Home

Bestuur

Statuten

Projecten

Links

Contact

Actueel

Verkiezingen

 
 
 
 
 
                                 
 
Voor                                                                                Tijdens                                                                       Na
De Linie
De bedoeling van de Gemeente  Den Helder is om de Stelling drastisch te veranderen waarbij veel groen op de Linie wordt verwijderd. Stichting Stelling Den Helder is de belangrijkste animator van dit plan.
Men wil terug naar de tijd van Napoleon. Op 15 november 2004 zijn al 1049 handtekeningen 
tegen de voornemens van de Gemeente aangeboden aan het Gemeentebestuur tijdens een vergadering van de Raadscommissie SOB. Deze handtekeningen waren verzameld n.a.v een aanvraag kapvergunning, terwijl een plan niet gepubliceerd was. was Deze zijn verzameld door Mevr. Buurman en andere leden van de actiegroep Stelling.
Het onderwerp was door de actiegroep op de agenda geplaatst van de Commissie SOB.
In de Nota  "Stenen bloeien niet in de Lente", van de Voorzitter van de daarna opgerichte Belangenvereniging, is de visie van de actiegroep op de blijkbaar aanwezige voornemens aangeboden aan de Gemeenteraad.
Deze Nota is 10 oktober 2005 behandeld in de Raadscommissie SOB. Naast de vele contacten met de Gemeente is gepoogd om overleg te plegen met Zeestad.
Er is een bijeenkomst geweest op 9 januari 2007, door Zeestad aangekondigd als overleg, wat ter plaatse bleek niets met overleg te maken te hebben. Het was een presentatie van het Inrichtingsvoorstel.
Deze bijeenkomst vond plaats n.a.v. een gesprek tussen de Voorzitter en de projectleider op 2 november 2006, op initiatief van de Belangenvereniging. 
Bij een presentatie in het Wijkplatform op 23 Januari 2007, waarin de Belangenvereniging vertegenwoordigd is werd een presentatie verzorgd door Zeestad waaruit bleek dat aan de plannen niets veranderd was n.a.v de kritiek.
De Belangenvereniging heeft daarbij nogmaals de plannen krachtig afgewezen.
Later lazen we in de krant dat iedereen enthousiast was. Er is vaak stelling genomen tegen deze propaganda die karakteristiek was en is voor dit project.
Op 25 januari 2007 is door de Belangenvereniging Indische Buurt, mede ondertekend door de vertegenwoordiger van de bewonersorganisatie Geleerdenbuurt en Tuindorp een verzoek gedaan aan het College van B&W voor inspraak volgens de inspraakverordening paragraaf 4.
Dat is inspraak met een inspraakgroep, waarbij overleg plaatsvindt in de vorm van burgerparticipatie, dus voordat het plan gemaakt is. Per brief, ontvangen op 6 april 2007, werd dat verzoek afgewezen.
 
De afwijzing van het redelijke verzoek is heel wonderlijk omdat de Gemeenteraad op 1 februari 2007 had besloten om t.a.v het project Stedelijke vernieuwing, waarvan de Stelling deel uitmaakt, burgerparticipatie toe te passen volgens de Tielse methode.
Bij de Tielse methode wordt een inspraakgroep gevormd, waaraan ambtenaren worden toegevoegd. Deze ambtenaren moeten de plannen uitwerken die door de leden van de inspraakgroep worden gemaakt.
Dit gaat zelfs nog verder dan paragraaf 4 van de inspraakverordening maar deze regelgeving is direct toepasbaar op de Tielse methode. We hadden dus zo aan de slag gekund want de inspraakgroep was er ook al.
Uiteraard is er bezwaar aangetekend. Uiteindelijk gaat onze directe leefomgeving volledig op de schop. Het bezwaar werd per brief van 5 december 2007 door het College ongegrond verklaard.
Op 24 februari 2008 is beroep aangetekend bij de Rechtbank in Alkmaar tegen de weigering van het Gemeentebestuur van de inspraak zoals door ons gewenst.
Een eerste zitting m.b.t. de behandeling heeft plaatsgevonden op 11 mei 2009.
Naar aanleiding hiervan heeft de rechter besloten om het vooronderzoek te heropenen teneinde de besluitvorming bij de Gemeente nader te onderzoeken.
In juni 2009 zijn hierover schriftelijke vragen van de rechtbank door beide partijen beantwoord.  De tweede zitting heeft plaatsgevonden op 28 oktober 2009.
In de uitspraak heeft de rechter op 24 december 2009 het beroep gegrond verklaard. Dat leidt echter niet tot meer inspraak. De rechter was n.l. van oordeel dat de beslissing van het College m.b.t. de methode van inspraak geen besluit was waartegen  bezwaar mogelijk was en daarom onjuist had gehandeld.
 
