Home

Bestuur

Statuten

Projecten

Links

Contact

Actueel

Verkiezingen

STATUTEN  VAN  DE  BELANGENVERENIGING  INDISCHE BUURT
 
Naam en zetel:
 
Artikel 1.
 
1. De Vereniging draagt de naam: Belangenvereniging Indische Buurt
 
2. Zij is gevestigd in Den Helder
 
Duur:
 
Artikel 2.
 
De Vereniging is opgericht op 20 september 2006 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 
Doel
 
Artikel 3.
 
1. De Vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van Indische Buurt en directe
    omgeving te Den Helder.
 
 
2. De Vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door:
 
    a. Het houden van vergaderingen.
 
    b. Het onderhandelen met overheid en particulieren.
 
    c. Het bevorderen van bekendheid en medewerking bij de politieke partijen.
 
    d. Waar mogelijk deelname aan de politieke besluitvorming.
 
    e. Het deelnemen aan wettelijke procedures.
 
    f.  Het deelnemen aan fora de buurt betreffende.
 
   g.  Het organiseren van gerelateerde activiteiten voor de leden.
 
 
Bestuur,Leden, Ereleden en Donateurs
 
Artikel 4.
 
1. De Vereniging bestaat uit:
 
    a. Bestuur   
 
    b. Leden en Ereleden
  
    c. Donateurs
 
2. Leden van de Vereniging zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar
    hebben bereikt.
 
3. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de Vereniging bijzonder verdienstelijk
    hebben gemaakt en daartoe door de Algemene Vergadering, met tenminste een
    meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, zijn benoemd.
    Een voordracht voor een dergelijke benoeming gebeurt door het Bestuur of op schriftelijk
    verzoek van tenminste tien leden.
 
4. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die bereid zijn de Vereniging financieel te
    steunen, met een door de Algemene Vergadering  vast te stellen minimum bijdrage.
 
 
Toelating
 
Artikel 5.
 
1. Het Bestuur beslist over de toelating van leden.
2. Ingeval van afwijzing van een lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot
    toelating besluiten.
 
Einde van het Lidmaatschap
 
Artikel 6.
 
1. Het lidmaatschap eindigt:
 
    a. Door overlijden.
 
    b. Door opzegging van het lid.
 
    c. Door opzegging namens de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
        opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, zoals in de Statuten gesteld,
        te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt,
        alsook, wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het   
        lidmaatschap te laten voortduren.
 
    d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
        Statuten , reglementen of besluiten der Vereniging handelt, of de Vereniging op
        onredelijke wijze benadeelt.
 
 
2. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het Bestuur.
 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden
    tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn
    van  vier weken.
    Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beŽindigd indien van de Vereniging of
    van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen
    op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
 
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging of van een
    besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na
    ontvangst van kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering.
    Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in
    kennis gesteld.
    Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin
     de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 
Verplichtingen der leden
 
Artikel 7.
 
1. De leden dienen zich te onthouden van gedragingen waardoor de belangen van de
    Vereniging ontoelaatbaar worden geschaad.
 
2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de Algemene
    Vergadering wordt vastgesteld.
 
3. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
    verplichting tot het betalen de contributie te verlenen.
 
4. Ereleden zijn van betaling van contributie vrijgesteld.
 
5. Verdere verplichtingen der leden worden vastgesteld door de Algemene Vergadering
     en opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.
 
Bestuur
 
Artikel 8.
 
1. Het Bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zes leden, die door de Algemene
    Vergadering worden benoemd. Indien bij stemmingen in het Bestuur het aantal voor- en
    tegenstemmen gelijk is, beslist de Voorzitter.
 
2. De voordracht van kandidaten voor het Bestuur geschiedt schriftelijk door het Bestuur
    aan de leden, gelijktijdig met de oproep voor de betreffende vergadering.
 
3. Ieder lid kan een voordracht van kandidaten doen die voor de aanvang van
    de vergadering schriftelijk bij het Bestuur moet zijn ingediend.
 
4. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering bij tweederde
    meerderheid van de stemmen worden ontslagen of geschorst.
 
 
5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur
    op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse
    vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. 
 
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
   
    a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging.
 
    b. Door bedanken.
 
7. Het Bestuur wijst uit haar midden een Secretaris en een Penningmeester aan.
    Het kan voor elk hunner uit haar midden een vervanger aanwijzen.
    De Voorzitter wordt door de Algemene Vergadering als zodanig gekozen.
 
8. Van de bestuursvergaderingen worden door de Secretaris notulen en een besluitenlijst 
    gemaakt.
    Bij ontstentenis van de Secretaris treedt een bestuurslid als zijn vervanger op.
 
9. De Voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen en stelt samen
    met de Secretaris de agenda op. Hij is de eerste vertegenwoordiger van de
    Belangenvereniging.
    Het bestuur kan een Vice Voorzitter aanwijzen.
 
10. De Penningmeester beheert de financiŽn en is verantwoordelijk voor het tijdig gereed zijn
      van de verantwoordingen.
 
Vertegenwoordiging
 
Artikel 9.
 
1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van
    de Vereniging.
 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald blijft het Bestuur bevoegd.
    Het is echter verplicht binnen drie maanden een Algemene Vergadering te houden waarin
   de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
 
3. Het Bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak
    te doen uitvoeren door Commissies die door het Bestuur worden benoemd.
 
 
4. Het Bestuur is bevoegd tot het aangaan van financiŽle verplichtingen tot een bedrag van
    Euro 2000,-. Daarboven is toestemming van de Algemene Vergadering benodigd.
 
