezwaar tegen het niet intrekken van
de vergunning Lyceumhof vanwege het niet voldoen aan de voorwaarde van de Raad m.b.t het overleg met de omwonenden
over de verkeersafwikkeling. Deze zitting is uitgesteld omdat de uitspraak van de rechter daarop van invloed is.
Wat de reden is van het uitblijven van de uitspraak is niet bekend. Meestal ghebeurt dat bij ingewikkelde of heel principiele zaken.
Beide redenen zijn uiteraard van toepassing. Wij wachten af.
 
15 augustus 2013 Vasstelling hoogst toelaatbare waarde geluidbelasting Middenweg.
Deze week werd de beschikking m.b.t. de hoogst toelaatbare waarde geluidbelasting Middenweg ter inzage gelegd voor eventueel bezwaar en beroep.
Een aantal leden vroeg zich af of dat voor hen van invloed was.
Dit is van invloed, in zoverre dat op een aantal plaatsen de maximale waarden worden overschreden en dat de Gemeente daar iets aan moet doen.
De te nemen maatregelen zijn weer onderwerp van bezwaar en beroep.
Als het aan de orde is hoort U er weer van.
 
15 juli 2013 Schouw bewoners Ceramstraat/Molukkenstraat/Borneolaan
Vandaag is met een aantal bewoners en de projectleider van de Gemeente een schouw uitgevoerd in de Ceramstraat, de Molukkenstraat en de Borneolaan.
De aanleiding werd gevormd door het feit dat de werkzaamheden ongeveer 6 weken achterlopen op de planning en omdat de kwaliteit van het geleverde werk ernstig tekort schiet.
Op sommige plaatsen is sprake van een onveilige situatie. Ook is er een aanpassing gedaan waarvan was afgesproken om die achterwege te laten. Dat gaat om een verkeersdrempel in de Ceramstraat.
De Belangenvereniging had een afspraak voor de schouw gemaakt met de projectleider n.a.v. klachten van bewoners, die tot nu toe zeer geduldig waren geweest, maar vonden dat het nu toch wel te bont werd.
Alle klachten en tekortkomingen zijn genoteerd en door de Projectleider is toegezegd dat ernstige zaken  snel zullen worden verholpen. Hij gaf eerlijk toe dat hij zo'n slechte uitvoering nog niet had meegemaakt. Hij zal met de aannemer spreken over de verder afhandeling.
Enige dagen erna zijn de afspraken schriftelijk door de Gemeente bevestigd.
 
27 juni 2013 Termijn uitspraak m.b.t. Lyceumhof met 6 weken verlengd.
Vandaag werd een brief ontvangen van de rechtbank dat het niet mogelijk is om een uitspraak binnen de gestelde termijn van 6 weken te doen.
De termijn loopt af op 10 juli.
Wij wachten rustig af. De termijn is met 6 weken verlengd. De uitspraak wordt nu verwacht voor 21 augustus.
 
24 juni 2013 Bezwaar tegen kapvergunning gegrond. Vergunning ingetrokken.
Op 8 maart werd bezwaar gemaakt tegen het kappen van twee iepen bij het  Lyceumhof.
De hoorzitting bij de Commissie voor de bezwaarschriften was op 28 maart.
De vergunning werd duidelijk ingegeven door een verzoek van Woningstichting en was kritiekloos verleend.
Waar altijd was beweerd dat de bomen in ieder geval zouden blijven staan, werd nu gevraagd ze te mogen kappen omdat ze te dicht bij de gevel van het Lyceumhof zouden staan.
Uiteraard komt dat door de plaats van het Lyceumhof. De bomen stonden er al.
Het bezwaar tegen de kapvergunning is gegrond verklaard door het College.
De kapvergunning is ingetrokken.
Uiteraard is er wel wat aan de hand met de bomen. De gezondheid van de bomen is zienderogen achteruit gegaan. M.i. komt dat doordat er continu water ontrokken is aan de grond en omdat er op de wortels van de bomen zware voorwerpen zijn geplaatst, zoals directieketen en een opslagloods. Een derde boom is al gekapt
omdat die dreigde om te vallen, nadat Woningstichting er een gat naast had gegraven.
Het is zeer de vraag of de bomen nog te redden zijn.
Woningstichting zal dat zeker niet bevorderen.
Zo niet dan zal er t.z.t. wel een kapvergunning komen.
 
29 mei 2013 Zitting rechtbank beroep vergunning Lyceumhof.
Vandaag was de zitting m.b.t. het beroep tegen de omgevingsvergunning van het Lyceumhof.
Medebezwaarmakers hebben een uitgebreid verslag ontvangen van het verloop van de zitting.  
De uitspraak wordt over 6 weken, dus voor 10 juli verwacht.
 
16 april 2013 Belangenverniging Indische Buurt uit Wijkplatform.
In het programma Wijkgericht werken 2012-2015 is door het College ook de positie van het Wijkplatform vastgelegd.
Dit programma is zonder de Wijplatforms tot stand gebracht. Anders zou het te lang duren, stelde het College.
Al meerdere keren is door ons met teleurstelling gereageerd op het feit dat met dit programma en het niet van de grond komen van een verordening Burgerparticipatie, de invloed van de burgers op het beleid van de Gemeente niet tot ontwikkeling komt.
Het rapport van de Nationale Ombudsman van september 2009 t.a.v. de wenselijkheid van Burgerparticipatie heeft blijkbaar in Den Helder geen voet aan de grond gekregen.
 
De positie van het Wijkplatform is door het College zo vastgesteld dat daar slechts informele gesprekken worden gevoerd. De status ervan is blijkbaar gelijk
aan een ongeorganiseerde bijeenkomst in een publieke gelegenheid, zoals een gesprek in de kroeg. Eenieder heeft toegang tot de vergadering er zijn geen regels zijn omtrent rechten en plichten van deelnemers. De positie en rol van het platform is niet geregeld.
 
De Belangenvereniging   is van oordeel dat deze opzet van het Platform zich niet verdraagt met de deelname van organisaties met rechtspersoonlijkheid, zoals de Belangenvereniging Indische Buurt.
Ook  het vaststellen van een besprekingsverslag van de informele gesprekken past niet bij deze situatie. Toch gebeurt dat wel.
De Belangenvereniging heeft een zeer slechte ervaring opgedaan met deze informele constructie toen een onderwerp, dat later bij de rechter aan de orde zou komen, in de vorm van een presentatie op de agenda van het Wijkplatform stond en toch werd vastgelegd in een verslag als zijnde besproken en geaccordeerd.
Het College heeft dat daarna bij de rechter als zodanig aangevoerd zonder het ontbreken van een status van het Wijkplatform te vermelden.
Blijkbaar dacht het College aan het oordeel van Wijkplatform wel een status te kunnen ontlenen, terwijl dat voor de deelnemers niet geldt.
De Belangenvereniging acht dat niet voor herhaling vatbaar.
 
De Belangenvereniging Indische Buurt heeft daarom besloten om niet meer deel te nemen aan het Wijkplatform.
Mochten er bestuursleden of leden van de Belangenvereniging aanwezig zijn bij een bijeenkomst, dan hebben zij geen enkele vertegenwoordigende functie en zijn slechts op persoonlijke titel aanwezig.
De Belangenverenigng heeft zich jarenlang ingezet voor het betrekken van burgers bij de beleid, bijvoorbeeld via het Wijkplatform.
Helaas heeft dat niet mogen baten. Bij de vorige vorige verkiezingen waren alle partijen voor Burgerparticipatie. Als het er opaan komt valt dat tocht blijkbaar erg tegen.
Gisteravond bij de behandeling van het programma in de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling was het eigenlijk alleen Groen Links die wees op het belang van het Wijkplatform in het kader van het Wijkgericht werken.   
 
1 april 2013 Bezwaar tegen afwijzing vordering intrekken vergunning.
Vandaag is bezwaar gemaakt tegen de weigering van het College om de vergunning van het Lyceumhof in te trekken.
De voorwaarde van de Gemeenteraad van 4 juni 2012, voor het verlenen van de vergunning, is dat in nauw overleg met de omwonenden de verkeersafwikkeling rond het Lyceumhof moet worden vastgesteld.
Het College heeft aan die voorwaarde niet voldaan. Wel werd al op 6 juni de vergunning verleend zonder dat ook maar een begin was gemaakt met het opgedragen overleg. Op deze wijze kan de vergunning niet blijven bestaan. We zijn immers nu 10 maanden verder en tot overleg is het nog niet gekomen. Het gebouw staat er en de tuintjes zijn aangelegd. Alles naar wens voor Gemeente en Woningstichting.
Bij een brief van 20 februari werd door het College nog gesteld dat het overleg nog gaande was en dat binnenkort zou worden aangegeven hoe het overleg verder gestalte zou krijgen.
Wij hebben echter niets meer vernomen.
Het niet voldoen aan de voorwaarde van de Raad wordt ook meegenomen in het beroep dat is ingesteld bij de rechter en dat eind mei wordt behandeld.
 
28 maart 2013 Commissie voor de bezwaarschriften kapvergunning.
Vanavond werd bij de Commissie voor de bezwaarschriften het bezwaar tegen de kapvergunning voor twee bomen bij het Lyceumhof toegelicht.
Woningstichting wil de bomen weg hebben omdat ze te dicht bij het Lyceumhof staan.
In de vergunning wordt gezegd dat de bomen dood zijn en daarom gekapt moeten worden.
De bezwaren richten zich op het feit dat in alle gesprekken altijd is aangegeven dat ( als schrale troost ) in ieder geval de bomen zouden blijven staan.
In de gevoerde salami-taktiek moeten blijkbaar nu ook de bomen wijken.
Een derde boom was al omgezaagd omdat Woningstichting naast de boom een gat had gegraven waardoor de boom gekapt moest worden om niet om te vallen.
Ter zitting werd door het College aangegeven dat de bomen iepziekte zouden hebben.
Overigens bleek dat alleen uit een bericht van Woningstichting.
De Commissie heeft bepaald dat eerst een onafhankelijk onderzoek moeten worden gedaan naar de gezondheid van de bomen. De bezwaarprocedure is opgeschort en voorlopig mag niet gekapt worden.
 
28 maart 2013 EnquÍtes rijrichting rond Lyceumhof.
Deze week werden door omwonenden van het Lyceumhof enquÍtes ontvangen.
De Borneolaan ontving een enquÍte over eventueel eenrichtingsverkeer en de Molukkenstraat en Stella Arca werd gevraagd wat ze van tweerichtingsverkeer in de Molukkenstraat vinden.
In de Ceramstraat tenslotte werd de vraag gesteld of men een stuk van de tuin wil afstaan om te kunnen voorzien in tweezijdig parkeren.
De Belangenverenging is het niet eens met deze manier van onderzoek en is daar ook niet van op de hoogte gesteld. Van de plannen van het College die blijkbaar achter het onderzoek zitten wordt afstand genomen. Dit is aan de buurt verteld.
Blijkbaar moet een verkeerde bouwvergunning, met de parkeerproblematiek van dien, nu ten koste van de omwonenden voor de toekomstige bewoners van het Lyceumhof enigszins dragelijk worden gemaakt.
Voor het Lyceumhof moet een integraal verkeersplan worden gemaakt.
Dat kun je niet per straat bekijken. Het verkeersplan moet uitgaan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Bij het Lyceumhof zijn er nu 24 te weinig. Daarbij moet er een ontsluiting zijn die de buurt zo weinig mogelijk belast, bijvoorbeeld zoals door de Belangenvereniging voorgesteld.
Blijkbaar moeten bewoners van de Ceramstraat een stuk tuin inleveren omdat bij het Lyceumhof te weinig plaatsen zijn.
 
25 februari 2013 Presentatie stand van zaken overleg in Raadscommissie.
Vanavond werd door de Wethouders Bruin en Den Dulk een presentatie gegeven t.a.v. de stand van zaken m.b.t. het overleg met de buurt over de verkeersafwikkeling bij het Lyceumhof.
De Belangenvereniging was niet van deze presentatie op de hoogte gesteld. Ook was onbekend wat er inhoudelijk zou worden gezegd.
Bij de presentatie werden de feiten onjuist voorgesteld. Er werd gesproken over een patstelling in het overleg terwijl van overleg nog geen sprake is. Het voorstel van de Belangenvereniging werd zonder discussie domweg afgewezen. Over bijvoorbeeld een alternatief is niet gesproken. Het College weigerde zelfs af te spreken hoe het overleg gevoerd zou worden.
Het College stelde bij de presentatie  dat bij het voorstel van de Belangenvereniging alle bomen gekapt moesten worden. Zo'n voorstel is echter nooit gedaan.
Op deze manier probeerde het College de Commissie te bewegen om stelling te nemen tegen het voorstel van de Belangenvereniging. Want iedereen, inclusief de Raad, zou toch tegen het kappen van de bomen zijn.
Ook probeerde men op die manier af te komen van de opdracht van de Raad, om in nauw overleg met de omwonenden te komen tot het vaststellen van de verkeersafwikkeling rond het Lyceumhof. Wethouder Bruin concludeerde onterecht dat ze door kon gaan met het plan zoals het er ligt.
In het verslag van de vergadering komt deze conclusie van de Commissie niet voor. Overigens kan een Raadscommissie niets besluiten.
Ondertussen is door het College een kapvergunning voor het kappen van twee bomen verleend. Men doet dit omdat Woningstichting van de bomen af wil.
De voorstelling van zaken van het College is dus nogal hypocriet.
De Belangenvereniging heeft bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning.
 
1 maart 2013 College besluit om vergunning Lyceumhof niet in te trekken.
Vandaag werd een brief van 20 februari ontvangen van het College, waarin het besluit is vermeld dat de vergunning voor het Lyceumhof niet wordt ingetrokken, zoals door de Belangenvereniging was gevorderd.
De Belangenvereniging had dit gevorderd omdat niet was voldaan aan de opdracht van de Raad die bij de goedkeuring van de vergunning op 4 juni 2012 was gegeven. 
Van overleg over de verkeersafwikkeling was immers niets terecht gekomen.
Het College stelt in de brief dat de vordering voorbarig is omdat we nog in overleg zijn.
Over de verdere voortgang van het overleg zou binnenkort kontact worden opgenomen.
De Belangenvereniging heeft niets van overleg gemerkt en kontact is er ook niet geweest.
De brief was blijkbaar geantidateerd om de termijn na de ingebrekestelling te halen. In deze brief van 20 februari werd n.l. ingegaan op de Commissievergadering van 25 februari.
Bedrog door de overheid ondermijnt uiteraard het vertrouwen van de burgers.
 
13 februari 2013 Gesprek met College n.a.v. informatieavond 15 november.
Eind januari werd een aantal vertegenwoodigers van de Belangenvereniging uitgenodigd voor een gesprek met de Wethouders n.a.v. de informatieavond van 15 november.
Het bleek dat er vandaag geen nieuwe inzichten aan het licht kwamen.
Het voorstel van de belangenvereniging werd wederom afgewezen. Argumenten daarvoor werden niet gegeven. Het is duidelijk dat Woningstichting dit niet wil.
De Belangenvereniging heeft er op gewezen dat het voorstel tot ontsluiting van het Lyceumhof naar de Timorlaan overeenkomt met de ontsluiting bij de vergunning van september 2009. Het is dus geen nieuw voorstel.
Dat is van groot belang omdat het College bij de Raadsvergadering van 4 juni dreigde met de uitvoering van die vergunning als de Raad de actuele vergunning niet goed zou keuren.
De Belangenvereniging vindt het jammer dat er geen consultatie heeft plaatsgevonden alvorens de Raad is gezwicht voor dit dreigement omdat de vergunning van september 2009 voor de omwonenden veel gunstiger is.
 
8 februari 2013 College in gebreke gesteld t.a.v. besluit op vordering Lyceumhof.
Vandaag is het College in gebreke gesteld omdat de termijn voor het besluit op de vordering
om de vergunning voor het Lyceumhof ruim is verstreken.
 
22 januari 2013 Zienswijze subsidie Waddenfonds.
Naar aanleiding van de bijeenkomst op 28 november bij Fort Kijkduin is een zienswijze naar het Waddenfonds gestuurd waarin wordt aangegeven welke werkzaamheden aan de Stelling van Den Helder bij de Belangenvereniging draagvlak hebben en welke niet. E.e.a. in relatie tot het eventueel verstrekken van subsidie. Uiteraard wordt het opknappen van de Forten en versterkingen en het realiseren van exploitatie van delen van de Stelling, zoals Fort Westoever, ondersteund, maar het kaalslaan van de Liniedijken niet.
Bij vorige gelegenheid heeft een soortgelijke zienswijze van de Belangenvereniging geholpen richting te geven aan de keuzes van de projecten die van subsidie werden voorzien.
 
28 december 2012 Aanvullingen beroep vergunning Lyceumhof ingediend.
Vandaag is een omvangrijk pakket met aanvullingen en bijlagen bij het beroep van 23 juli naar de rechtbank gestuurd. In die aanvullingen is het ontbreken van het overleg
met de omwonenden t.a.v. de verkeersafwikkeling en de vordering om de vergunning in te trekken, die daarvan het gevolg was, uitgebreid beschreven.
Aanvullingen kunnen tot 10 dagen voor de zittingsdatum worden ingediend.
Een zittingsdatum is nog niet door de Rechtbank aangegeven.
 
17 december 2012 Raad wijst verzoek referendum af.
Bij de Raadsvergadering van vanavond werd het verzoek tot het houden van een referendum m.b.t. een Stadhuis op de stationslocatie met een kleine meerderheid afgewezen.
Burgemeester Schuiling had in een brief aan de Raad voorgesteld om het verzoek af te wijzen omdat de Raad met het resultaat toch niets zou doen. Er is immers al besloten om het Stadhuis op de stationslocatie te bouwen. Sommige partijen probeerden hun afwijzende visie te verpakken in ontwijkende bewoordingen, zoals de PVDA, die vond dat de bewoners beter af waren met een procedure in het kader van bezwaar en beroep.
Ook in die procedure zal de Raad echter een oordeel moeten vellen over de zienswijzen en bezwaren van de bewoners. Het lijkt er op dat de Raad de uitslag van een referendum liever niet wil riskeren. Jammer dat de bewoners van Den helder niet worden betrokken bij zo'n omvangrijk project. Burgerparticipatie lijdt keer op keer schipbreuk in Den Helder.
 
10 december 2012 Vordering intrekken vergunning Lyceumhof naar College.
Vandaag is een brief aan het College gezonden waarin wordt gevorderd dat de omgevingsvergunning voor het Lyceumhof moet worden ingetrokken omdat niet is voldaan aan de voorwaarden van de Gemeenteraad.
Op 4 juni 2012 heeft de Raad besloten om een verklaring van geen bedenkingen te verlenen t.a.v. een omgevingsvergunning t.b.v. het Lyceumhof, onder voorwaarde dat de
verkeersafwikkeling, inclusief de plek van de inrit naar/van het parkeerterrein Lyceumhof in nauw overleg met de omwonenden tot stand dient te komen.
De omgevingsvergunning werd reeds op 6 juni, vooruitlopend op het overleg met de omwonenden, verleend.
Op 15 november werd een informatieavond voor de buurt gehouden waarbij bleek dat het College niet wil ingaan op de voorstellen die door buurtbewoners bij een eerdere bijeenkomst bij de Gemeente hebben gedaan. Uiteraard kan de vergunning daardoor niet in stand blijven.
De vordering is ook ingebracht bij de aanvulling op het beroep dat al in juli van dit jaar is ingesteld. De vordering kan overigens ook apart in een procedure van bezwaar en beroep behandeld worden.
 
