Home

Bestuur

Statuten

Projecten

Links

Contact

Actueel

Verkiezingen

                                                                     
 
 
             
 
 
                    
Renovatie Middenweg.
Al jaren wordt gesproken over de renovatie van de Middenweg waar ondermeer bomen zouden worden geplant. D66 en later de PVDA hebben zich daar voor ingezet. Er zijn verkiezingsbeloften gedaan.
Bij de presentatie van de Gemeente bij de Algemene Vergadering van de Belangenvereniging in maart 2008 werd gesteld dat de werkzaamheden voor het jaar 2009 in de planning worden opgenomen.
De renovatie van de Middenweg is opgenomen in de begroting van 2009. Helaas zijn deze plannen nooit besproken met de bewoners. Dit is wel meerdere malen gevraagd, ondermeer via het Wijkplatform.
Het is nog de vraag of de bewoners enthousiast zijn over het plan van de bomen op de Middenweg. Sommigen vinden dat fraai. Er zijn echter ook nadelen en beperkingen.
Op 29 september 2009 is een brief gestuurd door de Gemeente naar alle bewoners van de Middenweg om een informatieavond op 13 oktober aan te kondigen. Tegelijkertijd ontvingen een aantal bewoners van de Middenweg een brief waarin staat dat een deel van hun tuin nodig is voor de plannen.
De Belangenvereniging heeft alle bewoners een brief gestuurd waarin wordt gesteld dat de Belangenvereniging de belangen van de bewoners, na machtiging, kan vertegenwoordigen.
Er zal een inspraakgroep worden ingesteld.
 
De informatieavond op 13 oktober werd druk bezocht. De zaal van Hotel Den helder was afgeladen.
De Gemeente bleek de presentatie te beperken tot de variant die al door hen als favoriet was gekozen.
Andere varianten werden afgedaan op basis van niet volledig heldere bezwaren.
Tegen deze aanpak was veel weerstand bij de aanwezigen.
Enkele bewoners waren onverkort enthousiast over het getoonde plan, doch de meerderheid was zeer kritisch.
De kritiek richtte zich voornamelijk op het onbesproken blijven van andere mogelijkheden. De komst van groen op de Middenweg werd door sommigen welkom ontvangen, anderen waren daar zeer tegen gekant.
Opvallend was het zeer korte besluitvormingsproces. Na een verdere uitwerking zou het plan al op 7 december 2009 in de Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer aan de orde komen, zodat de Raad nog in december kon besluiten.
 
De Belangenvereniging heeft gewezen op de noodzaak van Burgerparticipatie, zodat de bewoners alle relevante aspecten kunnen bekijken en aan de hand daarvan kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een plan dat op draagvlak kan rekenen. Hiervoor wil de Belangenvereniging een bewonerscomité oprichten.
 
Na deze procedure en nadat het College een voorlopige beslissing heeft genomen moet het plan dan ter inzage worden gelegd voor een inspraakprocedure. Daarna gaat het dan naar de Raad die een besluit moet nemen.
Vervolgens moet bezwaar en beroep mogelijk zijn.
 
Wonderlijk genoeg vond Wethouder Boskeljon inspraak niet nodig. Van Burgerparticipatie wilde hij helemaal niets weten.
 
De Belangenvereniging heeft op 21 oktober 2009 per brief aan het College een verzoek en een voorstel ingediend om een procedure in gang zetten om tot een acceptabele gang van zaken te komen, waarbij de bewoners op een redelijke wijze worden betrokken in de plannen. Uiteraard moet er burgerparticipatie en inspraak zijn. 
 