5. De Vereniging wordt vertegenwoordigd:
 
    a. hetzij door het Bestuur ;
 
    b. hetzij door de Voorzitter en de Secretaris;
 
    c. hetzij door twee andere bestuursleden;
 
6 . Een lid van het Bestuur kan door het Bestuur worden gemachtigd de Vereniging
    zelfstandig te vertegenwoordigen inzake wettelijke procedures, o.a. met betrekking tot
    bezwaar en beroep en ten aanzien van het indienen van bedenkingen en zienswijzen in
    wettelijke procedures waarin deze relevant zijn.
 
  
Rekening en verantwoording
 
Artikel 10.
 
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
    Het boekjaar loopt gelijk aan het verenigingsjaar.
 
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige
    aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
    worden gekend.
 
3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen twee maanden na afloop van het
    verenigingsjaar haar jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat
    van baten en lasten, rekening en verantwoording over haar in het afgelopen boekjaar
    gevoerd bestuur.
    Na afloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het
    Bestuur vorderen.
 
4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een Commissie van twee
    personen die geen deel uitmaken van het Bestuur.
    De Commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bestuur en brengt bij de
    volgende Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 
5. Het Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.
 
 
Algemene vergadering
 
Artikel 11.
 
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe die niet
    door de wet of de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.
 
2. Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene
    Vergadering - de Jaarvergadering - gehouden.
    In de Jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 
     a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in Artikel 10 met het verslag
         van de aldaar bedoelde Commissie.
 
     b. de benoeming van de in Artikel 10 genoemde Commissie voor het volgende
         verenigingsjaar.
 
     c. voorziening in eventuele vacatures.
 
     d. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
         vergadering.
 
3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk
    acht.
 
4. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste twintig leden verplicht tot het
    bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier
    weken.
    Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
    verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het
    bepaalde in Artikel 15 of bij advertentie in tenminste een veel gelezen dagblad.
 
Toegang en stemrecht
 
Artikel 12.
 
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging.
    Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.  
 
3. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is heeft een stem.
 
4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 
Voorzitterschap en Notulen
 
Artikel 13.
 
1. De Algemene Vergadering  wordt geleid door de Voorzitter van het Bestuur of zijn
    plaatsvervanger.
    Bij ontstentenis van beiden treedt een ander bestuurslid, aangewezen door het Bestuur op
    als Voorzitter.
    In het geval dat op deze wijze niet in een Voorzitter wordt voorzien dan wijst de Algemene
    Vergadering een Voorzitter aan.
 
2. De Secretaris is verantwoordelijk voor het maken van een verslag van de Algemene
    Vergadering.
    Het verslag wordt ter kennis van de leden gebracht voor de volgende Algemene
    Vergadering. 
 
Besluitvorming van de Algemene Vergadering
 
Artikel 14.
 
1. Het ter Algemene Vergadering  uitgesproken oordeel van de Voorzitter dat door de
    Algemene Vergadering een besluit is genomen is beslissend.
    Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een
    niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de
    juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
    der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
    geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
    Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 
3. Voorzover de wet of de Statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
    Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen
    heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
    Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden
    herstemmingen plaats totdat, hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen ,
    hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
    Bij de vermelde herstemmingen ( uitgezonderd de tweede stemming ) wordt telkens
    gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel met
    uitzondering van de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal
    stemmen is uitgebracht.
    Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon
    uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe
    stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
    Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van
    beiden is gekozen.
 
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen dan is
    het verworpen.
 
7. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de Voorzitter een schriftelijke stemming
    gewenst acht of een van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
    Schriftelijk stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
    Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde een hoofdelijke
    stemming verlangt.
 
Bijeenroeping Algemene Vergadering
 
Artikel 15.
 
1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur.
    De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van de
    oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
    bepaalde in Artikel 16.  
 
 
Statutenwijziging
 
Artikel 16.
 
1. In de Statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
    besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
    aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.
 
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot
    statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een
    afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op
    een daartoe geschikte plaatsvoor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop
    de vergadering wordt gehouden.
    Bovendien wordt een afschrift, als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
    stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is.
    Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan  wordt binnen vier weken daarna een tweede
    vergadering over het voorstel gehouden zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
    geweest.
    Ongeacht het aantal aanwezige leden kan alsdan worden besloten, mits met een
    meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 
Ontbinding
 
Artikel 17.
 
1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemenen Vergadering.
 
2. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande Artikel is van overeenkomstige
    toepassing.
 
3. De bezittingen van de vereniging worden dan met inachtneming van artikel 23 van het
    Burgerlijk Wetboek bij gewone meerderheid van stemmen aan een gerelateerde
    organisatie aangeboden.
    In geen geval mogen bezittingen van de Vereniging onder de leden worden verdeeld.
 
Huishoudelijk Reglement
 
Artikel 18.
 
1. De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.
 
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet en/of de Statuten.
 
   
 
Vastgesteld door de leden  bij oprichting op 20 september 2006 en gewijzigd bij de 
Algemene Vergadering van 21 november 2007.
 
Getekend door het Bestuur na vaststelling door de Algemene Vergadering van 21 november 2007
 
L. Nieuwenhuis
 
 
C.J. de Ridder
 
 
J. Zuidema
 
 
R. de Vries
 
 
B. Holwerda
 
 
 
 
[Timorpark] [Lyceumhof] [Middenweg] [Burgerparticipatie] [Linie] [Speelveld] [Brede School] [Borneolaan-Molukkenstraat] [Wijkactieplan]