7 december 2012 Verzoek referendum Stadhuis ondersteund.
Op 9 november is door de omwonenden van de Stationslocatie een verzoek tot het houden van een referendum ingediend. Voorgesteld wordt om de vraag of de stationslocatie geschikt is voor een Stadhuis aan de bewoners van Den Helder voor te leggen.
Vandaag is dit verzoek door de Belangenvereniging per brief aan Raad en College ondersteund.
Al eerder werd een zienswijze ingediend tegen de plannen om een nieuw Stadhuis te bouwen op de locatie van het Station en Postkantoor. Daarbij is tevens aangesloten bij de bezwaren van de bewoners van de Boerhavestraat m.b.t. de parkeergarage. Deze mensen worden zeer onheus behandeld.
De bezwaren in de zienswijze richten zich op het ontbreken van nut en noodzaak  t.a.v. een nieuw Stadhuis, mede gezien de financiŽle situatie van de Gemeente en de ongelukkige locatie.
Een Stadhuis op deze locatie is niet centraal voor alle inwoners van Den Helder en de locatie is te krap zodat er verkeersproblemen en parkeerproblemen zullen ontstaan.
 
28 November 2012  Bijeenkomst m.b.t. Stelling in Fort Kijkduin.
Door de Voorzitter werd een bijeenkomst bijgewoond m.b.t. de Stelling van Den Helder.
Zeestad BV heeft de bedoeling om dit project weer op te voeren op de lijst van de Stedelijke Vernieuwing.
Twee jaar geleden werd het afgevoerd van de prioriteitenlijst.
Vanwege het ontbreken van middelen is het de bedoeling om een subsidie aan te vragen bij het Waddenfonds.
Door de Directeur van Zeestad werd de vurige wens uitgesproken om subsidie te ontvangen voor de volgende fase van het herstel van de Liniedijken.
Daar dit weer kaalslag betekent is duidelijk gemaakt dat de Belangenvereniging daar geen steun aan zal verlenen.
Dit past in het beleid van de afgelopen jaren waarin tientallen zienswijzen, bezwaren en beroepen t.a.v. dit project werden ingediend. Dit heeft opgeleverd dat het inrichtingsvoorstel dat door de Raad was vastgesteld op basis van de Flora- Faunawet door het Ministerie van Landbouw is afgewezen.
 
15 november 2012 Informatieavond verkeersafwikkeling Lyceumhof.
Op 4 juni 2012 heeft de Gemeenteraad van Den Helder besloten om  een verklaring van geen bedenkingen af te geven m.b.t. een omgevingsvergunning
voor het Lyceumhof. Daaraan werd de voorwaarde verbonden dat de verkeersafwikkeling, inclusief de in/uitrit van het Lyceumhof, in nauw overleg met de omwonenden
to stand moest komen.
De vergunning werd op al 6 juni, dus zonder te voldoen aan de voorwaarde, door het College verleend. 
Al in juni werd een informatieavond voor de omwonenden afgesproken op 2 oktober. In september wilde het College deze avond, om duistere redenen, echter ineens verplaatsen. Men wilde eigenlijk ook niet meer met alle omwonenden praten. De Belangenvereniging heeft erop aangedrongen om dat wel te doen.
Op 26 september werd een voorbespreking gehouden, waarbij ondergetekende en de insprekers bij de vergaderingen van Raad en Commissie aanwezig waren.
Bij de bespreking werd gewezen op het feit dat reeds meer dan twee jaar geleden de Molukenstraat/Borneolaan was aangewezen als toekomstige verkeersluwe ( 30 KM ) buurt en dat mede daarom naar een andere ontsluiting voor het Lyceumhof moest worden gezocht, door aansluiting op de Timorlaan.
Het huidige plan van Woningstichting komt er eigenlijk op neer dat Borneolaan en Molukkenstraat deel zijn geworden van het project Lyceumhof en dat kan niet de bedoeling zijn.
Verder werd voorgesteld om de oversteek Timorlaan van verkeerslichten te voorzien en een oplossing te bedenken voor het parkeerprobleem in de Ceramstraat, dat na voltooiing van het Lyceumhof zal verergeren, hetgeen overigens voor de hele buurt zal gelden omdat in het plan te weinig parkeerplaatsen op eigen terrein zijn opgenomen. ( 24 plaatsen te weinig ) Daarbij moet nog worden bedacht dat de woningen van het Lyceumhof met een eigen parkeerplaats worden verkocht.Deze parkeerplaatsen zijn dus niet voor de omwonenen bestemd.
Per brief van 2 november werd een uitnodiging ontvangen voor de informatieavond. De voorstellen van de voorbespreking waren anders verwoord dan ze naar voren waren gebacht. Op de door het College gestelde wijze waren ze blijkbaar beter naar hun hand te zetten.
Bij de informatieavond op 15 november bij Ten Anker werden deze punten door de insprekers, Mevr. Brinkman en Hr. de Ridder  en door ondergetekende nogmaals toegelicht en onderstreept. Hr. Greidanus, initiatiefnemer van een veiliger oversteek Timorlaan, gaf daarover een nadere toelichting.
Het College was aanwezig met twee wethouders, Bruin en Den Dulk. Verder waren aanwezig Hr. Mudde en Hr. Dijkstra.
T.a.v. het voorstel voor een andere ontsluiting was men kort. Dat vond men geen goed idee. Men kon Woningstichting geen opdrachten verstrekken t.a.v. het parkeren en het verkeer op eigen terrein, het was volgens een advies van de Politie onveilig en de opbrengst t.a.v. de verkeersintensiteit was gering. Ook de combinatie met een beveiligde oversteek zou een probleem vormen.Hierbij was ten onrechte alleen uitgegaan van het parkeerterreintje nabij het huidige Paviljoen van Toen. Er werd ook gesproken over een extra inrit, terwijl het in feite om een geheel nieuwe manier van ontsluiting ging. Door de aanwezigen werden een aantal ideen geopperd die allemaal in ongenade vielen bij het College. Duidelijk werd dat het College aan een andere ontsluiting geen serieuze aandacht wil besteden.
Uiteraard is dat in strijd met de voorwaarde van de Raad . De aanwezige raadsleden hebben dit desgevraagd beaamd.
T.a.v. de oversteek Timorlaan wil het College vasthouden aan de door de Raad onlangs aangenomen motie waarin is besloten dat er een onderzoek moet komen naar de veligheid van de oversteekplaats en de mogelijkheden om die te verbeteren. Het voorstel tot het paatsen van verkeerslichten dat door de Hr. Greidanus en de Belangenvereniging vurig is bepleit wordt voorlopig terzijde geschoven. Het onderzoek moet worden afgewacht.
T.a.v. het parkeerprobleem in de Ceramstraat deed een bewoner ( geen lid van de Belangenvereniging ) een voorstel om een stuk van de tuinen in te leveren teneinde parkeren aan beide zijden van de weg mogelijk te maken.
Het College voelde er wel voor om de mogelijkheden hiervoor en de bereidheid van bewoners te onderzoeken. Daarover volgt later bericht.
UIteraard is een dergelijke opoffering van de bewoners van de Ceramstraat bij het College welkom om het parkeerprobleem als gevolg van het Lyceumhof op te lossen, maar de Belangenvereniging zal dit niet ondersteunen omdat het parkeerprobleem Lycumhof op eigen terrein moet worden opgelost en niet ten koste van de buurt.
Het inrichten van de verkeersluwe buurt wil het College wel ter hand nemen. Daar was overigens al meer dan twee jaar geleden over besloten door het goedkeuren van het wijkactieplan.
Men denkt aan het aanbengn van verkeersdrempels bij de bocht in de Borneolaan en bij begin en einde van de Molukkenstraat en Ceramstraat.
Een aanwezige wees het College op het in acht nemen van een goede ligging van deze drempels. Door een onjuiste constructie en slecht ondhoud zijn vele verkeersdrempels in Den Helder gevaarlijke opstakels geworen.
Op de uitdrukkelijke uitnodiging van Mevr. Brinkman en ondergetekende aan het College, bij de afsluiting van de informatieavond, om  aan te geven wat er met de voorstellen ging gebeuren werd in het algemeen gesteld dat de opmerkingen van de omwonenden "zouden worden meegenomen". Dat is de standaardzin om aan te geven dat er niets mee wordt gedaan.
Door aan te dringen op meer duidelijkheid werden daaraan opmerkingen teogevoegd omtrent het onderzoek t.a.v. de veilgheid van de oversteek Timorlaan en het onderzoek naar de bereidheid van bewoners van de Ceramstraat om een stuk van hun tuin af te staan.
Desgevraagd werd expliciet medegedeeld dat het ontsluiten van het Lyceumhof via de Timorlaan niet verder aan de orde zou komen.
De conclusie n.a.v informatiebijeenkomst moet zijn dat op voorstellen van de omwonenden en met name die welke zijn verwoord door vertegenwoordigers van de Belangenverniging bij de bijeenkomst op 26 september, door het College niet of nauwelijks is ingegaan. Van enige vorm van uitwerking van de voorstellen is geen sprake.
Het resultaat van de contacten met het College is daarom uitermate teleurstellend en onbevredigend.
Aan de randvoorwaarde van de Gemeenteraad t.a.v het nauw overleg met de omwonenden m.b.t. de vergunning is niet voldaan.
De Belangenvereniging zal Raad en College op de hoogte stellen van deze teleurstellende resultaten en het standpunt overbrengen dat de ( voorwaardelijke ) bouwverguning voor het Lyceumhof op deze wijze niet in stand kan blijven. Uiteraard zal dit standpunt ook worden opgenomen in het beroep tegen de omgevingsvergunning dat is ingesteld bij de rechtbank Alkmaar. 
26 september 2012 Voorbespreking informatieavond verkeersafwikkeling Lyceumhof.
Op 19 september werd door het College aangegeven dat de informatieavond op 2 oktober, die al in juni
was afgesproken, geen doorgang kon vinden.
De reden was niet helemaal duidelijk. Men gaf aan niet met de gehele buurt te willen spreken maar slechts met
vertegenwoordigers. Door de Belangenvereniging is gesteld dat het College moest voldoen aan de voorwaarde van de Raad voor de vergunning, zodat met de omwonenden moet worden overlegd.
Akkoord werd gegaan met een voorbespreking waarbij de insprekers en de Voorzitter aanwezig waren.
Bij dit gesprek werd voorgesteld om de ontsluiting van het Lyceumhof volledig via de Timorlaan te laten verlopen.
Op dit moment zijn door de plaats en ontsluiting van de parkeerplaatsen de Borneolaan en Molukkenstraat eigenlijk deel van het project Lyceumhof. Dat kan niet de bedoeling zijn en moet worden veranderd.
Voorts werd aangedrongen op het voorzien van de oversteek Timorlaan van verkeerslichten en werd aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek in de Ceramstraat, die door het Lyceumhof onhoudbaar dreigt te worden.
De reden daarvan is dat het Lyceumhof niet in voeldoende parkeerplaatsen voorziet.
 
Bij het gesprek werd door de Belangenvereniging gesteld dat een informatieavond nuttig en nodig is, maar dat alleen daarmee niet wordt voldaan aan de eis van de Raad van nauw overleg met de omwonenden.
Vanwege het ontbreken van burgerparticipatie in Den Helder en met name van een daarbij behorende verordening zullen apart regels moeten worden opgesteld op welke dat overleg met de omwonenden zal verlopen en op welke wijze de inbreng van de omwonenden tot besluitvorming zal leiden.
 
25 september 2012 Matrix besproken bij bestuursvergadering.
Bij de bestuursvergadering is heden de matrix van het klantenpanel besproken. Aanwezig waren hierbij vertegenwoordigers van de Gemeente, Politie en de Wering.
De Matrix is opgesteld toen bij de Algemene Vergadering van maart 2011 een klantenpanel werd gehouden.
Hierbij zijn toen aandachtspunten voor de wijk door de leden naar voren gebracht. 
Bij de inventarisatie bleek dat een aantal putne kon worden geschrapt als afgedaan. Ook een aantal nieuwe punten werd opgebracht. Bijde AV van maart 2013 zal de matrix weer besproken worden.
 
23 juli 2012 Beroep tegen de omgevingsvergunning Lyceumhof.
Vandaag is beroep aangetekend bij de rechtbank Alkmaar tegen de omgevingsvergunning voor het Lyceumhof.
In het beroep is aangegeven dat de wijze waarop de vergunning tot stand is gekomen de toets der kritiek niet kan doorstaan.
Het begon met het bewust kiezen voor een onjuiste procedure die de omwonenden inspraakmogelijkheden ontzegde.
Toen de Belangenvereniging in bezwaar gelijk kreeg werd verder gebouwd zonder vergunning en in strijd met de uitspraak van de rechter op een verzoek tot een
voorlopige voorziening. De Gemeente vond dat allemaal goed.
Blijkbaar wordt er een groot verschil gemaakt tussen de aanvraag van een vergunning door Woningstichting en die van een burger.
Dat heet rechtsongelijkheid.
Uiteindelijk was het besluit van de Gemeenteraad bepalend voor het al dan niet toekennen van de vergunning.
De wijze waarop dat besluit tot stand is gekomen geeft grote twijfel over de wetmatigheid.
In strijd met de regels is een amendement op beslissing van de Burgemeester niet behandeld.
De Burgemeester heeft die bevoegdheid niet en het betrof uitgerekend een amendement dat overeenkwam met de wens van de omwonenden
om het gebouw een woonlaag lager te maken. Het amendement had een goede kans gemaakt.
Bovendien werd gedurende de vergadering door het College onjuiste informatie verstrekt die bij een aantal fracties tot verkeerde conclusies leidde.
Het besluit van de Raad werd daardoor in ernstige mate in negatieve zin beinvloed.
De rechter zal worden gevraagd om de omgevingsvergunning te vernietigen. De behandeling van het beroep zal nog geruime tijd vergen.
 
6 juli 2012 Middenweg geopend na renovatie.
 
                                                  
 
Vandaag werd de gerenoveerde Middenweg door Wethouder Den Dulk geopend. De Middenweg is een flink aantal maanden gesloten geweest maar het resultaat mag er zijn.
De ruime gescheiden fietspaden geven meer veiligheid voor de fietsers en de rotonde op het kruispunt Middenweg/Timorlaan/Sportlaan zorgt voor een goede doorstroming.
De planning van de renovatie van de Middenweg is verlopen met inbreng van de omwonenden. We kunnen daar tevreden over zijn.
Omdat in Den Helder geen burgerparticipatie bestaat is dit uniek.
Aanvankelijk leek het daar niet op.
Bij de presentatie van de plannen in oktober 2009 bleek dat de Gemeente al gekozen had voor een ontwerp.
Dat leidde tot flinke protesten in de zaal omdat aangegeven was dat er ook andere mogelijkheden waren, doch dat de Gemeente de in hun ogen beste variant had gekozen
en niet bereid was om daar overleg over te plegen met de bewoners. 
De Wethouder gaf aan dat er geen enkele reden was om met burgers te gaan overleggen. Er was geen enkele regel die hem dat voorschreef, stelde hij.
Dat was de reden dat de Belangenvereniging schriftelijk een verzoek tot het College richtte voor burgerparticipatie.
Uiteindelijk stemde het College daarmee in. Waarschijnlijk had dat te maken met de verkiezingen die in het verschiet lagen.
Het proces van burgerparticipatie is redelijk verlopen. Een klankbordgroep heeft uiteindelijk gekozen voor varinant II, ondermeer na een presentatie  
in de schouwburg.
Een consultatie van de leden had als resultaat dat er geen reden was om de gekozen variant af te wijzen. Er was veel draagvlak voor de gekozen variant.
 
Bij de opening gaf de Wethouder een geheel andere, onjuiste, voorstelling van zaken.
Zij vertelde dat dit weer zo'n project was waar in het begin veel weerstand tegen was maar dat na voltooiing iedereen enthousiast was.
Het College had er goed aan gedaan om de plannen door te zetten tegen de zin van de bewoners in.
Waarschijnlijk hadden haar opmerkingen niets te maken met de Middenweg maar met het tumult rond het plan om een nieuw Stadhuis op de stationslocatie te bouwen.
Helaas ontbreekt in die plannen elke vorm van burgerparticipatie en de terechte weerstand is groot.
 
Het was beter geweest dat zij positieve woorden had gebruikt voor het geslaagde proces van de ( afgedwongen ) burgerparticipatie en voor het samen optrekken met de bewoners. Daar ontbreekt het in Den Helder aan.
 
7 juni 2012 Beroep tegen aanlegvergunning Liniedijk ongegrond.
 
Vandaag is door de rechtbank in Alkmaar uitspraak gedaan m.b.t. het beroep van de Belangenvereniging tegen de aanlegvergunning die het mogelijk heeft gemaakt om de Liniedijk tussen de Middenweg en het Nieuwland kaal te slaan. Het bezwaar daar tegen dateerde al van 2008 maar het College had aanvankelijk geoordeeld dat de
Belangenvereniging geen belanghebbende was en daar is uiteindelijk door de Raad van State ten gunste van de belangenvereniging over besloten. Dat heeft ongeveer drie jaar gekost. 
Het College had aangegeven dat er nu geen procesbelang meer was omdat de kaalslag al was uitgevoerd.
De rechter oordeelt daar anders over in haar uitspraak. Indien het beroep gegrond zou zijn was dat een aanleiding om de schade te herstellen, aldus de rechtbank.
Na een ingewikkelde beschouwing over de Flora en Faunawet in relatie tot de eisen van het bestemmingsplan is de rechtbank tot de conclusie gekomen dat het beroep niet gegrond is. Het bestemmingsplan was doorslaggevend en er kon worden volstaan met een natuurwaarden onderzoek, opgemaakt door het bureau Oranjewoud dat in het kader van de FF wet niet adequaat was was bevonden door het Ministerie van LNV. Het lijkt er op dat de FF wet niet goed aansluit op de wetgeving m.b.t. de openbare ruimte.
In de de beschouwingen van de rechtbank zijn aanknopingspunten te vinden die kunnen dienen om verdere kaalslag te voorkomen. Ook zijn er duidelijke voorwaarden gesteld door het Ministerie van LNV t.a.v. het onderzoek van de natuurwaarden bij vervolgplannen. 
Deze aanknopingepunten kunnen in de verdere procedures direct worden benut. Het beroep heeft dus zeker nut gehad.
 
6 juni 2012 Speelveld geopend door de Wethouder.
 
                                     
 
De opening van het Speelveld is een succes geworden.
Dankzij de inspanningen van de Werkgroep was er een goed programma en waren de voorbereidingen prima in orde.
Het duo Saskia en Babs verzorgden op ludieke wijze de opening door samen met de kinderen ballonnen op te laten, voorafgegaan door de ballon van Wethouder Bruin.
De kinderen hadden zichtbaar plezier en maakten dankbaar gebruik van de mogelijkheid om in stijl geschminkt aan de act deel te nemen. Vrijwel alle officiele gasten van de Gemeente en Woningstichting hadden van de uitnodiging gebruik gemaakt en hebben het schouwspel bijgewoond.
We wachten af welke ballon het verste is gekomen.
Tot 15 september hebben de kinderen de tijd om hun teruggestuurde adreskaartje in te leveren bij Saskia.
Zes kinderen hebben een naam ontworpen voor het Speelveld. Daar zijn hele originele namen bij.
Op een later tijdstip zulle we als Werkgroep bij elkaar komen om de meest geschikte naam te kiezen.
Dit wordt gecombineerd met een vergadering waarin ook de resultaten van de ballonnen wedstrijd zullen worden besproken. Dus in de tweede helft van september.
De kinderen lieten zich de versnaperingen goed smaken een ook de ijsjes van de IJscoman  vonden gretig aftrek.
In een aantal kranten is verslag gedaan van de opening.
 