Nadat Wethouder Boskeljon bij de informatiebijeenkomst op 13 oktober 2009 in Hotel Den Helder alle vormen van inspraak en burgerparticipatie had afgewezen is de Gemeente toch van mening veranderd. Uiteindelijk is ervoor gekozen dat het project Middenweg het eerste ( pilot ) project voor burgerparticipatie wordt.
Wij beschouwen dit als een succes.
Deze gang van zaken heeft te maken met de druk die er vanuit de Belangenvereniging is uitgeoefend in relatie tot  het vervallen van de algemene inspraakverordening en de daardoor nog sterkere behoefte aan burgerparticipatie.
De keuze van het project Middenweg als participatieproject is te vinden op de website van de Gemeente en het Stadsnieuws.
Ook de krant heeft er een bericht aan gewijd.
In de eerste week van februari is op de Middenweg huis aan huis een brief bezorgd waarin staat dat er een klankbordgroep wordt opgericht waarvoor buurtbewoners zich per gebied kunnen opgeven.
De Belangenvereniging levert 1 vertegenwoordiger. Dat is de Hr. Kuys. Wensen een verlangens kunnen bij hem worden aangemeld. Na de burgerparticipatie zal er een inspraakprocedure worden gevolgd waarbij eenieder zienswijzen mag indienen. De Gemeente heeft hiermee ons verzoek en voorstel gevolgd.
De brief van 21 oktober 2009 met het betreffende verzoek van de Belangenvereniging is overigens nog niet beantwoord. 
Na de behandeling van het onderwerp bij de Algemene vergadering van 4 maart 2010 zijn de leden in de gelegenheid
gesteld om per mail te reageren op de varianten. Een aantal leden heeft dat gedaan. Voor leden die behoefte hadden aan een nader gesprek is een bijeenkomst belegd op 11 maart. Daarbij waren 9 leden aanwezig.
Zoals uit de schriftelijke reacties en de bespreking bleek gaat de voorkeur van de leden uit naar variant 1.
Dit sluit aan bij de uitkomst van een enquete van Mevr. van de Leede onder de bewoners van de Middenweg.
Op 16 maart is de laatste vergadering van de klankbordgroep. De vertegenwoordiger van de Belangenvereniging heeft de voorkeur voor variant 1 inmiddels aan de projectleider gemeld.
Uiteraard worden de leden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.
Op 20 april is in de schouwburg een presentatie gegeven aan belangstellenden m.b.t de voorkeuren van de verschillende groepen.
Op 27 april is het resultaat van die avond besproken in de klankbordgroep. Aan de hand van hetgeen is besproken zal de projectleiding nu een voorstel doen aan het College van B&W dat een bsluit zal nemen.
 
Enige weken later werd in de media bekend dat er geen middelen zijn voor de Middenweg.
Een ambtenaar zou een rekenfout hebben gemaakt.
 
Per bericht aan de leden van de klankbordgroep heeft de projectleider op 23 september 2010 bekend gesteld dat er een voorlopige keuze is gemaakt t.a.v. de variant voor de herinrichting van de Middenweg.
Aanvankelijk had de Gemeente slechts variant 3 uitgewerkt. Dit is de variant met ventwegen en een dubbele rij bomen.
De voorlopige keuze van het College is nu variant 2. Deze variant is gekozen n.a.v. een niet unaniem advies van de klankbordgroep, waarin evenveel voorkeur was voor variant 1 als voor 2. De Belangenvereniging had gekozen voor variant 1; dat is de enkele rij bomen op een middenberm. Bij variant 2 ligt aan beide zijden van de weg naast het trottoir een fietspad dat is afgescheiden van de rijbanen met een rij bomen waartussen geparkeerd kan worden.
Voor het aanleggen van de rotonde op het kruispunt met de Sportlaan/Timorlaan is nog geen geld beschikbaar, evenals voor het deel vanaf deze kruizing tot de Linie. Het plan is op 30 september 2010 gepubliceerd in het Stadsnieuws.
Vanaf die dag lag het, c.f. de wens van de Belangenvereniging, ter inzage voor inspraak gedurende 6 weken. De Belangenvereniging heeft een zienswijze ingediend aan de hand van de inbreng van de leden.
Op 11 november 2010 is als zienswijze ingediend dat de leden zich in meerderheid kunnen vinden in de keuze voor variant II. Wel wordt aangedrongen op het toch aanleggen van een rotonde op de kruizing Timorlaan/Sportlaan/Middenweg. Verder wordt gevraag om op het gedeelte tot de Linie de parkeermogelijkheden te verbeteren voor de oneven nummers. ( zijde Timorlaan )
Na verwerking van de inspraakresultaten zal het College de definitieve keuze aan de Raad voorleggen.
Op 1 februari 2011 is bekend geworden dat het College definitief heeft gekozen voor variant 2 met rotonde.
De Raad heeft daarna e.e.a bekrachtigd en het geld beschikbaar gesteld. De wens van de parkeerplaatsen tussen de rotonde en de Linie is daarbij  opnieuw aan de orde gesteld. Aangegeven is dat de werkzaamheden direct na de zomer van 2011 zullen aanvangen.
 
Op 6 juli 2012 is de gerenoveerde Middenweg door Wethouder Den Dulk geopend.
De bomen tussen de Pasteurstraat en de rontonde bij de vijfsprong zullen in het voorjaar van 2013 worden geplant.
 
[Timorpark] [Lyceumhof] [Middenweg] [Burgerparticipatie] [Linie] [Speelveld] [Brede School] [Borneolaan-Molukkenstraat] [Wijkactieplan]