T.a.v. het Inrichtingsvoorstel zijn zienswijzen ingediend waarin met name bezwaar wordt gemaakt tegen de geplande kaalslag.
De buitenzijde van de Liniedijk wordt afgegraven om een pad en een heg te plaatsen.
Tegen de beslissing om niets te veranderen a.d.h.v. de zienswijzen is een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaar is in december 2007 ongegrond verklaard.
Op 10 december 2007 is het Inrichtingsvoorstel in de Commissie SOB behandeld.
De Commissie was opvallend mild over het voorstel. Alleen de SP wees het voorstel af.
Progressief den Helder vond dat met de omwonenden overlegd moest worden.
Op 17 december 2007 is het voorstel door de Gemeenteraad goedgekeurd. Alleen de SP was tegen. Deze partij vond de Linie mooi zoals die toen was.
Jammer dat de politiek geen gevolg heeft gegeven aan onze veelvuldige en herhaalde oproep dat we graag overleg wilden hebben over het Inrichtingsvoorstel.
 
De Inspraakgroep is diverse malen bijeen geweest om de situatie te bespreken. Het standpunt t.a.v. de vorm waarin we als Belangenvereniging Indische Buurt de Linie willen hebben en welke wijzigingen we zullen toestaan, werd bevestigd. Er zijn toen en al eerder opvattingen geformuleerd over de wijze waarop het historische karakter zou kunnen worden benadrukt zonder dat de natuur wordt aangetast. De aangekondigde rapporten die zouden bestaan over de natuurwaarden, het water en de grond zijn opgevraagd op 17 januari 2008 maar nooit ontvangen.
Tegen het Inrichtingsvoorstel is een bezwaar ingediend, ondanks het feit dat dit niet was gepubliceerd voor bezwaar en beroep. In juni 2008 werd het besluit van het College ontvangen, waarbij men aangaf dat de Belangenvereniging niet ontvankelijk was, omdat het besluit van de Raad ter vaststelling van het Inrichtingsvoorstel geen concreet besluit was, en niet gericht was op rechtsgevolgen, zodat bezwaar niet mogelijk was.
 
N.a.v. de kapvergunningen zijn zienswijzen en later bezwaarschriften ingediend.
Nabij het Nieuwland ( langs de Linie ) zijn bomen gekapt waarvoor een vergunning was aangevraagd maar nog niet verleend. Hiervan is aangifte gedaan.
De bezwaren tegen de kapvergunningen zijn op 16 december 2008 ongegrond verklaard door het College. Op 17 december, nog voordat het besluit door de Belangenvereniging was ontvangen, is begonnen met kappen tussen de Middenweg en het Nieuwland. Uiteraard is dat onrechtmatig ( regels APV ), terwijl bovendien officieel was aangekondigd dat de werkzaamheden in januari 2009 zouden aanvangen. De Belangenvereniging is hierdoor ten onrechte niet in staat gesteld om een voorlopige voorziening bij de rechter aan te vragen om het kappen van de bomen uit te stellen tot na de behandeling van het beroep. 
 
Een op 16 september ingediend bezwaar tegen de aanlegvergunning voor het deel van de Liniedijk tussen de Middenweg en het Nieuwland is in januari 2009 door het College ongegrond verklaard.De aanlegvergunning is in strijd met het bestemmingsplan.
Hiertegen is beroep aangetekend bij de bestuursrechter. De Gemeente heeft de beslissing op het bezwaar later, in juli 2009, veranderd en gesteld dat de Belangenvereniging geen belanghebbende is. De eerste zitting bij de rechter vond plaats op 4 februari 2010. Deze zitting was gewijd aan de vraag of de Belangenvereniging belanghebbend is of niet. Zo ja, dan moet het College een ander besluit nemen. 
 