4 juni 2012 Besluit Gemeenteraad ongustig voor omwonenden Lyceumhof.
Helaas hebben we moeten constateren dat het besluit van de gemeenteraad over het Lyceumhof niet tegemoet komt aan de bezwaren van de omwonenden.
De Raad heeft een verklaring van geen bedenkingen verleend t.b.v het afgeven van een bouwvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan.
U heeft dat allemaal in de krant kunnen lezen.
Dat bericht werd in de media overschaduwd door de informatie over de motie van wantrouwen tegen Wethouder Bruin die wel direct op het dossier Lyceumhof werd ingediend maar in feite ruimer van strekking was. Er werd terug gekeken op een langere periode waarin het ongenoegen was opgebouwd. De motie werd overigens met een krappe meerdeerheid verworpen.
De oppositiepartijen Stadspartij, PVDA, Vrije Socialisten  en Groen Links hebben hun best voor de omwonenden gedaan.
Ze waren heel goed voorbereid en goed thuis in de materie.
Hun betogen waren helder en beargumenteerd en soms indrukwekkend vanwege de zorg die er uit sprak over het onrecht dat burgers wordt aangedaan, de rechtsongelijkheid, het gebrek aan burgerparticipatie en de onverschilligheid van College en sommige coalitiepartijen t.a.v. die belangrijke zaken.
De inspanningen van Annet Brinkman om de partijen gedurende lange tijd van informatie te voorzien, alsmede haar
uitstekende bijdragen bij de zitting van de Commissie en de Raad, waarbij ze insprak, zijn niet voor niets geweest.
De Belangenvereniging is haar heel dankbaar voor haar vele werk.
De VVD, D66 en ook het CDA waren voor het verlenen van de vergunning en deden weinig moeite om dit van argumenten te voorzien. Eigenlijk zijn er geen argumenten gehoord die de bouwvergunning rechtvaardigen en de bezwaren weerleggen. 
Natuurlijk werd voor de vorm wel compassie met de omwonenden getoond, maar de bezwaren werden vooral gebagatelliseerd.
Duidelijk was dat de belangen van Woningstichting voor deze partijen zwaarder wogen dat die van de burgers. De rechtsongelijkheid was voor hen geen punt.
Cruxiaal was het optreden van de Christenunie. Dit bracht de ommekeer. Zowel de CU als Trots spraken tot laat in de vergaderin hun grote twijfel uit. De CU wilde het agendapunt zelfs uitstellen.
De doorslag werd uiteindelijk gegeven door het advies dat door de juristen van de Gemeente en Woningstichting tijdens een schorsing werd gegeven aan de CU en Trots over de gevolgen van het weigeren van de vergunning.
De juristen hadden  aangeven dat bij een weigering van de vergunning werd teruggevallen op de vergunning van september 2009. Dat was een vergunning voor het verbouwen van de school.
Men gaf dus eigenlijk aan dat de school dan zou worden herbouwd. Onzin natuurlijk en dat verhaal over de oude vergunningen was bij de Commissie voor de bezwaarschrigften al van tafel geveegd. Deze vergunningen waren vervallen toen de School werd gesloopt. Iedereen had dat kunnen weten. In alle stukken die door de Belangenvereniging waren ingediend was dit duidelijk aangegeven.
Omdat volgens de CU het oude plan voor de bewoners nog erger zou zou dan het nieuwe, besloten ze om toch maar akkoord te gaan. Trots sloot zich meteen daarbij aan. Daarmee was er een meerderheid in de Raad om akkoord te gaan.
Het is kwalijk dat de Coalitiepartijen niet wisten, of zich van de domme hielden, t.a.v. de onjuistheid en onzinnigheid van dit juridische advies, dat uiteraard namens het College werd gegeven. Ook nu weer werd geoordeeld zonder de aanwezige Belangenvereniging te raadplegen. 
Door een aantal partijen van de oppositie werd de onjuistheid van het advies nog wel aangegeven, maar de Burgemeester gaf de sprekers niet meer het woord en ging meteen over tot de stemming, waardoor de zaak was beklonken op basis van onzinnige argumenten.
De Belangenvereniging is nu aan het studeren op de mogelijkheden die er nog zijn t.a.v. het Lyceumhof.
We zullen ook een verklaring aan de Raad sturen waarin we zullen aantonen dat het besluit op onjuiste gronden is genomen.
Uiteraard zullen we aandringen op spoedig overleg over de verkeersafwikkeling dat als voorwaarde in een amendement is opgenomen.
 
 
2 jun2012 Aan de vooravond van de behandeling van de vergunning voor het Lyceumhof. 
Op 4 jun a.s. zal de Raad vergaderen over de vergunning voor het Lyceumhof.
Zoals bekend strijden wij samen met de omwonenden voor een gebouw dat binnen de grenzen van het bestemmingsplan ligt.
Volgens de huidige plannen wordt het aanzienlijk hoger.
Er wordt nu gebouwd zonder bouwvergunning. Als de Raad maandag instemt dan wordt de vergunning verleend voor het hogere gebouwen dan kan de Vereniging vrijwel niets meer doen voor de omwonenden.
Bij de vergadering van de Commissie op 21 mei kregen we steun tegen deze vergunning van alle oppositiepartijen.
Mochten daar een paar stemmen van de coalitiepartijen bij komen, hetgeen niet denkbeeldig is, dan
gaat de vergunning niet door en dan moet het College terug naar de eisen van het bestemmingsplan en deze handhaven.
De afgelopen weken zijn partijen nogmaals benaderd en van informatie voorzien.Bij de vergadering maandag a.s. zal door twee insprekers van de Belangenvereniging een toelichting worden gegeven.
Gisteren is een perbericht gestuurd naak alle media waarin de situatie uitgebreid is toegelicht.
Het perbericht is hieronder weergegeven. 
 
1 juni 2012 Perbericht behandeling vergunning Lyceumhof in de Raad.
 
WORDT LYCEUMHOF EEN TWEEDE CALIFORNIňSTRAAT?
Bij de behandeling van de omgevingsvergunning voor het Lyceumhof in de Commissie SenB op 21 mei vond een aantal fracties van wel. Om te tonen dat er lering is getrokken uit deze netelige affaire, waar het onrecht groot was en de doofpot veel te verwerken kreeg, zou het de moeite lonen om dit te voorkomen.
Het beste is om de bouwvergunning slechts te verlenen als wordt voldaan aan de eisen van het bestemmingsplan.
Dan wordt in ieder geval ook voldaan aan de toezegging die is gedaan door de Wethouder op 10 mei 2006, bij de vaststelling van het bestemmingsplan, dat de bouwhoogte niet meer zou worden dan 10 meter.
De thans geplande 16.5 meter steekt daar wel heel ver boven uit.
Ook het aantal parkeerplaatsen moet worden aangelegd volgens de norm. Meer eisen heeft de buurt niet.
 
Toch lijkt het in Den Helder erg moeilijk om de wensen van Woningstichting te weerstaan, om het recht van de burgers te respecteren en te handelen volgens de wet.
De procedure, die heeft geleid tot de huidige situatie, waarbij wordt gebouwd in strijd met de uitspraak van de rechter, is immers een lijdensweg van het niet voldoen aan wettelijke eisen en het willens en wetens volgen van een foute procedure, waarin besluiten van het College eindeloos werden gerekt om door te kunnen bouwen zonder vergunning. Een willekeurige burger zou dat nooit voor elkaar krijgen. Ook nu veel te laat uiteindelijk  een procedure met ontheffing van het bestemmingsplan wordt gevolg is het weer fout gegaan. De aanvraag vergunning is niet bekend gesteld en de concept vergunning lag niet ter inzage op het moment zoals was aangekondigd.
 
Bij de Commissie op21 mei werd het allemaal opgenoemd. De wettelijk verplichte motivatie om af te wijken van het bestemmingsplan ontbreekt en werd ook niet nodig geacht door de Wethouder. De aanvraag van Woningstichting was voor haar voldoende. Uiteraard gelden voor burgers van Den Helder heel andere regels.
Bouwwerken zonder vergunning moeten regelmatig op last van het College worden afgebroken, met dreiging van een dwangsom, ook als de afwijking van het bestemmingsplan minimaal is.   
Burgerparticipatie heeft niet plaats gevonden, daar was iedereen het over eens, behalve de Wethouder, die vond dat bezwaar en beroep en de presentaties van Woningstichting ook burgerparticipatie is. 
We gaan niet in overleg met burgers over dit soort projecten, stelde ze. Flinke woorden die bij de CaliforniŽstraat ook al gehoord werden. Toch niet zo verstandig als draagvlak een belangrijke factor is. Burgerparticipatie staat al zo lang in de wachtkamer en wordt blijkbaar alleen bij verkiezingen van stal gehaald.
Eindeloos werd door de Wethouder weer teruggevallen op oude vergunningen die de huidige toestand moeten verklaren, doch die door de Commissie voor de bezwaarschriften al op 27 oktober 2011 als niet relevant van tafel werden geveegd.
De PVDA, Groen Links, Stadspartij gaven duidelijk en gemotiveerd aan dat ze de vergunning niet zouden goedkeuren. Zij zijn overtuigd van het belang van het handhaven van de regelgeving en het toepassen van het principe van rechtsgelijkheid voor eenieder. Behoorlijk Bestuur, Trots en de Christenunie waren uiterst kritisch t.a.v. de ontstane  situatie, waarbij het woord CaliforniŽstraat vaak te horen was. De Christenunie gaf aan te willen komen met een voorstel waarbij een compromis met de omwonenden wordt overlegd. De omwonenden hebben als compromis voorgesteld om een woonlaag te verwijderen. Daar werd naar verwezen.
Het CDA begon na aanvankelijke ondersteunende taal te stellen dat het "sneu was voor de omwonenden". Een plotselinge draai. Het woord sneu wordt normaal gebruikt als het fout loopt terwijl niemand daar wat aan kan doen. Een vreemd woordgebruik, want dat is toch niet het geval? Het CDA weet toch wie deze toestand heeft veroorzaakt en dat de Raad deze eenvoudig kan herstellen?
D66 vond het allemaal prima. De eigen Wethouder heeft het goed gedaan. Zelfs de zienswijzen die in een Nota werden behandeld met een reeks dooddoeners, verdraaiingen van feiten en niet ter zake doende opmerkingen, waren volgens de vertegenwoordiger goed beantwoord. De VVD keurde een omgevingsvergunning goed zonder
enige motivatie. Duidelijk andere belangen. Burgers hebben daar niets te zoeken voor hun wettelijke rechten.
Blijkbaar is de wet voor zo'n partij niet van belang.
De vraag is nu waar de Raad op 4 juni gaat doen. Neemt de Raad haar verantwoordelijkheid door te besluiten dat de hand moet worden gehouden aan door haar vastgestelde regels, nu er geen motivatie is om daar van af te wijken, of bezwijkt ze voor de macht van Woningstichting?
Een amendement van Christenunie, CDA en D66 doet vermoeden dat met name de Christenunie  eieren voor haar geld gekozen heeft. Haar ferme taal is veranderd in een slap epistel waarin wordt voorgesteld om de vergunning te verlenen onder voorwaarde dat de verkeersafwikkeling in overleg met de omwonenden tot stand komt.
Dat is heel wat anders dan een woonlaag minder. De voorwaarde is natuurlijk logisch en gebruikelijk, echter daar is geen amendement voor nodig. In de toelichting wordt de verkeersafwikkeling en dan nog specifiek de plaats van de uitrit, als een hoofdbezwaar genoemd. Wonderlijk, want dat komt in de zienswijzen helemaal niet voor.
Blijkbaar moeten de bewoners worden gepaaid met een cadeautje waar niet om is gevraagd en waarvan alleen de verpakking een cadeau doet vermoeden. Ze worden niet met, maar zonder een kluitje het riet in gestuurd. De bezwaren  van de omwonenden worden in het amendement, naar het voorbeeld van het College gebagatelliseerd.  Men stelt dat bij een goede procedure de afwijking van het bestemmingplan wel goedgekeurd zou zijn.
Men wijst op een precedent. Waarschijnlijk wordt Parkzicht bedoeld, in navolging van wat de Wethouder daarover zei. De hoogte van Parkzicht ligt echter onder de grens van het bestemmingplan, zodat dit een mislukte poging tot een argument is. Wat een verandering van standpunt van de Christenunie in zo'n korte tijd. Wat een slap verhaal.
Het voorstel is zonder overleg me de doelgroep tot stand gekomen. Ook deze volksvertegenwoordigers vinden blijkbaar overleg niet nodig in navolging van het College.
 
Een ingediende motie van dezelfde partijen is nog erger. Men draagt het College in feite op om in het vervolg zich aan de wet te houden. Dus nu nog even niet. Men wil dit laten vastleggen in communicatieplannen . Mogelijk is er geen zicht op de wetgeving bij deze partijen of vindt men een rookgordijn de beste oplossing  voor het maskeren van het onbehoorlijke bestuur van het College en het slechte functioneren van de Wethouder.
Overigens is de Raad steeds geÔnformeerd door de Belangenvereniging over alle correspondentie t.a.v. dit project. Dat loopt al jaren.
De Raad had natuurlijk al lang moeten ingrijpen. Men was op de hoogte.
Als wordt gedacht dat de omwonenden en meer algemeen de bewoners van Den Helder, enige hoop zouden kunnen putten voor de toekomst uit deze motie, dan wordt deze doelgroep verstandelijk wel zeer beperkt 
verondersteld.
We zullen op 4 juni zien waar in de Raad  ruggengraat bestaat. De situatie kan nu nog worden hersteld.
De inwoners van Den Helder volgen dit met argusogen. Wordt gekozen voor het handhaving van regels en rechtsgelijkheid of wordt de macht van Woningstichting doorslaggevend. 
Wordt het debacle CaliforniŽstraat voortgezet of heeft het stadsbestuur daar iets van geleerd.
De verkiezingen duren niet lang meer.
 
28 mei 2012 Speelveld aan de Ceramstraat wordt op 6 juni geopend door Wethouder Bruin.
                                     
De opening bestaat uit een evenement voor de kinderen uit de buurt waarbij ballonnen worden opgelaten en waaraan een wedstrijd is verbonden welke ballon het verste komt.
Vanaf 1300 uur kunnen de adreskaartjes worden ingevuld en aan de ballonnen bevestigd. Het theaterduo Saskia en Babs helpt daarbij op hun geŽigende wijze.
Wethouder Bruin laat de eerste ballon op.
We zoeken nog een leuke naam voor het Speelveld. De kinderen zijn uitgenodigd om een naambord te ontwerpen. Zij kunnen het ontwerp bij de opening inleveren.
Ontwerpen worden later beoordeeld.
Het beste idee wordt beloond met een prijs en die naam wordt gekozen voor het Speelveld. 
De muziek wordt verzorgd door het Helderse draaiorgel.
Het Speelveld is door de kinderen uit de buurt zelf ontworpen met een wedstrijd in het najaar van 2010. De beste ontwerpers hebben destijds een prijs ontvangen.
Nadat een definitieve schets was gemaakt is de uitwerking gedaan door de gemeente.
Na een aantal bijeenkomsten bij de gemeente is het plan gefiatteerd.
In het najaar van 2011 werd begonnen met de realisatie. Voor 1 januari 2012 was het veld gereed op het gras na. Dat werd dit voorjaar ingezaaid. De inrichting van het veld is betaald uit het Convenant Wijkaanpak  Plus.
Een Werkgroep, bestaande uit ouders uit de buurt, heeft het hele proces begeleid en voor de organisatie van de diverse activiteiten gezorgd.De Belangenvereniging zal voor het beheer zorgen.
Het Speelveld bestaat uit een verhard gedeelte voor skaten en waven. Hierop bevindt zich ook een Pannaveld en een basketbalring.Aan de andere kant van het veld is een gedeelte met diverse speeltoestellen.
Er tussenin ligt een strook gras.
Het idee om het Speelveld in te richten dateert al van enige jaren geleden. Er kwam voortgang toen een Werkgroep ontstond die zich bezig hield met het realiseren van een speeltoestel ( Kabouter Klauter ) in de Billitonstraat in 2007. Bij een vergadering van de Werkgroep maakte Woningstichting toen bekend dat ze akkoord gingen met de inrichting van hun veld als Speelveld en bereid waren het veld te renoveren.
Dat gebeurde in 2008. Daarna volgde een proces van overleg met de buurt en het opzetten van een structuur om het plan te ontwerpen en te realiseren.
Dit langdurige proces heeft uiteindelijk tot een prima resultaat geleid.
 
24 mei 2012 Uitspraak rechter aanlegvergunning Linie uitgesteld.
Vandaag werd bericht ontvangen dat de uitspraak nog niet kan plaatsvinden.
Zie het bericht van 17 april.
De rechter heeft de termijn verlengd met 6 weken.
 
22 mei 2012 Behandeling omgevingsvergunning Lyceumhof in Commissie SenB.
Gisteravond vond de behandeling van de omgevingsvergunning m.b.t. het Lyceumhof plaats in de Commissie SenB.
Een tiental buurtgenoten was op de publieke tribune aanwezig.
Annet Brinkman heeft daar ingesproken en het gehele scala aan argumenten de revue laten passeren.
De belangrijkste punten had ze vermeld in een handout, die is uitgereikt. Al wekenlang was ze bezig geweest om alle politieke partijen te benaderen voor een afspraak en te voorzien van argumenten tegen het verlenen van de vergunning.Cor de Ridder heeft daarnaast als inspreker kort en bondig zijn standpunt kenbaar gemaakt.
De behandeling van het agendapunt duurde bijna 2 uur. Door de gedegen voorbereiding waren de commissieleden zeer goed op de hoogte van alle informatie. De Wethouder had het moeilijk om de vele vragen enigszins acceptabel te beantwoorden.
Het was duidelijk dat ze daar veelal niet in slaagde. De krakkemikkige procedures en de onrechtvaardige bejegening van de omwonenden waren te duidelijk zichtbaar.
De fracties van Groen Links, Behoorlijk Bestuur, PVDA en Stadspartij gaven aan het voorstel tot het verlenen van een vergunning niet te steunen. De Vrije socialisten die niet aanwezig waren, hadden dat al eerder gedaan.
Trots en de Christenunie waren uitermate kritisch maar gaven nog geen eindoordeel. Het CDA zat de draaien.Men zegt moeite te hebben met de gang van zaken, maar wil toch meestemmen met de coalitie. VVD en D66 waren ronduit voor een vergunning.
De eindconclusie is dat het nog lang niet zeker is dat de vergunning wordt goedgekeurd door de Raad.
Uiteraard zullen de partijen nog van nadere informatie worden voorzien.
Het bleek dat sommige zaken nog  niet goed waren begrepen en dat de Wethouder vrijwel voortdurend antwoorden gaf die de situatie onjuist voorstelden.
In ieder gaval is het eerste resultaat goed en gaan we de Raadsvergadering van 4 juni met vertrouwen tegemoet.
 
17 april 2012 Rechtszitting aanlegvergunning Liniedijk.
Vandaag vond de zitting plaats m.b.t. het beroep van de Belangenvereniging tegen de aanlegvergunning betreffende de Liniedijk tussen de Middenweg en het Nieuwland.
Het bezwaar dateert al van oktober 2008 en het werk is al in 2009 afgerond, echter het beroep kon nog niet worden behandeld omdat het College hardnekkig volhield  dat de Belangenvereniging geen belanghebbende was. In 2009 werden alle zienswijzen en bezwaren van de Belangenvereniging standaard ongegrond verklaard omdat het College bezig was de toen bestaande burgerparticipatie af te schaffen.
Toen de kwestie van de  belanghebbendheid bij de Rechtbank werd behandeld in april 2010 en de Belangenvereniging in het gelijk werd gesteld, ging het College in beroep bij de Raad van State. In januari 2011 deed dit hoogste rechtscollege op het gebied van bestuursrecht uitspraak ten gunste van de Belangenvereniging.
Daarna duurde het een half jaar voordat het College opnieuw besloot op het bezwaar van de Belangenvereniging. Het beroep werd in juni 2011 ingediend en richt zich op het feit dat met de aanlegvergunning de natuurwaarden onevenredig zijn geschaad. De Minister van LNV heeft dat bevestigd n.a.v. een verzoek tot handhaving van de Flora -en Faunawet ingediend in januari 2009.
De reden dat dit beroep werd ingediend terwijl de werkzaamheden al zijn uitgevoerd is gelegen in het feit dat een eventuele volgende fase van de kaalslag optimaal kan worden tegengegaan. Het gaat daarbij immers om hetzelfde Inrichtingsvoorstel en dezelfde bestemmingsplannen. 
 
13 april 2012 Uitspraak rechter Lyceumhof ontvangen.
Vandaag is de schriftelijke uitspraak ontvangen van de voorzieningenrechter m.b.t het  Lyceumhof. Hoewel de bouwvergunning op 6 februari is ingetrokken wordt nog steeds gebouwd op basis van een gedoogbeschikking die is verleend door het College.
De Belangenvereniging heeft bezwaar gemaakt tegen deze gedoogbeschikking en tegelijkertijd een voorlopige voorziening gevraagd om de bouw op te schorten zolang de nieuwe vergunning niet is verleend.
De rechter heeft dit verzoek afgewezen met als motivatie dat de kans groot is dat op 4 juni die nieuwe vergunning wordt verleend, zodat concreet zicht is op legalisatie. De datum van 4 juni werd geopperd door het College. Dit is de datum van de raadsvergadering.
Daarbij hebben College en Woningstichting ter zitting aangegeven dat op 4 juni het bouwplan nog zeker geen 10 meter hoog zal zijn.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarom op dat moment de situatie niet minder onomkeerbaar dan thans het geval is en is er geen reden om de bouw te schorsen.
De Belangenvereniging heeft de voorziening aangevraagd om te voorkomen dat de situatie onomkeerbaar zou zijn en de Raad dus niet meer in vrijheid kan besluiten. Het is immers de Raad die groen licht voor de vergunning moet geven.
Naar het oordeel van de rechter kan de Raad nog steeds in vrijheid beslissen, gezien de bouwhoogte op 4 juni.
Uiteraard zal het College er aan gehouden worden dat er tijdig wordt besloten en de bouw niet sneller vordert dan door de rechter is overwogen. De rechter heeft met zijn uitspraak de randvoorwaarden vastgelegd.
Hoewel de Belangenvereniging liever een bouwstop had gehad, kan zij vrede hebben met deze uitspraak.
Gisteren is een ongenuanceerd beeld van de uitspraak van de rechter in de media verschenen.
De weergave was nogal kort door de bocht en er werd een onjuiste motivatie van de rechter ten tonele gevoerd.
Op de website van de Gemeente werd zelfs aangegeven dat de motivatie lag in de behoefte aan zorgwoningen en het eventueel mislopen van subsidie als de bouw niet voor 1 januari zou zijn afgerond.
Dat was wel het betoog van het College bij de rechter maar niet de motivatie van de rechter. Die zorgwoningen liggen ook op de begane grond en vormen geen enkele belemmering t.a.v. de hoogte. Willens en wetens onjuiste informatie dus.
Misschien was dit persbericht van de Gemeente ter motivatie voor de kopers bedoeld en om de Raad te beÔnvloeden.
Ten onrechter stelt men immers ook dat het College juist besloten heeft, terwijl de besluitvorming vanaf het begin aan alle kanten rammelde. Dat werd door het College ook toegegeven bij de rechter door te stellen dat de procedure niet de schoonheidsprijs verdiende.
 
12 april 2012 Zienswijze tegen bouw Stadhuis op stationslocatie.
Vandaag is een zienswijze ingediend tegen de plannen om een nieuw Stadhuis te bouwen op de locatie van het Station en Postkantoor. Daarbij is tevens aangesloten bij de bezwaren van de bewoners van de Boerhavestraat m.b.t. de parkeergarage. Deze mensen worden zeer onheus behandeld. E.e.a. zoals besloten bij de Algemene Vergadering.
De bezwaren in de zienswijze richten zich op het ontbreken van nut en noodzaak  t.a.v. een nieuw Stadhuis, mede gezien de financiŽle situatie van de Gemeente en de ongelukkige locatie.
Een Stadhuis op deze locatie is niet centraal voor alle inwoners van Den Helder en de locatie is te krap zodat er verkeersproblemen en parkeerproblemen zullen ontstaan.
 
12 april 2012 Zienswijze tegen nieuwe vergunning Lyceumhof ingediend.
De procedure t.a.v. de nieuwe vergunning is ingezet. Door het College was bekend gesteld dat het voornemen voor de omgevingsvergunning, met ontheffing van het bestemmingsplan v.w.b. de hoogte, ter inzage zou liggen per 2 maart 2012.
Dat was niet het geval en het is niet duidelijk wanneer het er wel lag. Toch is deze week de afwijzende zienswijze van de Belangenvereniging, mede namens 50 omwonenden, ingediend.
Zoals blijkt is het aantal medebezwaarmakers weer gegroeid.
In de zienswijze wordt ingegaan op de bezwaren die al eerder waren geformuleerd. Daaraan zijn een aantal bezwaren t.a.v. de zeer onbevredigende gang van zaken toegevoegd. Alle bezwaren zijn doorgesproken bij een bijeenkomst voor de omwonenden op 3 april j.l. Door een aantal omwonenden zijn ook individueel zienswijzen ingediend. De Belangenvereniging heeft hiervoor ook een standaard zienswijze beschikbaar gesteld die men eventueel als basis kon gebruiken.
Het wachten is nu wat het College met de zienswijzen zal doen en wat de Raad uiteindelijk zal besluiten.
We gaan er van uit dat de Raad consistent zal zijn en vast zal blijven houden aan de maximale hoogte van 10 meter, zoals op 10 mei 2006 na veel actie vanuit de buurt is besloten bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
We gaan door op de ingeslagen weg. De race is nog niet gelopen. We hebben niets tegen het woon-zorgcomplex maar dan wel volgens de regels van het bestemmingsplan die met veel moeite zijn verworven.
 
27 maart 2012 Zitting rechtbank Voorlopige Voorziening Lyceumhof.
Vandaag was het voltallige Bestuur aanwezig bij de zitting van de rechtbank Alkmaar m.b.t. de voorlopige voorziening t.a.v. het Lyceumhof.
Gevraagd is aan de rechter om de bouw op te schorten totdat een nieuwe vergunning is verkregen door Woningstichting.
Deze is immers ingetrokken en Woningstichting bouwt thans op basis van een gedoogbeschikking.
De vertegenwoordigers van het College en van Woningstichting betoogden dat een bouwstop niet nodig is omdat op 4 juni wordt besloten over de nieuwe vergunning en de bouw dan nog niet zodanig gevorderd zal zijn dat een onomkeerbare situatie is ontstaan.
De rechter wilde heel precies weten waar de bezwaren van de omwonenden zich tegen keren. Dat de hoogte 65 % groter is dan is toegestaan wordt erkend maar wat daartegen precies de bezwaren zijn moest nader worden toegelicht.
Ook de situatie t.a.v. het parkeren werd uitgebreid besproken.
De rechter zal op 12 april uitspraak doen.
 
22 maart 2012 Algemene Vergadering.
Vanavond is de zesde Algemene Vergadering van de Belangenvereniging Indische Buurt gehouden. De opkomst was redelijk.
Hr. Klut, gemeenteraadslid, gaf een uiteenzetting t.a.v. de stand van zaken m.b.t. de reorganisatie van het Gemini ziekenhuis.
Velen maken zich daarover ongerust en hij kon die ongerustheid niet wegnemen.
Hr. Fransen schetste een beeld van hetgeen was besproken op de voorlichtingsavond
over de toekomst van het Gemini terrein nadat het ziekenhuis zal zijn vertrokken. ( zie 20 maart )
Doordat de WijkconciŽrge en Wijkagent afwezig waren kon het klantenpanel slechts oppervlakkig aan de orde komen.
De formele agendapunten werden met instemming van de leden afgehandeld. Het gevoerde beleid werd goedgekeurd.
Besloten werd om een zienswijze in te dienen bij het College tegen de bouwplannen voor het Stadhuis op de stationslocatie.
 
20 maart 2012 Voorlichtingsavond toekomst Gemini terrein.
Vanavond werd deelgenomen aan een voorlichtingsavond over de plannen t.a.v. het terrein van het Gemini ziekenhuis nadat dat zal zijn verhuisd.
De Hr.  Fransen, lid van de Belangenvereniging, was ook aanwezig.
Hij heeft aangeboden om dit project samen met eventuele andere gegadigden in de gaten te houden en daarvan bij gelegenheid verslag te doen. In dit kader heeft hij op deze avond een aantal malen het woord gevoerd.
Een Task Force, voornamelijk bestaande uit externe leden afkomstig van adviesbureau' s, heeft nagedacht over deze materie en denkrichtingen aangegeven.
Een aantal mogelijke schalen van benutting passeerde de revue.
Zo zou het gebouw of een gedeelte daarvan benut kunnen worden voor kleinschalige ( tijdelijke)  huisvesting. Aan de andere kant van het spectrum kan worden gedacht aan sloop en het vestigen van een grootschalig project of juist aan het terug geven van het gebied aan de natuur.
Bij nieuwe projecten zal moeten worden bedacht dat niet wordt geconcurreerd met projecten elders in de stad of in de regio.
Opvallend was de steun vanuit de commissie voor de optie om van het gebied een natuurgebied te maken dat kan aansluiten bij de Stelling, het Timorpark en de Huisduiner polder. Volgens sommige leden van de Task Force zou dat van stedenbouwkundige moed getuigen.
Burgemeester Schuiling benadrukte in zijn slotwoord dat het nog slechts om ideeŽn ging  en dat nog voor geen enkele richting gekozen was. Hij benadrukte dat ook woningbouwprojecten tot de mogelijkheid behoren.
 
13 maart 2012  Vergadering Wijkplatform.
De Belangenvereniging is vertegenwoordigd in het Wijkplatform Stad binnen de Linie.
Hierin zitten diverse organisaties die zich professioneel bezig houden met de wijk.
De vertegenwoordiging van bewoners is zeer beperkt. Vaak is de Belangenvereniging Indische Buurt de enige aanwezige vertegenwoordiger van bewoners.
Het Wijkplatform is een orgaan in het kader van het wijkgericht werken. Dit is een landelijk fenomeen. Jaarlijks vindt een congres plaats van ambtenaren die zich bij gemeenten bezig houden met wijkgericht werken.
Het Wijkplatform heeft nog geen enkele status. Al bij een gemeentelijk congres in 2006 spraken de deelnemers zich uit voor zeggenschap van het Wijkplatform, bijvoorbeeld  door het officieel instellen van de platforms per beschikking en het vastleggen van adviesrecht.
Bekend is dat het College en de ambtenaren van de Gemeente daar niets voor voelen.
In december 2009 heeft het Wijkplatform een brief geschreven aan het College met het voorstel om het hierboven gestelde te realiseren.
Op die brief is nooit geantwoord.
Door de Belangenvereniging is de brief weer op de agenda geplaatst en deze werd vanavond behandeld.
Een aanwezige ambtenaar, die hierover gaat, maakte duidelijk dat de wensen van het Wijkplatform niet kunnen worden ingewilligd. Hij haalde allerlei oneigenlijke motieven aan, bijvoorbeeld over de onmogelijkheid van Wethouders om dan nog bij de vergaderingen aanwezig te zijn.
De aanwezigen, m.u.v. de Belangenvereniging, drongen niet verder aan op verandering en gingen akkoord met het handhaven van de huidige situatie.  
De huidige voorzitter, Hr. Van Dongen, ging al eerder akkoord. Dit was de voorwaarde van de genoemde ambtenaar bij de aanvaarding van het voorzitterschap.
Voor het Wijkplatform is dit een stap terug. Het platform had al geen betekenis en wordt hiermee nog verder uitgekleed. 
 
8 maart 2012. Voorlopige Voorziening Lyceumhof aangevragd.
Nadat de bouwvergunning voor het Lyceumhof is ingetrokken door het College is een gedoogbeschikking verleend om door te kunnen gaan met bouwen.
De redenen daarvoor zijn discutabel en te weerleggen.
Daarom is op 2 maart, nadat het gedoogbesluit ter inzage lag, meteen bezwaar gemaakt.
Vandaag is dit bezwaar doorgestuurd naar de Rechtbank in Alkmaar met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.
Gevraagd is om de bouwwerkzaamheden te laten staken totdat Woningstichting een bouwvergunning heeft verkregen.
De bedoeling is uiteindelijk dat er een bouwwerk wordt gebouwd dat voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld met een hoogte lager dan 10 meter en een goede oplossing voor de parkeerproblematiek.
 
24 februari 2012 Verzoek tot handhaving wet-en regelgeving.
Vandaag is een brief verstuurd met het verzoek aan het College van B&W om de wet- en regelgeving te handhaven m.b.t. de bouw van het Lyceumhof.
De bouwvergunning is immers per 6 februari ingetrokken, zoals bleek uit een brief die op 20 februari is ontvangen, terwijl uit niets blijkt dat op enige andere wijze de bouw gerechtvaardigd is.
Het College heeft gesteld dat besloten is om een gedoogbeschikking te verlenen. Voor zo'n beschikking is echter ook een procedure nodig die niet is gevoerd.
De bouw is al geruime tijd bezig, terwijl al lang duidelijk was dat de vergunning moest worden herroepen.
Het verzoek dat is gedaan is niet vrijblijvend. In feite heeft het College principieel de plicht tot handhaving.
De bouw zou gestopt moeten worden totdat een procedure voor een nieuwe vergunning of voor een gedoogbeschikking is afgerond.
De brief gaat uitgebreid in op het onbehoorlijk handelen van het College.
De brief ook gestuurd naar het College van Gedeputeerde staten van de Provincie en naar de VROM inspectie in Den Haag.
Voorts is er contact met de rechtbank in Alkmaar voor een procedure t.a.v. een voorlopige voorziening.
Via de Helderse Courant en Den Helder Actueel heeft U kunnen ervaren dat de media ook kennis hebben gekregen van deze zaken.
 
20 februari 2012 Nota Burgerparticipatie in Raadscommissie behandeld.
Vanavond werd de notitie Burgerparticipatie behandeld in de Commissie Bestuur en Middelen.
Aan dit onderwerp is al jaren gewerkt, maar het komt maar niet tot een goede regeling.
Burgerparticipatie gaat over formeel overleg met betrokken burgers in voorbereiding op het maken vna beleid, dus voordat het plan klaar is. Burgers moeten langs die weg betrokken worden bij het bleid.
Alle partijen begonnen hun betoog dat ze Burgerparticipatie erg belangrijk vinden.
Het is zelfs speerpunt van beleid van de nieuwe coalitie en werd bij de verkiezingen door de hele politiek  beleden als het nieuwe evangelie.
Daarna vervolgden de meeste partijen door te vertellen dat de bevoegdheden van Raad en College ( en ambtenaren ) niet moeten worden aangetast.
Dat betekende dat een opsomming werd gegeven van zaken waar Burgerparticipatie niet over mag gaan.
Waar het dan wel over mag gaan kon men eigenlijk niet onder woorden brengen.
De reacties op de notitie varieerden van "fijn dat hij er is" tot "hier hebben we niets aan".
Overigens werd de opmerking "fijn dat hij er is" daarna meteen weer genuanceerd door allerlei, al dan niet gedetailleerde, bemerkingen die de notitie geen goed deden.
Groen Links was de enige partij die terecht vond dat er een Verordening Burgerparticipatie moet komen.
D66 heeft 3 pagina's commentaar aangekondigd die verder niet benoemd zijn. We zijn benieuwd.
Hr. Bakker van het CDA maakte een opmerking waaruit zou kunnen worden afgeleid dat juist het bestaan van organisaties zoals de Belangenvereniging Indische Buurt aantoonde dat men heel voorzichtig moest zijn met Burgerparticipatie en zeker met het woord belanghebbendheid. Deze Vereniging had dit n.l. eens  afgedwongen bij de rechter, wat blijkbaar heel eng was.
Verder maakten partijen vooral opmerkingen waaruit blijkt dat men niet weet waar Burgerparticipatie over gaat. De Burgerparticipatie als geaccepteerde manier van werken in vele gemeenten was blijkbaar nog geen gesneden koek. Dat dit een goede manier is om draagvlak voor het beleid te verwerven wordt blijkbaar niet als erg waardevol gezien. Misschien weten Raad en College zelf veel beter wat goed is voor de burgers, terwijl dit gemeentebestuur toch slechts is gebaseerd op 45 % opkomst bij de laatste verkiezingen.
De Burgemeester gaf in zijn beantwoording aan dat hij het met elk commentaar eens was. ( het klinkt misschien gek, zei hij nog )
Daarna kwam er een stortvloed van diverse woorden die allemaal gaan over vertrouwen dat de burger moet hebben, over integer bestuur etc. etc, kortom het hele sprookjesbos werd van stal gehaald.
Hij vond het niet nodig om Burgerparticipatie op papier te zetten. Hij zei woordelijk "Een fietstocht door de buurt met het College, waarbij met burgers wordt gesproken geeft voldoende informatie over wat er leeft in de wijk, burgers weten dat het beste". "Er is veel kennis bij de burgers die we zo kunnen inzetten."
Daarna vervolgde hij met opmerkingen over zaken die zouden kunnen spelen, zoals losliggende stoeptegels en drugsproblemen. Goed voor het College om te weten.  
Hij vindt zo'n manier van werken genoeg burgerparticipatie en acht dat op die manier de burger voldoende invloed heeft op het beleid.
Uiteraard hebben de aangehaalde zaken niets met beleid te maken.
Over bestaande studies en documenten t.a.v. Burgerparticipatie was hij zeer neerbuigend. Allerlei Universiteiten die verder niets te doen hadden waren met studies over Burgerparticipatie gekomen, zo stelde hij. Zo was er ook een notitie van de Nationale Ombudsman.
Dat dit een blauwdruk is over Burgerparticipatie n.a.v. jarenlange klachten op dat gebied was hem blijkbaar ontgaan. Ook dat de Nationale Ombudsman daarover gaat ontgaat hem.
Deze manier van praten doet vermoeden dat hem ook ontgaat dat de Gemeentewet hem verantwoordelijk stelt voor de kwaliteit van de Burgerparticipatie. Men zou denken dat gezwinde actie is geboden in Den Helder, maar nee, de Burgemeester vindt het niet nodig. Hij denkt goed bezig te zijn.
Aangekondigd is dat nogmaals met vertegenwoordigers van de Wijkplatforms zal worden gesproken. ( in een uitgebreidere bezetting ) Daarna gaat het stuk weer naar de Commissie en daarna naar de Raad.
 
20 februari 2012 Besluit op bezwaar bouwvergunning ontvangen.
Vandaag is het besluit op het bezwaar tegen de bouwvergunning ontvangen met een brief gedateerd 6 februari.
Het College heeft besloten om het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften te volgen en de vergunning te herroepen.
De vergunning van 10 mei 2011 is daarmee van de baan.
Tegelijk wordt de uitgebreide procedure gestart voor de nieuwe vergunning ( met ontheffing van het bestemmingsplan ).
Men gaat dus nog niet in op de inhoudelijke bezwaren, zoals de hoogte en het parkeren en men wil de vergunning van 10 mei 2011slechts legaliseren.
Omdat de bouw reeds is begonnen en omdat vanwege subsidieredenen en werkgelegenheid het nodig is dat het gebouw voor eind 2012 operationeel is, heeft het College besloten om een gedoogbeschikking te verstrekken aan Woningstichting, zodat doorgegaan kan worden met de bouw.
Op dit moment worden de juridische stappen t.a.v. bezwaar en beroep door de Belangenvereniging voorbereid teneinde een passende reactie op het besluit van het College te geven.
 