Op 23 oktober 2008 werd een bouwvergunning gepubliceerd m.b.t. de coupure op de Middenweg. Hiertegen is bezwaar gemaakt. Het bouwen is in strijd met het bestemmingsplan.
Op basis van het bezwaar is de bouwvergunning ingetrokken. Voor het Oostelijke- en Middendeel is een nieuwe bouwvergunning afgegeven. In het besluit op het bezwaar hiertegen werd de Belangenvereniging als niet belanghebbende aangemerkt, zodat het bezwaar verder niet behandeld werd. Uiteraard is dat ten onrechte en in strijd met het feit dat de Belangenvereniging daarvoor voortdurend als belanghebbende werd aangemerkt. Voor het Westelijke deel is een ontheffing van het Bestemmingsplan verleend. In de zienswijze tegen deze ontheffing werd de Belangenvereniging weer als niet belanghebbende aangemerkt. Een bezwaar hiertegen werd door de Gemeente als beroep doorgezonden naar de rechter op 4 september 2009. De Belangenvereniging heeft van de behandeling daarvan afgezien.
Het College heeft de nieuwe bouwvergunning voor dit deel op 24 augustus 2009 verleend.
 
Met het Ministerie van Landbouw was al enige tijd contact over het al dan niet nodig zijn van een ontheffing van de Flora en Fauna wet. E.e.a. op basis van een natuurwaardenonderzoek dat door de Belangenvereniging uit diverse bronnen en eigen onderzoek is samengesteld. De Belangenvereniging is van mening dat een ontheffing benodigd is.
Het door de Gemeente uitgevoerde natuurwaarden onderzoek was niet adequaat.
N.a.v. het onaangekondigd verwijderen van de begroeiing op de Liniedijk is door de Belangenvereniging op 4 januari 2009 een verzoek tot handhaving van de Flora en Faunawet bij de Minister ingediend.
Op 30 januari is als reactie hierop door het Ministerie van LNV de Gemeente verzocht de natuur op de Liniedijk te herstellen volgens de richtlijnen van de Minister. Een voorstel tot de herinrichting moest aan de Minister worden voorgelegd. Het herstel, inhoudende het planten van bomen en struiken, moest zijn gerealiseerd voor 29 maart 2009. De Gemeente heeft de Flora en Faunawet geschonden. Het door de Raad geodgekeurde Inrichtingsvoorstel werd door de Minister afgewezen.
Bestuursdwang werd door de Minister overwogen. De eerder gedane aangifte, alsmede een nieuwe aangifte t.a.v. de Liniedijk tussen Middenweg en Nieuwland, is ingediend bij de Officier van Justitie ter Alkmaar.
Later is het oordeel van de Minister enigszins afgezwakt n.a.v. een onderhoud van vertegenwoordigers van Gemeente/Zeestad, waarbij onjuiste informatie werd verstrekt, zodat alles minder erg leek dan het was. De Minister gaf dat aan in een brief van april 2009. Een reactie hierop van de Belangenvereniging heeft dat weer gecorrigeerd. Het resultaat is nu dat de situatie tussen Middenweg en Nieuwland mag blijven zoals die nu is, maar de omvang van de aangerichte schade is erkend door de Minister en de focus is nu veel sterker gericht op het belang van de natuurwaarden in de delen van de Linie die nog in takt zijn. Werkzaamheden zonder ontheffing van de Flora en Faunawet zijn nu uitgesloten. De schending van de Flora en Faunawet bij het kaalslaan van het eerste deel is niet weersproken door de Minister. De Gemeente doet daar heel andere beweringen over.   
De Minister heeft excuses aangeboden voor het feit dat door hem was gesuggereerd dat de Belangenvereniging onjuiste informatie had verstrekt.
 
Behalve alle acties die te maken hebben met zienswijzen, bezwaren een beroepen blijft de Belangenvereniging andere activiteiten ontwikkelen die niet te maken hebben met een juridische afwikkeling maar met pogingen tot overleg en politieke be´nvloeding. E.e.a zoals reeds in 2004 gestart.
In april 2008 werd de Belangenverenging uitgenodigd voor een bijenkomst van Platform Stelling. Hieraan werd deelgenomen. Dit Platform richt zich op de exploitatie en zou regelmatig bijeenkomen. In het najaar van 2009 werd met Zeestad gesproken over mogelijkheden om exploitatiemogelijkheden voor de Stelling te ontwikkelen waarbij de natuur niet wordt verwijderd doch juist onderwerp van aandacht is. Het zichtbaar maken van de de aanwezigheid van zeldzame vleermuizen zou voor bezoekers interessant kunnen zijn
Na de realisatie van het eerste deel van het Inrichtingsvoorstel kan de rest van het plan niet worden uitgevoerd zonder een aanvullende subsidie waarbij de Gemeente ook een bijdrage moet leveren. Zeestad wil heel graag de gehele Liniedijk veranderen naar het voorbeeld van het stuk dat nu gedaan is. De weerstand van de omwonenden is voor hen geen beletsel.
De Belangenvereniging heeft de mening van de omwonenden bekend gesteld aan alle authoriteiten die van belang zijn.
 