15 februari 2012 Informatieavond Brede School.
De informatieavond was voor de omwonenden bestemd. De Belangenvereniging was niet uitgenodigd, doch uiteraard wel aanwezig. ( met twee bestuursleden ) De opkomst was matig.
De bouwactiviteiten vorderen zoals gepland.De oplevering is tussen 14 en 28 juni van dit jaar. Het gebouw wordt nog voor het nieuwe schoolseizoen in gebruik genomen.
 
Na het afronden van de bouw zullen de wegen en trottoirs worden aangeheeld en waar nodig hersteld. Door het zware verkeer is nogal wat schade opgetreden.
De vuilnisbakken komen weer op hun oorspronkelijke plaats te staan. In principe worden ze allemaal ondergronds.
Het ziet er naar uit het schoolplein groener wordt dan in het bouwplan werd vermeld.
Er werd gezegd dat het geen betegeld schoolplein wordt maar een "groene ontdekplek"
Hiermee zou de belofte bij de Raad van State van 11 juli 2011 enigszins worden waargemaakt.
Daar werd gesteld dat al het verloren groen gecompenseerd wordt.
 
De Gemeente zou graag willen dat het voormalige HVBWS gebouw wordt gesloopt, zodat er een directe toegang tegenover de ingang van de school ontstaat naar het sportveld.  
Het werd niet duidelijk wat eventuele belemmeringen zijn.
 
Het parkeren blijft een heikel punt. Diverse aanwezigen spraken opnieuw hun zorgen uit.
De Gemeente blijft bij haar oordeel dat alles is berekend en dat de capaciteit niet terug loopt.
Verwezen wordt daarbij naar de assistentie die de Belangenverenging bij deze problematiek heeft verleend.
Die assistentie betrof echter uitsluitend het in kaart brengen van de parkeerbehoefte d.m.v. tellingen. Deze tellingen gaven juist aan dat het parkeerprobleem groter is dan steeds werd verondersteld.
Daarbij is de getoonde capaciteit door de Gemeente niet juist. Langs de school in de Pasteurstraat worden 13 plekken getoond, terwijl dat aantal in werkelijkheid minder is.
Bovendien is daar ook de ingang van de Kinderopvang. Het parkeren is daar nu ook weer anders gepland dan op de bouwtekening. De 8 plaatsen in de Huijgensstraat, aan de andere  kant van de weg dan de bestaande 6 plaatsen, zijn er niet en het is nog de vraag of daar plaats voor is.
Wel zijn de 26 plaatsen op het terrein van de Brede School nogmaals bestempeld als openbaar toegankelijk, evenals bij de Raad van State.
In het bouwplan was dat niet zo en het is de vraag of dat geen problemen oplevert met het parkeren van het personeel van de school.
Geen rekening is gehouden met het parkeren t.b.v. de exploitatie van de Gymzaal, hoewel gisteravond het tegengestelde werd beweerd. Dat zal grote drukte geven in de avonduren.
Bij de tellingen is tenslotte gerekend met parkeerbelasting van de school van 8 uur in de ochtend tot 5 uur in de middag. Bij de start van de bouwwerkzaamheden  sprak de Wethouder echter trots de woorden uit dat dit een echte 7-7 school zou worden. Dat geeft grote parkeercomplicaties in de vroege ochtend en 
vroege avond omdat zowel  bewoners als de school dan aanspraak maken op dezelfde parkeerplaatsen. Het inrichten van nieuwe parkeerplaatsen tussen de bomen in de Pasteurstraat zou nog ruimte kunnen bieden.
Het brengen en halen van de kinderen naar de school en kinderopvang is nog flink in studie bij de Gemeente. Bij de Raad van State werd gezegd dat de Kiss and Ride zone een adequate oplossing zou bieden. Dat blijkt toch tegen te vallen. Er moeten in korte tijd heel veel kinderen worden afgezet bij de school, terwijl ze in heel veel gevallen worden gebracht met de auto en de ruimte zeer beperkt is.
De Kiss and Ride zone moet komen voor de ingang tot de school in het afslaande deel van de Pasteurstraat. Men studeert op verschillende mogelijkheden voor de rijrichting, waarbij ondermeer wordt gedacht om wegrijdend verkeer via de Huijgensstraat te laten gaan.
Vanwege de rijrichting in de Pasteurstraat moeten alle auto's aankomen vanaf de Lorentzstraat.
De Kinderopvang heeft de ingang tussen de bomen in de Pasteurstraat. Daar komt geen Kiss and Ride zone maar moeten ouders een plekje zoeken voor hun auto als ze hun kind naar de opvang brengen.
 
Er is nog alle reden om de zaken goed in de gaten te houden. Alle problemen die in het verleden naar voren zijn gebracht en zijn ontkend door de Gemeente, komen zeker aan de orde als de school in gebruik is.
 
27 januari 2012 College in gebreke gesteld t.a.v. besluit op bezwaar.
Vandaag is het College van B&W in gebreke gesteld t.a.v. het uitblijven van een besluit op
het bezwaar tegen de bouwvergunning Lyceumhof.
Dat betekent dat nu binnen twee weken een bezwaar moet worden genomen op straffe van het
moeten betalen van een dwangsom die per dag hoger wordt.
Deze actie is genomen omdat het nu 31 weken geleden is dat de bezwaarperiode afliep en het College
binnen 12 weken had moeten beslissen. Ze zijn dus 19 weken te laat.
Ondertussen gaat de bouw gestaag door.
Op 21 november 2011 kwam het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften binnen waarin het
College wordt geadviseerd om het bezwaar gegrond te verklaren en de vergunning te herroepen.
Uit informatie vanuit het Stadhuis blijkt dat het College van plan is om dat advies te volgen.
Dat betekent dat de bouwvergunning wordt ingetrokken en opnieuw de procedure moet worden doorlopen. Omdat het gaat om een vergunning met ontheffing van het bestemmingsplan moet eerst een inspraakprocedure worden gevolgd.  ( 6 weken ter inzage en mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze ) Nadat de vergunning dan is verleend kan beroep worden aangetekend.
Bedacht moet worden dat het hier gestelde gaat gebeuren als men zich ondertussen niet bedenkt.
Het is dus niet 100 % zeker maar men kan moeilijk anders. Het bezwaar ongegrond verklaren betekent
vrijwel zeker succes voor ons bij de rechter, waarna de Gemeente dan alsnog de hier geschetste procedure moet volgen.
Het probleem is nu natuurlijk dat de Gemeente Woningstichting wel wil laten doorbouwen.
Uit informatie blijkt dat men dat met een gedoogbeschikking wil laten doen.
Ook tegen het besluit van een gedoogbeschikking is bezwaar en beroep mogelijk en is waarschijnlijk ook een inspraakprocedure vereist.
Uit zaken die hebben gespeeld bij de rechter blijkt dat een gedoogbeschikking voor B&W problemen kan geven omdat deze eigenlijk alleen mag worden verleend als kan worden verondersteld dat na een zekere periode de bouwvergunning legaal wordt.
Omdat het gebouw te hoog is voor het bestemmingsplan is dat natuurlijk niet vanzelfsprekend.
Dat biedt voor ons dus mogelijkheden.
Misschien moet tijdens de procedure tegen de gedoogbeschikking de rechter worden ingeschakeld voor een voorlopige voorziening om te voorkomen dat het gebouw klaar is en de procedures nog niet afgerond.
We moeten nu wachten op het besluit van het College dat nu dus versneld moet komen.
 
19 januari 2012 Notitie Burgerparticipatie besproken met Burgemeester en Wethouder.
Vandaag werd een notitie Burgerparticipatie besproken met de Burgemeester en Wethouder Bruin.
Delegaties van de Wijkplatforms waren daarvoor uitgenodigd. Behalve over Burgerparticipatie gaat de notitie ook over het Wijkgericht Werken en de Wijkplatforms.
Duidelijk werd dat er geen bereidheid is bij de Burgemeester om tot een Verordening te komen en dat het College de Burgerparticipatie geheel in eigen hand wil houden. Het College bepaalt welke onderwerpen geschikt zijn voor Burgerparticipatie en wie de belanghebbenden zijn om eventueel mee te gaan praten. Het rapport van de Nationale Ombudsman van september 2009, dat een blauwdruk geeft voor Burgerparticipatie, wordt hier en daar wel genoemd, doch inhoudelijk is er niets mee gedaan. Men zag daar duidelijk niets in. De Burgemeester benadrukte dat de uitvoering van Burgerparticipatie moet zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en dat een regeling niet "in beton gegoten" moet worden.   
Dit is een andere manier om te stellen dat het College geen Verordening Burgerparticipatie wil.
Het College wil zelf bepalen op welke wijze men de burgers, de opdrachtgevers van het Gemeentebestuur, ter wille wil zijn. Er mogen blijkbaar geen rechten van burgers worden vastgelegd.
Voor de Wijkplatforms wordt wel in algemene zin gesproken over meer betrokkenheid doch het woord "adviesrecht"
komt er niet in voor. Dat is wel al jaren de wens van leden van Wijkplatforms en al in februari 2010 is dat per brief kenbaar gemaakt aan het College. Overigens is daar nooit op gereageerd.
Het gesprek werd als zeer onbevredigiend ervaren. De indruk bestond dat de Burgemeester dit gesprek uitsluitend beschouwde als een te benutten aanbeveling bij de Gemeenteraad. Zodra de notitie in de Raad is wil hij blijkbaar kunnen zeggen dat hij e.e.a. met de Wijkplatforms met succes heeft besproken.
Hij formuleerde samenvattingen en conclusies die niet overeenkwamen met hetgeen door de deelnemers naar voren was gebracht, duidelijk gericht op het gebruik naar de Raad.
Uit een aantal harnekkige beweringen van hem t.a.v. het stuk bleek dat hij zijn "eigen" notitie niet, of zeer vluchtig, had gelezen. Hij kende de inhoud duidelijk niet.
Hij kon ook geen plausibele reden geven waarom de Belangenvereniging ten aanzien van recente projecten in de eigen buurt niet als belanghebbende was aangemerkt, zelfs ondanks de uitspraken van de rechter. 
Zijn betoog was ook weer anders dan de gemeentelijke juristen bij de rechter hadden en dat werd verworpen, maar was nog minder aannemelijk.
Uiteraard is het heel belangrijk om de echte reden van de negatieve opstelling van het College, ten aanzien van de belanghebbendheid van de Belangenvereniging t.a.v. haar eigen buurt, te begrijpen, omdat het College de toepassing van de Burgerparicipatie wil baseren op wederzijds vertrouwen. De uitspraken van de rechter veranderen waarschijnlijk de houding van het College niet.  
Dat vertrouwen moet ergers op te baseren zijn, hetgeen thans niet het geval lijkt.
 
23 november 2011 Advies m.b.t. bezwaar Lyceumhof ontvangen.
Op 27 oktober j.l. vond de zitting plaats van de Commissie voor de bezwaarschriften m.b.t. het bezwaarschrift van de Belangenvereniging Indische Buurt en 39 omwonenden t.a.v. de bouwvergunning voor het woon-zorgcomplex aan de Borneolaan/Molukkenstraat.
In aanwezigheid van een aantal omwonenden werden daar de gronden van het bezwaar besproken. De voornamste punten zijn de hoogte van het gebouw en de onjuiste procedure die daarvoor door de Gemeente is gevolgd en de parkeerproblematiek.
Vandaag is het advies van de Commissie ontvangen.
De Commissie adviseert het College van B&W om het bezwaar gegrond te verklaren en de bouwvergunning te herroepen.
Wij wachten nu op het besluit van het College van B&W.
 
15 november 2011 Datum Algemene Vergadering vastgesteld.
Bij de bestuursvergadering van 15 november is de datum voor de volgende Jaarvergdering vastgesteld op donderdag 22 maart 2012.
 
3 november 2011 Voortgangsvergadering Middenweg.   
Vandaag vond een vergadering plaats van de klankbordgroep t.a.v. de voortgang van de renovatie van de Middenweg.
De werkzaamheden liggen op schema. De rotonde op de Middenweg/Sportlaan/Timorlaan
is naar verwachting op 1 december gereed en wordt op 7 december feestelijk geopend door
Wethouder Den Dulk. Doorgaand verkeer via de Sportlaan/Middenweg/Timorlaan is dan weer mogeljk.
Voor de feestdagen is er weer verkeer mogelijk over de Middenweg naar de stad totdat in januari met de volgende fase wordt begonnen. Leden aan de Middenweg zijn er nogmaals
op geattendeerd dat ze tegen een gereduceerd tarief een aansluiting kunnen krijgen ( tot de erfgrens ) op de regenwater afvoer. ( bijvoorbeeld bij een hoge waterstand onder de woning )
 
19 oktober 2011 Uitspraak Raad van State op beroep Bestemmingsplan.
Het beroep tegen het Bestemmingsplan Bloemen-en Geleerdenbuurt van de Belangenvereniging is door de Raad van State ongegrond verklaard.
Het beroep ging voornamelijk over het verlies van het groen en het parkeerprobleem.
De Gemeente heeft de situatie bij de Raad van State zo voorgesteld dat het verloren groen volledig wordt gecompenseerd en dat er geen parkeerplaatsen verloren gaan. Duidelijk is gesteld dat de ( 26 ) parkeerplaatsen bij de school openbaar toegankelijk zullen zijn.
Ondanks de afwijzing van het beroep zijn deze uitspraken van de Gemeente zodanig dat we daar houvast aan hebben om de belangen van de buurt te behartigen.
 
13 oktober 2011 Vervolg Klantenpanel.
Op 24 maart van dit jaar werd bij de Algemene Vergadering en klantenpanel gehouden, waarbij bewoners diverse problemen in de buurt benoemden die de aandacht verdienen.
Op 13 oktober vond bij de Koningin Julianaschool een vervolg plaats waarbij de voortgang van de aanpak werd besproken.
Een aantal zaken zijn aangepakt, maar de meeste nog niet.
Afgesproken is om bij de volgende Algemene Vergadering het klantenpanel weer een vervolg te geven. Voordien zal er in klein verband een bespreking plaatsvinden om comcrete activiteiten vast te leggen.
 
24 SEPTEMBER  2011, Middenweg op de schop vanaf oktober
Afgelopen donderdag, 22 september, werd bij een informatieavond in de schouwburg uitgelegd hoe het werk voor de renovatie van de Middenweg zal worden uitgevoerd.
Begonnen wordt aan de westelijke kant met de rotonde ter hoogte van de Sportlaan/Timorlaan. Dat duurt van oktober tot december. Doorgaand verkeer op Sportlaan en Timorlaan is dan niet mogelijk. De Middenweg is dan gestremd vanaf de Pasteurstraat tot de Linie. ( behalve voor bestemmingsverkeer ) De bus rijdt via Huisduinen.
Meteen wordt ook begonnen met het vervangen van kabels en leidingen over de gehele Middenweg.
Vervangende parkeer ruimte wordt gevonden  door plaatsen op de stille Middenweg aan te wijzen haaks op de richting van de weg.
Nadat de rotonde gereed is en gebruikt kan worden worden de andere delen  van de Middenweg per deel aangepakt. Dit loopt van januari tot maart.
Daarbij worden de verhardingen en rioleringen vervangen en worden parkeerstroken, fiets- en voetpaden aangelegd. De verlichting wordt vernieuwd. ( LED verlichting ) en de verkeerslichten worden vervangen. De oversteek Balistraat/Blokstraat wordt van een oversteek met verkeerslichten en drukknopsysteem voorzien.
Ten slotte worden in het voorjaar de bomen gepant. Dit zijn elzen van een soort die goed tegen de wind kan en niet al te dik wordt. Een speciale plantwijze moet zorgen voor zo weinig mogelijk opwaartse worteldruk.
Al eerder is bekend gemaakt dat de weg wordt ingericht volgens variant II. Dit is de variant met twee rijstroken in het midden. Daarnaast komt aan weerszijden een bomenrij, waartussen geparkerd kan worden en een fietspad tussen de bomen en het trottoir.
De weg wordt ook voorzien van een drainerende riolering voor het hemelwater.
De keuze is tot stand gekomen d.m.v. een proces van burgerparticipatie waarop de Belangenverniging Indische Buurt in oktober 2009 succesvol heeft aangedrongen.
De aandacht wordt gevestigd op de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief de riolering op eigen erf te laten vernieuwen. Hetzelfde geldt voor de dranerende riolering waarop een aansluiting mogelijk is, bijvoorbeeld bij een hoge stand van het grondwater onder de woning.
We zullen bij de Gemeente nog opvragen hoe dat wordt georganiseerd.
De Gemeente bleef het antwoord schuldig op de vraag of de Middenweg ook meteen van glasvezel wordt voorzien voor internet ( het project Breed Net ). Dit wordt uitgezocht.
Niet is gesproken over de rijrichtingn in de aanligeende straten na de renovatie van de Middenweg. Daarvoor zijn nog verkeersbesluiten nodig.  Indien nodig zal daar door de Belangenvereniging actie op worden genomen.
 
30 augustus 2011 Onderhoud Timorpark.
Naar onlangs bleek is op 12 mei een bewonersbrief rondgestuurd waarin staat vermeld hoe het
verdere onderhoud van het Timorpark gaat verlopen.
Met de Wijkmanager was afgesproken dat eerst een bewonersbrief zou worden verstuurd en daarna
een gesprek zou plaatsvinden.
Helaas is dat dus anders gelopen. Ondertussen was het park al onderwerp van publieke discussie door
de vervuiling van de vijver.
In de brief staat dat nog voor de zomer het achterpad ( langs de Lnie ) opnieuw geasfalteerd zou worden.
Er is wel aan gewerkt maar de asfaltering heeft nog niet plaatsgevonden.
In het najaar worden twee plantvakken naast de bunker gerenoveerd.
Daarvoor worden ze eerst vrijwel geheel gerooid. Een kapvergunning is reeds verleend en gepubliceerd.
De omvang van de werkzaamheden en de soortkeuze van de nieuwe beplanting is tot stand gekomen
in overleg met de Vogelwerkgroep en de Bijenvereniging.
Via de media werd bericht ontvangen dat ook de vijvers worden opgeknapt. Het riet wordt voor een deel verwijderd
en het water wordt gebaggerd. Deze werkzaamheden zijn inmiddels aangevangen.
 
29 augustus 2011 Zitting Raad van State m.b.t. Bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt
leidt tot nadere vragen.
Op 11 juli vond de zitting plaats bij de Raad van State m.b.t. het beroep van de Belangenvereniging tegen
de vaststelleing van het Bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt. 
Dit beroep was al in 2010 ingediend omdat de Belangenvereniging niet akkoord gaat met de plaats van de Brede
School in de Pasteurstraat die in het Bestemmingsplan is vastgelegd.
Bij de zitting was de Flora en Faunawet een duidelijk punt van gesprek.
Vandaag zijn aanvullende stukken ingediend bij de Raad van State om aan te tonen dat bij de vaststelling
van het Bestemmingsplan onjuist is gehandeld. Een ander punt van aandacht is de parkeerproblematiek.
Omdat het vooronderzoek was heropend kan de uitspraak nog wel even op zich laten wachten.
 
4 augustus 2011 Beroep tegen aanlegverguning Liniedijk in behandeling.
Vandaag zijn stukken ontvangen die door de Gemeente zijn ingediend m.b.t. het beroep bij de
rechtbank Alkmaar van de Belangenvereniging tegen de aanlegvergunning Liniedijk
Dit beroep is op 27 juni ingediend.
Het beroep heeft een lange weg gevolgd.
Het bezwaar tegen de aanlegvergunning dateert al van september 2008. Het College verklaarde toen de
Belangenvereniging als niet-belanghebbend in het beroep bij de Rechtbank tegen het bezwaar dat ongegrond
was verklaard.
De Rechtbank in Alkmaar verklaarde in haar uitspraak in april 2010 de Belangenvereniging belanghebbend,
waarna het College in hoger beroep ging bij de Raad van State. Ook de Raad van State verklaarde in januari
2011 de Belangenvereniging belanghebbend en vernietigde het besluit van het College.
Per brief van 27 mei 2011 is het College met een nieuw besluit op het bezwaar gekomen, waartegen op 27 juni
weer beroep is aangetekend.
Uit de stukken die zijn ontvangen blijkt dat het College nu probeert aan te tonen dat er geen procesbelang
meer is. Het werk is immers al uitgevoerd. Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om het beroep gegrond
verklaard te krijgen. Het jarenlang ten onrechte ophouden van de rechtsgang door het College mag niet beloond worden en bovendien is de zaak van groot belang voor het vervolg van de pogingen om de Linie kaal te slaan.
 
29 juni 2011 Overeenstemming over de aanleg van het Speelveld Balistraat/Ceramstraat.
Vandaag hebben leden van de Werkgroep Speelveld, Woningstichting en de Gemeente hun instemming
betuigd met de inrichting van het Speelveld, dat is ontworpen door de kinderen van de buurt in een ontwerpwedstrijd.
Door een extra bijdrage van het Convenant Wijkaanpak Plus is het tekort op het budget zodanig verkleind
dat door sponsoring en een bijdrage van de Belangenvereniging het project realiseerbaar is geworden.
Nu wordt het traject van de realisatie ingezet. De speeltoestellen worden besteld en de werkzaamheden
worden voorbereid. Wel moet nog worden bekeken of de grond voldoende schoon is voor de functie.
Iedereen heeft alle vertrouwen in het project.
Deze week is naar alle omwonenden een brief gegaan waarin ze officieel op de hoogte worden gebracht
en waarin staat dat ze eventuele bedenkingen naar voren kunnen brengen.
Het project moet voor 1 januari 2012 zijn afgerond.
 
20 juni 2011 Werkzaamheden Lyceumhof begonnen. Bezwaar ingediend.
Medio mei zijn de werkzaamheden op de bouwplaats aan de Molukkenstraat/Timorlaan begonnen.
Op 19 mei heeft Woningstichting een presentatie verzorgd t.a.v. de plannen.
De bewoners maken zich zorgen over de hoogte van het gebouw en de parkeerproblematiek.
Op 9 juni werd door de Belangenvereniging een bewoneravond gehouden bij Ten Anker om de bezwaren te
inventariseren. Nadat de 39 omwonenden die het bezwaar hebben onderschreven het concept bezwaarschrift
hebben goedgekeurd is het heden verzonden naar het College.
De voornaamste bezwaren zijn de afwijkingen van het bestemmingsplan, terwijl daarvoor een onjuiste procedure  
is gevolgd en de strijdigheid met de parkeernota.
 
23 april 2011 Woningstichting wil begin mei met project Lyceumhof beginnen.
Vandaag is een brief ontvangen van Woningstichting waarin wordt aangegeven dat begin mei wordt begonen
met het inrichten van de bouwplaats. Het heiwerk ( met schroefpalen ) zal bij aanvang van de bouw ongeveer 4 weken duren. De oplevering is gepland begin 2013.
Gemeld wordt dat gewacht wordt op het ontvangen van de bouwvergunning die in december 2010 is aangevraagd.
De Belangenvereniging zal op de bouwvergunning reageren.
Op dit moment hebben ca. 35 omwonenden de Belangenvereniging gemachtigd om dat mede namens hen te doen.
 
20 april 2011 Informatieavond Brede School Pasteurstraat.
Bij de informatieavond waren twee bestuursleden van de Belangenverenging aanwezig. Een uitnodiging was overigens niet ontvangen. De avond werd gehouden op het Stadhuis en gepresenteerd door de projectleider van de Gemeente in het bijzijn van een aantal personeelsleden van Woningstichting.
Het was de bedoeling om informatie te geven over het uitvoeren van de werkzaamheden en de consequenties daarvoor voor de buurt en haar bewoners.
Aan de omwonende leden is een verslagje gestuurd. Belangrijke zaken betreffen het heien en de verontreiniging van de grond. Uit een onderschept rapport blijkt dat alleen op de ouderwetse manier kan worden geheid en dat daarbij schade wordt verwacht aan de omliggende huizen. De huidige situatie is naar het idee van Gemeente en Woningstichting goed in kaart gebracht en de schade zal dan een verzekeringszaak zijn. Daarom juist dienen omwonenden zeer goed zelf de situatie in kaart te brengen omdat de bewijslast gauw aan de kant van de bewoners ligt. Helaas is het bestaan van dit rapport niet vooraf door Gemeente of Woningstichting gemeld.
De grond aan de Pasteurstraat lijkt verder vervuild te zijn met asbest. De Gemeente heeft dit niet gemeld aan de bewoners.
Bij de bijeenkomst werd slechts gemeld dat een rapport met een geruststellende verklaring bijna gereed was.
Dit zijn zaken om goed in de gaten te houden. De Belangenvereniging zal in een brief aan de Gemeente opheldering vragen.
Tijdens de bouw, die men wil aanvangen in mei, zal men nogmaals een informatieavond houden.
De Belangenvereniging zal op de hoogte worden gesteld van de uiteindelijke keuze t.a.v. de heimethode.
Woningstichting heeft aangegeven dat men daarop nog studeert in overleg met de aannemer.
 
19 april 2011 Belangenvereniging geeft bijdrage aan Praktijkschool de Pijler.
De Praktijkschool de Pijler is bezig om voor de uitstroomrichting Bloem en Plant een schooltuin in te richten.
De Belangenvereniging is verzocht om daar een sponsorbijdrage aan te verlenen.
Het bestuur heeft daarin toegestemd. Leerlingen van deze school kunnen in de toekomst ook een rol 
vervullen voor relevante projecten in de wijk. Voor het opnieuw inrichten van de buitenruimte van de
Koningin Julianaschool is door een bestuurslid contact tussen beide scholen gelegd.
 
24 maart 2011 Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering werd redelijk bezocht. Voor de pauze werden de onderwerpen behandeld die de verplichte nummers vormen, zoals de verantwoording d.m.v. het jaarverslag, de begroting en het bespreken van de lopende zaken in relatie tot het te voeren beleid.
Na de pauze werd een klantenpanel gehouden waarin de Wijkmanager, de Politie en het opbouwwerk van de Wering 
de aanwezigen de gelegenheid gaven om probleemsituaties aan te kaarten. De bedoeling is dat de instanties deze probleemsituaties bekijken en een oplossing voorbereiden. In een vervolgbespreking op 13 oktober 2011 worden
de resultaten daarvan gepresenteerd en besproken.
Bij de rondvraag werd de situatie t.a.v. het onderhoud van het Timorpark door een aantal leden aan de orde gesteld.
Na nader overleg met de Wijkmanager is afgesproken dat de Gemeente een bewonersbrief aan de omwonenden stuurt met de plannen t.a.v het Timorpark en dat daarna de mogelijkheid bestaat om e.e.a met de Gemeente te bespreken.
 
17 maart 2011 Symposium Dorpskernen Hollands Kroon
Vanavond was er een symposium in 't Veld over de rol van de dorpskernen na de vorming van de nieuwe Gemeente
Hollands Kroon. De Belangenvereniging was daarvoor uitgenodigd vanwege haar stimulerende rol in de burgerparticipatie in Den Helder.
In sommige dorpen bestaat al een Dorpsraad en in andere wordt die gevormd bij de vorming van de nieuwe Gemeente. Het gaat er nu om wat de status van zo'n Dorpsraad moet zijn.
De vergelijking met het wijkgericht werken, zoals dat ook in Den Helder gestalte moet krijgen, is heel sterk aanwezig.
Over het algemeen willen de Dorpsraden adviesrecht. Men wil geen deelraadbevoegdheden hebben.
De gevestige orde van burgemeesters, wethouders en raadsleden is van mening dat de dorpsraden zich niet met politiek moeten bemoeien. Men bedoelt daarmee te zeggen dat men geen macht van het Gemeentebestuur aan Dorpsraden wil afstaan. 
De discussie maakte aanschouwelijk waarom het met het wijgericht werken in Den Helder maar niet wil lukken
en waarom de burgerparticipatie, na de beloofde gouden bergen bij de verkiezingen van maart 2010, maar niet van de grond komt. Ook hier blijft de gevestigde orde in oude, achterhaalde, machtstructuren hangen.
 
10 februari 2011 Uitspraak rechter binnen. Gemeente begint kappen in Pasteurstraat.
Gisteren zijn de afwijzende uitspraken van de rechter in Alkmaar ontvangen t.a.v. het verzoek voor een voorlopige voorziening m.b.t. een beroep tegen de kapvergunning en een beroep tegen de bouwvergunning in de Pasteurstraat. De Gemeente heeft er geen gras over laten groeien en is vanmorgen begonnen de bomen te kappen.
De rechter heeft als motivatie aangegeven dat een nader onderzoek geen nieuwe feiten zou opleveren en behandeling van een beroep dus niet nodig is.
De onderliggende reden van de uitspraak is dat het maatschappelijke belang voor het bouwen van de school naar het oordeel van de rechter zwaarder weegt dan de aangevoerde belangen van de omwonenden. De negatieve gevolgen t.a.v. het groen, de intensiteit van het verkeer en de parkeersituatie en de onveilge plaats van de school bij calamiteiten werden als niet zwaarwegend ter zijde geschoven.
De dringende behoefte aan een vervangende lokatie voor de scholen moest zwaarder wegen i.v.m. de slechte huisvesting.
De Gemeente zette daar sterk op in. Ook het belang van het bevorderen van werk in de bouwsector werd zwaar onderstreept door de Gemeente. Het bestaan van bruikbare alternatieven werd door de Gemeente ( ten onrechte ) ontkend.
Wat nog liep was een onderzoek in het kader van de Flora- en Faunawet.
Een kontact hedenochtend leerde echter dat het Ministerie in haar een oordeel niet verwacht dat het kappen van de bomen verboden wordt. Het Ministrie gaf aan dat het niet de bedoeling is om bouwprojecten tegen de houden. Hoewel de wet strengere teksten bevat is daarin het nieuwe beleid van deze regering, mede in het kader van de economische crisis, merkbaar.
 
We zitten nu dus in een situatie dat de beroepen tegen de kapvergunning en tegen de bouwvergunning ongegrond zijn verklaard door de rechter.
Uiteraard is dit een hele trieste boodschap en vinden we dat niet terecht, maar we zullen de realiteit onder ogen moeten zien.
Een hoger beroep bij de Raad van State leidt waarschijnlijk, gezien de overwegingen van de rechtbank, niet tot een andere uitspraak.
Mogelijk zou dat dan alleen maar enkele weken uitstel geven en is dus niet zinvol.
Het lijkt beter om ons nu te concentreren op activiteiten die de schade zo veel mogelijk kunnen beperken.
De discussie over de compensatie van het groen en het oplossen van de verkeers- en parkeerproblematiek moet met de Gemeente wel degelijk nog worden gevoerd. Daar is aan voorbij gegaan. Uiteraard moet worden bewaakt dat geen schade gaat ontstaan aan de omliggende huizen. We zullen ons nader in deze materie verdiepen.
In ieder geval is al duidelijk dat meer bomen worden gekapt dat volgens de vergunning mogelijk is.
Uiteraard is het heel triest dat de belangen van de omwonenden niet zwaarder zijn gewogen en dat niet is gekeken naar de negatieve gevolgen.
Het kappen van de bomen biedt een troosteloze aanblik en de berichten over de sloop van de Groene Pooster geven geen hoop dat dit gemeentebestuur belang hecht aan zaken die van waarde zijn. De Belangenvereniging heeft destijds de barak onder de aandacht van het openluchtmuseum gebracht toen de Gemeente al een sloopvergunning had afgegeven.
De huidige Wethouder Visser vond toen een bulldozer ook al de beste oplossing.
De opmerking in de krant dat de Gemeente bij het verlenen van de vergunningen zorgvuldig zou hebben gehandeld is door de rechter niet gemaakt. Vreemd dat de Gemeente daar na deze rechtzaak mee komt.
De opmerking van Wethouder Bruin dat de buurt nu blij is heeft uiteraard weinig met de werkelijkheid van doen. Boosheid en treurnis geven de stemming beter aan.  
Het vieren van overwinningen op de burgers in plannen die niet deugen duidt op het ontbreken van kwaliteit van het bestuur en het veronachtzamen van burgerparticipatie.
 
1 februari 2011 Besluit inrichting Middenweg door College genomen
Vandaag is bekend geworden dat de inrichting van de Middenweg zal worden uitgevoerd volgens Variant II.
Dat wil zeggen dat er naast de trottoirs fietspaden komen die worden gescheiden van de rijbanen met een rij bomen
aan beide kanten van de weg. Ook is besloten om op het kruispunt Middenweg/Timorlaan/Sportlaan een rotonde aan te leggen.
De Belangenvereniging heeft daarop in een zienswijze aangedrongen i.v.m. de dreigende filevorming op de Middenweg.
Dit besluit vormt de uitkomst van een lang proces waarbij voor het eerst in Den Helder een vorm van burgerparticuipatie is toegepast.De Belangenvereniging heeft daarop in oktober 2009 aangedrongen. De voorkeur van de Belangenverniging was Variant I, maar tegen variant II is in de fase van de inspraak weinig weerstand gebleken. Heel positief is dat de Middenweg eindelijk wordt aangepakt en een veel fraaier aanzien zal krijgen.
 
28 januari 2011 Zitting rechtbank m.b.t. brede School Pasteurstraat
Onlangs werd door het College een bouwvergunning verleend voor de bouw van een school op het adres Pasteurstraat 6.
Omdat omwonende leden daar grote bezwaren tegen hebben, o.a. vanwege het verlies van al het groen en de dreigende verkeers- en parkeerchaos, is daartegen in een verzoek tot een voorlopige voorziening bezwaar gemaakt bij de rechtbank in Alkmaar. De bezwaren worden massaal gesteund door de omwonenden.
De zitting vond plaats op vrijdag 28 januari. De rechtbank heeft de zaak ter zitting onderzocht en heeft besloten dat op 8 februari uitspraak zal worden gedaan. Tot die tijd mogen er op het terrein geen voorbereidingen worden verricht, zoals het kappen van bomen.
Indien de rechter beslist het verzoek toe te staan dan zal eerst het beroep bij de rechtbank worden behandeld alvorens de activiteiten mogen beginnen.
Wordt het afgewezen dat staat nog hoger beroep open bij de Raad van State.
In het kader van de rechtszaak werd duidelijk dat de Gemeente het voornemen had om de bomen al te kappen op 28 januari.
Men wilde daar blijkbaar geen ruchtbaarheid aan geven, want de buurt of Belangenvereniging zijn daarover niet geinformeerd.
Normaal worden in dit soort gevallen brieven aan bewoners gestuurd. Uiteraard is dit uitermate slordig van de Gemeente.
 
26 januari 2011 Raad van State acht Belangenvereniging Indische Buurt belanghebbend
Vandaag heeft de Raad van State een uitspraak gedaan m.b.t. een rechtszitting van 16 december j.l.
De zaak was aanhangig gemaakt door de Gemeente.
Vanaf medio 2009 vond de Gemeente dat de Belangenvereniging geen belanghebbende was t.a.v. een aantal bezwaarzaken.
Dat betekende dat bezwaren zonder behandeling ter zijde werden gelegd.
Voor een bezwaar m.b.t. de aanlegvergunning Liniedijk ( deel Middenweg tot Nieuwland ) werd e.e.a. voorgelegd aan de Bestuursrechter in Alkmaar. Deze stelde de Belangenvereniging in het gelijk en vond dus dat de Belangenvereniging belanghebbend was, vanuit alle aspecten die de wet daarvoor biedt. De uitspraak heeft daarom ook een algemeen karakter t.a.v. de belanghebbendheid m.b.t. de buurt en omgeving.
De Gemeente liet het hier niet bij zitten en ging naar de Raad van State. De rechtzitting vond plaats op 16 december 2010.
Vandaag volgde de uitspraak van de hoogste bestuursrechter, waaruit bleek dat de Raad van State de uitspraak van de rechter in Alkmaar volgde en in stand liet.
Dit betekent concreet dat het College van B&W alsnog een besluit moet nemen op het bezwaar tegen de aanlegvergunning Liniedijk.
Meer in het algemeen betekent dit dat het College de geluiden uit de buurt serieus moet nemen en niet ter zijde kan schuiven. Buurtbewoners hebben echt iets te zeggen over hun buurt.
Er zal ook meer werk moeten worden gemaakt van burgerparticipatie. Tot nu toe is dit onderwerp op de lange baan geschoven, ondanks de mooie woorden bij de verkeizingen.
 
3 januari 2011 Ontwerp Speelveld en begroting akkoord.
Vandaag is bericht ontvangen van de Gemeente dat het project Speelveld Balistraat met de bijbehorende begroting zijn goedgekeurd door de organisatie van het Convenant Wijkaanpak Plus.
Het traject dat samen met de bewoners, waaronder de kinderen van de buurt, is afgelegd heeft dus succes opgeleverd.
Samen is een prachtig ontwerp gerealiseerd. Veel ouders hebben een bijdrage geleverd aan dit proces.
De Werkgroep is veel dank verschuldigd.
Over enige tijd zal worden begonnen met de realisatie. Daarvoor moet nog e.e.a. worden voorbereid.
Zo moet er een beheerscommissie komen van omwonende ouders die een oogje in het zeil houden.
Als de tijd rijp is zal de Werkgroep daarvoor weer bijeen worden geroepen.
 
17 november 2010 Kinderen Indische Buurt ontwerpen Speelveld                                                                        
 
Het is de bedoeling dat het grasveld tussen de Balistraat, Ceramstraat en garageboxen bij de Apostolische kerk wordt ingericht als speelveld voor de kinderen van de buurt. Al in 2008 werd het veld, eigendom van de Woningstichting, opgeknapt en in het maaibeheer van de Gemeente gebracht. Sindsdien ligt het er netjes bij.
Een werkgroep van ouders uit de buurt is bezig om onder de paraplu van de Belangenvereniging Indische Buurt een ontwerp voor de inrichting te maken.
Het project is enige tijd geleden al aangemeld bij het Convenant Wijkaanpak Plus van Gemeente en Woningstichting.
Vandaag waren de kinderen aan de beurt. Ongeveer twintig jongens en meisjes uit de buurt hadden gehoor gegeven aan de oproep om met een tekening of een verhaal een ontwerp te maken voor het speelveld.
In een bijeenkomst bij OBS De Kluft mochten de kinderen in de groep vertellen over hun
ideeŽn.De kinderen blijken over een creatieve geest te beschikken.
Sommige ideeŽn zijn meteen uitvoerbaar. Andere vergen een nadere uitwerking.
De meeste kinderen willen graag voetballen en basketballen. Ook faciliteiten voor skaten en waven scoren hoog. De jongere kinderen wilen graag speeltoestellen van uiteenlopende soort. Een zandbak is ook populair.
Het was opvallend dat alle activiteiten die men graag op het speelveld wil nu op straat gebeuren. De kinderen zouden graag willen dat ze daarvoor een eigen veilige plek krijgen.
Het idee voor het speelveld voldoet dus duidelijk in een behoefte.
Er is ook niet veel gelegenheid in de buurt om te spelen.
Een jury zal een selectie maken van de ideeŽn die het meest origineel zijn en het beste zijn uitgewerkt en toegelicht.
Voor de beste ontwerpen zijn er prijzen.
De werkgroep zal de ideeŽn verwerken bij het samenstellen van een toaal plan voor de inrichting.
Dit plan wordt volgende week afgerond en aangeboden aan de Gemeente.
Of alles kan worden gerealiseerd hangt natuurlijk af van de beschikbare middelen.
 
De jury heeft de volgende prijswinnaars aangewezen:
 
1e prijs   Bas en Wout de Vries                  DVD/CD tegoed Euro 25,-
2e prijs   Demi Blokker                              DVD/CD tegoed Euro 15,- 
3e prijs   Tijn Huisman                              DVD/CD tegoed Euro 10,-  
             Ian Visser                                           Idem
             Harsh                                                 Idem
             Tamira Romkes                                     Idem    
 
De prijswinnaars hebben de volgende brief gekregen:
 
Beste prijswinnaars,
 
Jullie hebben een prijs gewonnen met het ontwerp van het Speelveld Balistraat/Ceramstraat.
Een jury heeft gekeken naar de tekening die is gemaakt en de uitleg die daarover is gegeven op woensdagmiddag 17 november bij OBS de Kluft.
Bij de tekening is vooral gekeken naar de ideeŽn die in beeld zijn gebracht.
Ook is gekeken  naar de manier waarop dat is gedaan, daarbij sterk rekening houdend met de leeftijd.
Tekeningen die laten zien dat er bij het maken van het plan ook rekening is gehouden met anderen, bijvoorbeeld met kinderen van een andere leeftijd of met de buren, kregen een hogere waardering.
Bij het gesprek in de groep is beoordeeld op welke manier de ideeŽn die al op papier stonden zijn verwoord.
De hoeveelheid werk die er in de ontwerpen zat heeft een heel belangrijke rol gespeeld.
 
Van harte gefeliciteerd met jullie prijs,
 
Belangenvereniging Indische Buurt
Lub Nieuwenhuis
Voorzitter
 
12 november 2010 Timorpark
Vandaag werd bekend dat de Gemeente in 2010 geen werkzaamheden meer uitvoert in het Timorpark, behalve het verwijderen van riet en het verbeteren van de beschoeiing van het eilandje.
De Belangenvereniging heeft vorig jaar bezwaar gemaakt tegen een kapvergunning voor 4000 m2 groen. Aanvankelijk werd in augustus 2009 bekend gemeekt dat een kapvergunning zou worden aangevraagd.
Deze bleef echter uit en er verscheen plotseling een verleende kapvergunning.
Als reactie heeft de Gemeente toen aangegeven dat de werkzaamheden werden uitgesteld tot 2010 en dat er eerst overleg zou plaatsvinden. De werkzaamheden zijn zeer ingrijpend en zijn waarschijnlijk in strijd met de Flora- en Faunawet.
Diverse natuurorganisaties hadden ook al geprotesteerd.
E.e.a. wordt blijkbaar nogmaals uitgesteld. Waarom is niet bekend. Van overleg was ook nog niets vernomen.
 
11 november 2010 Zienswijze Middenweg
De volgende zienswijze is gisteren verstuurd aan het College van B&W.
 
Deze zienswijze past in de inspraakprocedure die is voorgesteld en verzocht door de Belangenvereniging Indische Buurt, na afronding van een proces van burgerparticipatie. Aanvankelijk had het College al een andere keuze voor een variant gemaakt, die werd gepresenteerd op 13 oktober 2009 bij Hotel Den Helder. Vanwege de onvrede van de betrokkenen met de gang van zaken werd daarna gehoor gegeven aan voorstel en verzoek van de Belangenvereniging. 
 
College,
1.Uw keuze voor variant II m.b.t. de reconstructie van de Middenweg is aan de leden voorgelegd. Uit de reacties bleek dat veruit de meeste leden die reageerden kunnen instemmen met deze keuze.
Er zijn twee punten van kritiek.
 
Deze betreffen:
-  Rotonde Middenweg/Timorlaan/Sportlaan. Het is teleurstellend dat deze rotonde niet wordt aangelegd. De rotonde zou een aanmerkelijke verbetering betekenen voor de afwerking van het verkeer. Dit is met name van belang omdat variant II filevorming in de hand werkt.
 
- Middenweg tussen Timorlaan/Sportlaan en Linie. De parkeersituatie aan de zijde van de oneven nummers ( zijde Timorlaan ) behoeft verbetering. Hierin kan worden voorzien met betrekkelijk geringe middelen door het schuin parkeren mogelijk te maken. Het trottoir is ter plaatse zo ruim bemeten dat voor deze wijziging  plaats genoeg is.
 
2. Wij zijn van oordeel dat het nader vaststellen van de rijrichtingen in de aanliggende straten
moet wachten totdat  duidelijk is of de plannen t.a.v. een Brede School in de Pasteurstraat en een Stadhuis nabij het station al dan niet doorgang vinden.  
 
3. De wijze  waarop een vorm van burgerparticipatie heeft plaatsgevonden heeft o.i. bijgedragen aan het creŽren van draagvlak voor Uw keuze.
Het feit dat U daarvoor heeft gekozen betekent dat de gemeente open staat voor het betrekken van de burgers voor beleidsvorming die hen aangaat.
Hopelijk leidt dit pilotproject tot het zeer spoedig vaststellen van een verordening waarin de burgerparticipatie naar tevredenheid wordt geregeld.  
WG
 
28 oktober 2010 Speelveld
De Werkgroep heeft vanavond besloten over de manier waarop de kinderen worden betrokken in de keuze van de inrichting van het speelveld Balistraat/Ceramstraat.
Op woensdag 17 november is er een bijeenkomst bij OBS De Kluft om 1400 uur. Aan de hand van een tekening of een verhaal kunnen de kinderden ( tot 16 jaar ) daar laten zien wat hun plannen zijn.
Voor het beste idee wordt een prijs uitgeloofd.
Op 18 november gaat de Werkgroep evaluren en een voorlopig plan maken. In een werkgroepvergadering van 25 november wordt dit plan definitief en gereed gemaakt om aan te bieden aan de Gemeente.
 
21 oktober 2010 Zienswijze Brede School
Vandaag is een zienswijze ingediend m.b.t. de voorgenomen bouwvergunning voor de Brede School met ontheffing van het Bestemmingsplan. Nadat over de bouwvergunning is besloten wordt deze definitief na 7 weken.
T.a.v het verlenen van een bouwvergunning is beroep mogelijk.
Tot na de periode van 7 weken mag er van de kapvergunningen geen gebruik worden gemaakt.
De eerste kapvergunning van 2008 is overigens verlopen.
De tweede, die dit jaar is verleend, is door ons voorzien van een bezwaar. Op dat bezwaar is nog niet besloten.
Dat moet wel om er gebruik van te kunnen maken.
De Commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd om het bezwaar gegrond te verklaren.
 
24 september 2010
Per bericht aan de leden van de klankbordgroep heeft de projectleider bekend gesteld dat er een voorlopige keuze is gemaakt t.a.v. de variant voor de herinrichting van de Middenweg.
Deze klankbordgroep is begin van dit jaar ingesteld op initiatief en op verzoek van de Belangenvereniging Indische Buurt na de
informatieavond in oktober 2009.
Aanvankelijk had de Gemeente slechts variant 3 uitgewerkt. Dit is de variant met ventwegen en een dubbele rij bomen.
De voorlopige keuze van het College is nu variant 2. Deze variant is gekozen n.a.v. een niet unaniem advies van de klankbordgroep, waarin evenveel voorkeur was voor variant 1 als voor 2. De Belangenvereniging had gekozen voor variant 1; dat is de enkele rij bomen op een middenberm. Bij variant 2 ligt aan beide zijden van de weg naast het trottoir een fietspad dat is afgescheiden van de rijbanen met een rij bomen waartussen geparkeerd kan worden.
Voor het aanleggen van de rotonde op het kruispunt met de Sportlaan/Timorlaan is nog geen geld beschikbaar, evenals voor het deel vanaf deze kruizing tot de Linie. Waarschijnlijk wordt het plan op 30 september gepubliceerd in het Stadsnieuws.
Vanaf die dag ligt het, c.f. de wens van de Belangenvereniging, ter inzage voor inspraak gedurende 6 weken. De Belangenvereniging zal een zienswijze indienen aan de hand van de inbreng van de leden.
Uw inbreng kunt U sturen naar info@indischebuurtdh.nl voor maandag 8 november 2010.
Na de inspraakprocedure zal het College de definitieve keuze aan de Raad voorleggen.
 
9 september 2010
Vanavond heeft de Werkgroep Speelveld Balistraat/Ceramstraat vergaderd bij Ten Anker. Deze Werkgroep is ingesteld uit omwonenden om een idee te vormen voor het inrichten van het speelveld tussen de Balistraat, Ceramstraat en Apostolische kerk. Bij de vergadering was ook vertegenwoordiging van de Gemeente, Politie en Woningstichting aanwezig. Woningstichting is eigenaar van het veld.
De Werkgroep ziet het meest in het verharden van een deel van de ondergrond en het plaatsen van een Pannaveld.
Een deel zou onverhard moeten blijven om een speelplaats voor jongere kinderen aan te leggen. 
In een volgende fase zal de doelgroep, bestaande uit de kinderen van diverse leeftijden, per categorie worden uitgenodigd om hun voorkeur duidelijk te maken. De bedoeling is om voor het eind van het jaar het plan gereed te hebben. Lopende dit proces zal worden gepeild bij de Gemeente of het plan voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de realisering van dit speelveld. Valse verwachtingen moeten worden voorkomen.  
 
9 september 2010
Vandaag staat in het Stadsnieuws dat er een voornemen is om de bouwvergunning voor de Brede School te verlenen met ontheffing van het Bestemmingsplan.
Dat is goed nieuws. Er was een bouwvergunning aangevraagd op 19 mei j.l. Het wachten was op het verlenen van de bouwvergunning voor het bezwaar. Blijkbaar heeft het College nu besloten dat men een ontheffing nodig heeft
van het pas vastgestelde Bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008.
Tegen dat Bestemmingsplan is door ons beroep aangetekend bij de Raad van State. Over de behandeling is nog niets vernomen.
Het voornemen ligt nu 6 weken ter inzage en daarop kunnen zienswijzen worden ingediend. Dat zal tijdig gebeuren mede namens de omwonenden die de Belangenvereniging gemachtigd hebben.
Het gebruik van de verleende kapvergunning is pas mogelijk nadat de bouwvergunning van kracht is geworden.
Voorlopig wordt er dus nog niet gekapt. 
Zodra de bouwvergunning is verleend zal daartegen beroep worden aangetekend bij de Bestuursrechter.
15 augustus 2010
Onlangs zijn op de Javastraat verkeerslichten aangebracht ter hoogte van de Basisschool de Kluft.
Hierdoor is nu een veilige oversteekplaats gerealiseerd.
Dit project is in 2007 opgepakt door de Belangenvereniging samen met de scholen, de gemeente, de wijkagent en de wering. Al lang daarvoor waren er plannen geopperd door de medezeggenschapsraden van de scholen en besproken 
met de Gemeente. Wij zijn ingenomen met het feit dat dit deel van het plan nu ook is gerealiseerd.
Al eerder werd de Bankastraat opgeknapt en aangepast i.v.m. de veiligheid voor de kinderen.
 
14 augustus 2010
Vorige week is bericht ontvangen dat het bezwaarschrift tegen de kapvergunning Pasteurstraat wordt behandeld door de Commissie Bezwaarschriften op donderdag 26 augustus. De zitting begint om 1900.  
Ons bezwaarschrift staat als derde op de agenda.
Indien U de zitting wilt bijwonen wordt U verzocht daarvan even melding te maken aan Uw vertegenwoordiger
 
13 juli 2010
Vandaag werd het bezwaar tegen de kapvergunning Pasteurstraat ingediend bij het College van B&W.
Deze kapvergunning is nodig voor het bouwen van de Brede School. Gezien het massale karakter van deze school in een buurt die daarop niet berekend is, bestaat er veel verzet.
Het weinige groen dat de buurt nog heeft verdwijnt en de school zal zorgen voor verkeers- en parkeerproblemen.
Bovendien is de plaats onveilig in geval van calamiteiten.
De bezwaren van de buurt zijn al lange tijd aan de orde bij de Gemeente. Er heeft ook enige tijd overleg plaatsgevonden met de projectleider. De metingen t.a.v het parkeren zijn door de Belangenvereniging en Gemeente samen gedaan. Wel waren de conclusies verschillend.
Dit bezwaar is het derde in de reeks. Tevens werd een beroep ingediend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Ook de bouwvergunning, die nog niet is verleend, zal van een bezwaar worden voorzien.
Een groep van 72 omwonenden heeft de Belangenvereniging gemachtigd om het bezwaar tegen de kapvergunning en bouwvergunning mede namens hen in te dienen.  
 
29 juni 2010
Vanmiddag vond een bijeenkomst plaats bij Woningstichting voor de omwonenden van het project Lyceumhof.
E.e.a. was op 24 juni reeds met het Bestuur van de Belangenvereniging besproken.
Door Woningstichting werd het plan gepresenteerd zoals dat thans bekend is. Het gaat om een combinatie van wooneenheden en zorgeenheden. De Stichting Vrijwaard wordt de huurder van de zorgeenheden.
Het plan werd door de aanwezigen goed ontvangen. Het plan van ondergronds parkeren is verlaten. Dat geeft mogelijk problemen t.a.v de parkeercapaciteit in de buurt. Het gebouw wordt hoger dan het bestemmingsplan mogelijk maakt. Op verzoek van omwonenden zal een zonneprofiel worden gemaakt om te zien of de hoogte
van nadelige invloed is op dit profiel.
Naar verwachting wordt in het najaar van 2010 een bouwvergunning aangevraagd.
Door de Belangenvereniging wordt de bestaande inspraakgroep versterkt om de plannen gedetailleerd en nauwgezet te volgen.    
 
17 juni 2010
Vanavond vond bij Ten Anker een bijeenkomst plaats van bewoners van de Balistraat, Billitonstraat, Ceramstraat en directe omgeving m.b.t het Speelveld dat grenst aan de tuinen van de Balistraat. De opkomst was matig maar voldoende.
Op aandringen van de Belangenvereniging is dit veld door de eigenaar Woningstichting opgeknapt en gedraineerd.
De volgende stap is om het veld verder geschikt te maken als speelveld. Het project is aangemeld voor het Convenant Wijkaanpak Plus voor de realisatie.
Vanavond werd gepeild bij de omwonenden wat de wensen zijn.
Het blijkt dat deze wensen nogal uiteenlopen. Genoemd werden mogelijkheden om te voetballen en basketbal te spelen, maar ook faciliteiten voor skateboarden en waveboarden.
Natuurlijk moet worden gezorgd dat er zo weinig mogelijk last is voor de omwonenden.    
Een klein comite van bewoners moet toezicht uitoefenen.
Besloten is om in werkgroepverband de plannen verder uit te werken en daana weer terug te gaan naar een bewonersbijeenkomst. De eerste vergadering van de werkgroep is waarschijnlijk op 19 augustus.
Bezien wordt of een middag voor de jeugd te organiseren zodat ook de wensen van de doelgroep in kaart gebracht kunnen worden.
 
11 juni 2010
Vandaag werd bericht ontvangen van de Raad van State dat de Gemeente hoger beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak van de bestuursrechter in Alkmaar m.b.t. de aanlegvergunning Liniedijk.
Deze aanlegvergunning maakte het werk mogelijk tussen de Middenweg en het Nieuwland. De Belangenvereniging was in beroep gegaan tegen deze aanlegvergunning. Hangende het beroep verklaarde de Gemeente de Belangenvereniging niet belanghebbend.
De rechter was het daar niet mee eens en deed op 29 april 2010 de uitspraak dat de Belangenvereniging wel degelijk als belanghebbende moet worden aangemerkt op basis van haar doelstellingen en de daarmee samenhangende werkzaamheden en vanwege het feit dat de Belangenvereniging een collectief belang van haar leden dient.
De rechter heeft deze uitspraak meer in het algemeen gedaan, zodat dit ook geldt voor andere projecten in de buurt.
Er lopen n.l. nog een aantal bezwaren waarvoor de Gemeente de Belangenvereniging ook als niet belanghebbend heeft aangemerkt.
De rechter heeft de Gemeente opdracht gegeven een nieuw besluit op het bezwaar te maken.
 
De Gemeente is het daar blijkbaar niet mee eens en is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.
Dit hoger beroep schorst de uitspraak van de rechter uiteraard niet en de Gemeente moet dus doen wat de rechter gezegd heeft. Dat is nog steeds niet gebeurd.
 
Uiteraard mag de Gemeente proberen voor de rechter haar gelijk te halen.
Toch is de houding van de Gemeente wonderlijk gezien het enthousiasme bij College en alle politieke partijen over het wijkgericht werken.
Het is natuurlijk niet mogelijk om een belangrijke plaats toe te kennen aan het wijkgericht werken als tegelijkertijd wordt besloten dat een bewonersorganisatie geen belangenhebbend is t.a.v de eigen buurt, dus niet de belangen van haar eigen buurt mag behartigen.
Dit krijgt ongetwijfeld nog een vervolg.
 
9 juni 2010
Vanavond is er een bijeenkomst geweest van de Inspraakgroep Brede School. Dit is een groep leden die zich bezig houdt
met het project Brede School in de Pasteurstraat.
Geconstateerd is dat inmiddels een bouwvergunning is aangevraagd en dat de kapvergunning is verleend.
Tegen de kapvergunning zal bezwaar worden gemaakt. In de buurt wordt een formulier verspreid waarmee iedereen het bezwaar van de Belangenvereniging kan ondersteunen. Men hoeft dus niet zelf een bezwaar in te dienen.
Binnenkort zal de Inspraakgroep kennis nemen van de aangevraagde bouwvergunning.
Op 7 juni is bij de Raad van State een beroep ingediend tegen het Bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt, dat op 15 februari was vastgesteld door de Raad.
Dit Bestemmingsplan is speciaal gemaakt om de bouw van de Brede School mogelijk te maken.
 
31 mei 2010
Gisteren is een brief bij de bewoners van de Ceramstraat, Balistraat en omgeving bezorgd m.b.t een bewonersavond over het speelveld Balistraat/Ceramstraat. Na aanvankelijk gepland op 10 juni is deze avond verschoven naar 17 juni ten 2000 uur bij ten Anker. Het is de bedoeling om met de bewoners te spreken over de inrichting van het grasveld, dat al in 2008 is opgeknapt en sindsdien in het maaibeheer van de Gemeente is, tot een volwaardig speelveld met faciliteiten voor bijvoorbeeld voetbal en basketbal. Er moet een bewonersgroep gevonden worden die een oogje in het zeil willen houden.
Uiteraard zijn ook alle leden welkom.
 
20 mei 2010
Vandaag is een aankondiging ontvangen van een bewonersbijeenkomst m.b.t het Lyceumhof. Dit betreft een nieuw gebouw voor wonen en verzorging dat zal worden gebouwd op de plaats waar het OSG Nieuwediep heeft gestaan.
De Woningstichting en de Gemeente samen zullen de stand van zaken toelichten en naar verwachting het plan uit de doeken doen t.a.v de nieuwbouw. 
Ook de omgeving zal aan de orde komen.
De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 29 juni om 1600 uur bij de Woningstichting aan de Middenweg. 
 
13 mei 2010
Gisteravond heeft de inspraakgroep Brede School Pasteurstraat vergaderd over de situatie t.a.v. de voortgang en stand van zaken. Deze groep bestaat uit leden van de Belangenvereniging en houdt zich meer in detail bezig met dit project.
Geconcludeerd werd dat de bezwaren nog dezelfde zijn. Deze richten zich op het verdwijnen van het schaarse groen van de buurt, de problemen t.a.v parkeren en verkeer en de positie van de school v.w.b. veiligheid bij calamiteiten. In feite is het ontwerp van de school goed maar de positie is verkeerd.
Naar de mening van de inspraakgroep heeft de Raad daar nooit over besloten. Er zijn alternatieven, zoals de plaats waar het OSG Nieuwediep heeft gestaan.
Inmiddels is een beroep tegen het bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008 ingediend bij de Raad van State. Tegen het afgeven van alle vergunningen zal bezwaar worden gemaakt.
Een nieuwe aanvraag kapvergunning is recent gepubliceerd. Een aanvraag bouwvergunning wordt spoedig verwacht.
De groep komt op 9 juni weer bij elkaar.
 
29 april 2010
Vandaag heeft de Bestuursrechter in Alkmaar uitspraak gedaan over het beroep van de Belangenvereniging m.b.t de aanlegvergunning tussen de Middenweg en het Nieuwland op de Linie. Op basis van deze aanlegvergunning mocht de Gemeente de bomen kappen en de Linie afgraven. De Gemeente had ons als niet belanghebbend aangemerkt.
De rechter heeft bepaald dat de Belangenvereniging wel degelijk belanghebbende is.
Het College van B&W moet nu een nieuwe beslissing nemen over ons bezwaar. Daarna kunnen we daar weer tegen in beroep.
Hoewel de Linie tussen de Middenweg al een gedaanteverandering heeft ondergaan kunnen we met deze procedure
proberen te voorkomen dat met de rest van de Linie hetzelfde gebeurt.
Deze uitspraak is ook belangrijk voor een aantal andere bezwaren waarbij de Gemeente hetzelfde heeft geantwoord.
Dat zijn bezwaren m.t. de bouwvergunning voor de coupure bij de Middenweg, tegen een kapvergunning in het Timorpark en tegen een bouwvergunning in de Molukkenstraat.
Deze uitspraak is verder meer in het algemeen belangrijk voor de rol van een wijkvereniging in het kader van het wijkgericht werken.
De Gemeente kan nu niet meer in de verleiding komen om een wijkvereniging niet belanghebbend te nomen t.a.v. de eigen wijk.
Het is jammer dat dit op deze wijze moet worden afgedwongen via de rechter.
  
18 april 2010
Op 20 april ten 1930 vindt in de schouwburg een bewonersavond plaats over de Middenweg.
Afgelopen vrijdag is door de projectleider nader uiteengezet wat de bedoeling is van de avond.
Voorzitter is Wethouder Boskeljon. Om te beginnen zullen met een powerpointpresentatie nogmaals de varianten worden
weergegeven.
Daarbij komen ook de wijzigingsvoorstellen van de klankbordgroep aan de orde. Ook de voorgestelde rijrichtingen in de aanliggende straten komt daarbij aan bod.
Over de varianten spreekt de Gemeente nog geen oordeel uit.
Daarna wordt de vervolgprocedure uiteengezet.
Vervolgens komen de vertegenwordigers van de diverse geledingen aan het woord om in  een presentatie van max. 5 miniuten
per vertegenwoordiger de voorkeur toe te lichten.
De Belangenvereniging Indische Buurt, die voorkeur heeft voor variant I, zal daarbij worden vertegenwoordigd door haar voorzitter Ir. L. Nieuwenhuis. Omdat de vertegenwoordiger van de bewoners, de Hr. van Rootselaar, die avond niet aanwezig kan zijn, zal hij ook namens hem het woord voeren.
Hr. Kuys, de vertegenwoordiger in de klankbordgroep, heeft afgezien van het optreden namens de Belangenvereniging omdat de keuze van de Belangenvereniging niet de zijne is en z.i op onjuiste wijze tot stand is gekomen. Hij is voorstander van Variant III.
Hierna bestaat de gelegenheid voor de aanwezigen om vragen te stellen en opmerkingen te maken.
E.e.a. wordt in een verslag vastgelegd.
In de klankbordgroep worden de punten die naar voren zijn gebracht op 28 april behandeld.
 
12 april 2010
Per brief van 8 april zijn de Belangenvereniging en omwonenden geinformeerd over de verbetering van de parkeersituatie nabij Parkzicht.
Door de komst van de medische diensten is daar een nijpende parkeersituatie ontstaan.
Al meer dan anderhalf jaar geleden is daarvoor door ons bij de Gemeente aan de bel getrokken.
E.e.a. is bij de laatste Algemene Vergadering opnieuw aan de orde gesteld en de aanwezige verantwoordelijke ambtenaar van de Gemeente heeft toen een voorstel voor een oplossing gepresenteerd.
Dit voorstel behelst het maken van een doorgang vanaf de Billitonstraat naar het parkeerterrein achter Ten Anker.
Dit voorstel wordt binnen afzienbare tijd uitgevoerd.
Wij verwachten hiervan een duidelijke verbetering.
 
8 april 2010
Uit de stukken voor de Raadscommissie  op 19 april 2010 blijkt dat daar het grondexploitatieplan voor de bouw van de Brede School Pasteurstraat aan de orde komt.
In dat plan, dat te vinden is op de website van de Gemeente, staat beschreven welke stappen binnenkort worden gezet en wat het allemaal kost.
Om als Belangenvereniging de ontwikkelingen te volgen en te weten wat ons te doen staat is het nodig dat de Inspraakgroep Brede School weer wordt geactiveerd en uitgebreid. Door het ontbreken van activiteiten is deze groep een aantal maanden niet bijeen geweest.
Belangstellenden ( liefst omwonenden ) worden opgeroepen om zich hiervoor aan te melden.
De taak van de leden is om mee te denken en mee te beslissien over de te kiezen aanpak van de Belangenvereniging in het kader van de Brede School.
Aanmelding kan per mail naar het adres van de belangenvereniging ( zie contact ) of telefonisch naar de Voorzitter.
( 618908 )
 
4 april 2010
Afgelopen donderdag is het nieuwe Bestemmingsplan van de Geleerden- en Bloemenbuurt in het Stadsnieuws gepubliceerd voor bezwaar en beroep. Dit komt er op neer dat direct beroep kan worden aangetekend bij de Raad van State binnen 6 weken na publicatie.
De bedoeling van het Bestemmingsplan is om de bouw van de Brede School in de Pasteurstraat mogelijk te maken.
Wij zullen het Bestemmingsplan nauwkeurig bestuderen en bekijken of de door ons voorgestelde wijzigingen in het plan zijn verwerkt.
Mede afhankelijk daarvan zal eventueel beroep worden aangetekend.
Gebaseerd op dit Bestemmingsplan kan een bouwvergunning worden verleend.
Er mag in ieder geval niets worden gekapt en gebouwd zolang er geen ontheffing is van de Flora en Faunawet.
Wij houden dat in de gaten en staan in contact met het Ministerie van LNV, dat daarover gaat.
 
 
2 april 2010
Onlangs werd het ingediende bezwaar tegen de bouwvergunning Lyceumhof niet- ontvankelijk verklaard.
De Belangenvereniging wordt door de Gemeente als niet belanghebbende aangemerkt.
Omdat dit te gek voor woorden is en een beroep bij de rechter een te lange omweg betekent, heeft het Bestuur het College een brief gestuurd waarin het onbehoorlijke van dit besluit wordt uiteengezet.
Levert dat niets op dan zal alsnog een beroep moeten worden ingediend.
Mogelijk kan de uitspraak van de rechter over het beroep tegen de aanlegvergunnin hierbij  hulp bieden.
Dit gaat in eerste aanleg ook over de belanghebbendheid. De uitspraak daarover is op 29 april.
 
 
23 maart 2010
Na de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep heeft de projectleider een bericht rondgestuurd waarin de voorkeur van de diverse vertegenwoordigers staat vermeld.
Deze zijn a.v.: Wijkplatform: Mevr. Luijken Variant I, Hr. Mooij Variant II, Bewoners: Hr. van Rootselaar Variant I,
Belangenvereniging Indische Buurt: Variant I, met kanttekening dat Hr. Kuijs zelf voor Varant III is, HOB:Hr. Laan Variant II, Ondernemers Middenweg: Hr Bakker Variant I.
Het vervolg zal zijn dat op 20 april in de schouwburg een avond wordt gehouden voor belanghebbenden.
Daarbij zal worden gepeild of de klankbordgroep voldoende draagvlak heeft.
De vertegenwoordigers kunnen hierbij hun voorkeur toelichten.
Aan de hand hiervan zal een ambtelijk advies worden gemaakt dat wordt besproken in de klankbordgroep op 28 april.
Daarna wordt het ambtelijk advies definitief en gaat naar het College.
Het voorstel komt daarna nog in een inspraakprocedure voor iedereen.
 
16 maart 2010
Vanavond is de derde bijeenkomst van de Klankbordgroep m.b.t de herinrichting van de Middenweg.
volgens de planning is dat de laatste vergadering. De bedoeling is om tot een afronding te komen waarbij de voorkeur wordt uitgesproken voor een variant.
De Belangenvereniging heeft haar leden op de hoogte gesteld van de varianten en de mogelijkheid gegeven hierop te reageren.
Een aantal van U heeft dat gedaan. Voor leden die behoefte hadden aan een nadere bespreking is een bijenkomst belegd op 11 maart j.l. Hierbij waren in totaal 9 leden aanwezig, inclusief voorzitter, vice voorzitter en vertegenwoordiger in de klankbordgroep.
In de bespreking werd duidelijk dat variant 1 de voorkeur heeft. Dat is de variant met een middenberm met bomen.
Daarbij is aangetekend dat de Belangenvereniging wel prijs stelt op een rotonde op het kruispunt Middenweg/Sportlaan/Timorlaan.
Het gemeentelijke plan voorzag hier nog niet in. De leden die hebben gereageerd per mail hadden ook voorkeur voor variant 1.
De keuze sluit ook aan bij de bevindingen van een enquete, uitgevoerd door Mevr. van de Leede, waarbij 24 bewoners van de Middenweg kozen voor variant 1 ,6 voor variant 2 en ook 6 voor variant 3. Helaas werd de enquete afgebroken doordat de enquetrice halverwege onheus werd bejegend. Er is geen reden om aan te nemen dat bij voortzetting van de enquete de uitslag een ander beeld had gegeven.
De vertegenwoordiger van de Belangenvereniging in de klanbordgroep heeft inmiddels de keuze van de Belangenvereniging aan de projectleider van de Gemeente kenbaar gemaakt.
Wij wachten de verdere ontwikkelingen af.
8 maart 2010
De burgerparticipatie t.a.v de Middenweg is in volle gang. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep heeft plaatsgevonden op 2 maart en de tweede is op 9 maart. Op 16 maart vindt de laatste bijeenkomst plaats en dan moet de informatie zijn uitgewisseld en moet duidelijk worden welke variant gekozen zou moeten worden.
Fred Kuys is vertegenwoordiger in de klankbordgroep voor de Belangenvereniging. In de klankbordgroep zijn uiteraard ook andere groeperingen vertegenwoordigd.
Op de website is dat beschreven.
Hij gaf bij de Algemene Vergadering op 4 maart j.l een overzicht van de voortgang op dat moment.
Een doorsnede van de drie varianten voor de herinrichting van de Middenweg, alsmede een sfeertekening per variant, zijn onlangs aan bealngstellenden gedistribueerd.
Indien de behoefte bestaat, kunt U commentaar inleveren bij Fred Kuys per mail fr.kuys@planet.nl
of in de brievenbus op Middenweg 71.
Om leden in de gelegenheid te stellen om mondeling hun commentaar te leveren wordt op donderdag 11 maart a.s. een avond belegd voor het geval die behoefte bestaat.
Deze avond vindt plaats bij Ten Anker aan de Timorlaan in de vergaderzaal ( naast de Kapel ) en begint om 2000 uur.
Helaas moeten wij vanwege het hoge tempo van het project U op zo'n korte termijn uitnodigen.
Verzoeke uiterlijk woensdag 10 maart een bericht te sturen of U de infoavond wilt bezoeken. U kunt ook een briefje in de bus doen op Middenweg 63.
Indien er geen belangstelling bestaat gaat de bijeenkomst niet door. 
Wij hopen dat uit deze burgerparticipatie een heel mooi ontwerp voor de Middenweg gaat ontstaan.
 
5 maart 2010
Gisteravond heeft de vierde Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging plaats gevonden bij verzorgingstehuis Ten Anker op de Timorlaan.
De opkomst was goed. De Hr. Bakker van Stadsbeheer van de Gemeente deed uit de doeken welke werkzaamheden de komende tijd plaats gaan vinden in de Indische Buurt en omgeving.
Daarna werden jaarrekening, jaarverslag en begroting besproken en goedgekeurd. De kascontrolecommissie, bestaande uit de dames Verver en Steenhoek, gaf een positief advies aan de vergadering m.b.t de jaarrekening.
Bij de lopende zaken werden alle projecten besproken die in de buurt gaande zijn en waar de Belangenvereniging
het initiatief in heeft of in participeert. De leden gaven hun mening over het gevoerde beleid.
Stil gestaan werd bij bij het participatieproject Middenweg. De Hr. Kuys, vertegenwoordiger van de Belangenvereniging in de klankbordgroep gaf een overzicht van de voortgang.
Besloten werd om nog op korte termijn een informatieavond voor belangstellenden te beleggen.
 
1 maart 2010
Wij verwachten geen bijdragen meer voor het verkiezingsonderzoek ( zie verkiezingen ).
In totaal hebben 7 van de 10 partijen gereageerd. Een goede oogst.
Opvallend is het ontbreken van enige reactie van de coalitiepartijen VVD en PVDA.
Dat getuigt niet van belangstelling voor hetgeen de Belangenvereniging t.a.v haar wijk bezig houdt en in een paar korte vragen heeft verwoord. Uiteraard werd in de vragen ook gevraagd beleid en keuzes van de afgelopen tijd te verklaren. Blijkbaar was daar bij deze partijen geen behoefte aan.
Soms werd het verleden anders ervaren dan in de stukken is vastgelegd. Het toepassen van de Tielse methode voor burgerparticipatie m.b.t de Stedelijke Vernieuwing was een besluit van de Raad ( amendement) en geen besluit tot een onderzoek, zoals door CU en D66 wordt gedacht.  
Het was opvallend dat het niet toepassen van dit besluit geruisloos is gepasseerd. ( behalve bij bezwaar en beroep)
 
Wij zijn de partijen die hebben gereageerd erkentelijk voor hun bijdrage.
De leden hebben daar zeker iets aan om te bepalen of ze naar de stembus zullen gaan en zoja welke kandidaat hun vertrouwen krijgt.  
 
20 februari 2010
In januari 2009 is door de Belangenvereniging commentaar geleverd op het eerste concept van het Wijkactieplan.
Het wijkactieplan beschrijft de projecten en andere activiteiten die plaats gaan vinden in de wijk door de Gemeente,
al dan niet in samenwerking met de bewoners.
Het commentaar in grote lijnen was dat het wijkactieplan nog teveel een plan van de Gemeente was en dat bewonerswensen niet waren opgenomen. De wensen van de Belangenvereniging Indische Buurt zijn daarbij toen beschreven. Deze week kwam het verzoek van de Gemeente om deze wensen nog eens en meer in de vorm van een opsomming door te geven.
Dat is gisteren gebeurd. Bij de opsomming is aansluiting gevonden bij de hoofdgebieden van beleid t.a.v. de buurt.
Zie onder projecten : Wijkactieplan.
 
15 februari 2010
Vanavond is het Bestemmingsplan Geleerden- en Bloemenbuurt door de Gemeenteraad vastgesteld.
In dat bestemmingsplan wordt de bouw van de Brede School in de Pasteurstraat onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Alleen de SP stemde tegen. Deze partij vond de bezwaren van de Belangenvereniging Indische Buurt tegen de bouw van de Brede School overtuigend.
De Belangenvereniging staat gelukkig met dit Bestemmingsplan nog niet met lege handen. Vrijwel alle zaken die zijn aangekaart in onze zienswijze hebben geleid tot wijzigingen in het Bestemmingsplan.
Het uitgebreide betoog t.a.v de Flora en Faunawet in relatie met het verwijderen van al het groen en de vele strikt beschermde natuurwaarden heeft tot een verregaande voorwaarde in het Bestemmingsplan geleid.
Er is namelijk in opgenomen dat op Pasteurstraat 6 een bouwverbod geldt zolang niet uit een officieel onderzoek is gebleken dat er zich geen beschermde natuurwaarden bevinden of zolang geen ontheffing van de Flora en Faunawet is verleend. De Minister van LNV die hierover gaat is door ons al op de hoogte gesteld.
In de procedure m.b.t de kapvergunning was al door het College bepaald dat van de kapvergunning niet eerder gebruik mag worden gemaakt dan nadat de bouwvergunning is verkregen.
Voor verdere informatie zie het project Brede School.
 
13 februari 2010
Vandaag werd door DenHelderActueel gemeld dat de Stelling geen prioriteit meer is voor Zeestad.
Dit is besloten omdat het aanvragen van subsidies niets heeft opgeleverd en de Gemeente hiervoor geen geld heeft.
De provinciale subsidies zouden zijn afgewezen, ondermeer omdat de vergunningen niet op orde zijn.
Wij kunnen dat bevestigen. Met het afgeven van de vergunningen door de Gemeente is geen rekening gehouden met de Flora en Faunawet en met het kaalslaan van de Linie tussen de Middenweg en het Nieuwland is deze wet geschonden.Wij hebben daar een uitvoerige correspondentie met de Minister van LNV over gevoerd, die ook bij de subsidieverlener,de Provincie, bekend is. Tegen de aanlegvergunning loopt nog een beroep bij de rechter. De volledige informatie kunt U lezen bij de rubriek projecten onder de keuze Linie.
Het is jammer dat Zeestad zich niet heeft gericht op het opknappen van de forten, i.p.v het kaalslaan van de Linie.
Het opknappen van de forten heeft ieders instemming en biedt veel meer mogelikheden.
 
5 februari 2010
De werkzaamheden aan het Timorpark worden uitgesteld tot de herfst van 2010. Deze informatie bereikte ons vandaag. Op deze wijze kan het park beter herstellen van de renovatie die reeds heeft plaatsgevonden en die een aanslag vormden op de natuurwaarden.
Voor een temporisering van het werk heeft de Vogelwerkgroep belangrijk werk geleverd in hun gesprekken met de Gemeente. In de herfst zetten we de gesprekken met de Gemeente voort.
 
4 februari 2010
Vandaag werd de Belangenvereniging bij de Bestuursrechter te Alkmaar vertegenwoordigd door de Voorzitter in een zaak tegen de aanlegvergunning die het College heeft afgegeven voor de Liniedijk tussen de Middenweg en Nieuwland. Deze aanlegvergunnign betekende dat de Linie aldaar kaalgeslagen mocht worden.
Vandaag was aan de orde of de Belangenvereniging al dan niet belanghebbende is.
Is dat het geval dan moet het College opnieuw besluiten op het bezwaar.
De uitspraak is naar verwachting op 19 maart 2010.
 
3 februari 2010
Op de Middenweg werd vandaag de brief huis aan huis bezorgd waarin wordt aangekondigd dat t.a.v de reconstructie van de Middenweg een klankbordgroep wordt gevormd.
De Belangenvereniging mag 1 vertegenwoordiger leveren.
In de brief wordt verder aangegeven waar de vertegenwoordiging in de klankbordgroep verder uit bestaat.
 
De Belangenvereniging heeft op 21 oktober 2009 per brief verzocht om burgerparticipatie m.b.t de Middenweg.
De klankbordgroep lijkt een teken dat het de goede kant op gaat met de burgerparticipatie.
De brief van 21 oktober is overigens nog niet beantwoord zodat we nog niet precies weten wat het College voor ogen staat.
 
3 februari 2010
Vandaag vond een postief en constructief gesprek plaats tussen het Bestuur van de Belangenvereniging Indische Buurt en Wethouder Turnhout met als onderwerp burgerparticipatie en wijkgericht werken.
Vooral de positie van het Wijkplatform had de aandacht omdat daar een duidelijke verbetering van de status nodig is.
 
 
 
[Timorpark] [Lyceumhof] [Middenweg] [Burgerparticipatie] [Linie] [Speelveld] [Brede School] [Borneolaan-Molukkenstraat] [Wijkactieplan]