Op 13 februari 2010 is bekend geworden dat Zeestad de Stelling afvoert van de lijst met prioriteiten t.a.v de Stedelijke Vernieuwing. De aangevraagde subsidies werden niet verleend, ondermeer omdat de vergunningen niet in orde zijn. Voor ons is het laatste geen nieuws. Blijkbaar is de Provincie, de subsideverstrekker, nu ook tot het inzicht gekomen dat de geplande kaalslag van de Linie op basis van de ambitie van enkele hobbyisten niet goed doordacht is en dat de afgegeven vergunning in strijd zijn met de wet.
Wij zijn blij dat we dat duidelijk hebben kunnen maken. In december 2010 werd bekend dat Stichting de Stelling een subsidie van het Waddenfonds van bijna 3 miljoen ontvangt voor renovatie van de forten en voor een coupure op de Huisduinerweg. Onze boodschap om niet meer te tornen aan de natuur van de Liniedijk is blijkbaar ter harte genomen. Op de subsidieaanvraag bij het Waddenfonds is door ons een zienswijze met die boodschap ingediend.
 
Op 29 april 2010 heeft de rechter in Alkmaar de uitspraak gedaan dat de Belangenvereniging belanghebbend is en dat het College een ander besluit moet nemen op het bezwaar tegen de aanlegvergunning.
Op 10 juni werd bericht ontvangen dat het College tegen deze uitspraak hoger beroep had ingesteld bij de Raad van State. Er staat geen nieuws in het Hoger beroep. Blijkbaar wil men het proces vertragen. Het verweerschrift is meteen ingediend. De zaak bij de Raad van State diende op 16 decembr 2010.
Op 26 januari 2011 bevestigde de Raad van State in haar uitspraak het besluit van de rechtbank in Alkmaar.
De Belangenvereniging is belanghebbende.
Op 9 maart 2011 is door het Bestuur een gesprek gevoerd op uitnodiging van en met Zeestad.
De bedoeling van Zeestad was blijkbaar om de weg vrij te maken voor de aanpak van de Liniedijk tussen de Huisduinerweg en de Middenweg. De Belangenvereniging heeft aangegeven hieraan geen medewerking te verlenen.
Het opknappen van de Forten is prima, de Liniedijk mag niet worden aangetast.
Op 27 mei 2011 werd een nieuw besluit van het College ontvangen op het bezwaar tegen de aanlegvergunning.
Het beroep werd weer ongegrond verklaard met de oude onjuiste motivering.
Op 27 juni is opnieuw beroep aangetekend tegen de aanlegvergunning bij de Rechtbank in Alkmaar.
Op 17 april 2012 vond de zitting m.b.t. het beroep plaats. Op 24 mei werd bericht ontvangen dat de uitspraak nog op zich zal laten wachten. Op 7 juni werd uitspraak gedaan.
Het beroep is ongegrond verklaard. De beschouwingen van de rechter bieden goede aanknopingspunten om verdere kaalslag te voorkomen.
 
Op 28 november 2012 werd een informatieavond voor raadsleden bezocht bij Fort Kijkduin m.b.t. de plannen van Zeestad BV en Stichting Stelling van Den Helder.
Het ligt in de bedoeling van Zeestad om subsidie aan te vragen bij het Waddenfonds om voor verdere activiteiten, waaronder "herstel van de Liniedijken", hetgeen kaalslag betekent.
Het Waddenfonds is op 16 januari 2013 per brief voorzien van een zienswijze, waarin wordt vermeld dat het opknappen van de forten wordt toegejuicht, maar dat er geen geld beschikbaar moet komen voor het vernielen van de Liniedijken. Bij de subsidieaanvraag van 2010 heeft dezelfde aanpak succes opgeleverd.
In december 2014 werd het concept voor een nieuw bestemmingsplan gepubliceerd.
Dit bestemmingsplan omvat Huisduinen en de gehele buitenzijde van de Stelling.
Ook hierin is de kaalslag van de Liniedijken weer opgenomen.
Hiertegen is op 18 maart 2015 een zienswijze ingediend.
 
Op 12 november 2015 is het Bestemmingsplan Huisduinen en Stellig 2015 gewijzigd goedgekeurd.
Het BS is goedgekeurd met de wijziging die door de Belangenvereniging is ingebracht.
Alvorens bomen mogen worden gekapt moet eerst een ecologisch- en natuurwaarden onderzoek worden uitgevoerd.
Dat biedt goede mogelijkheden in een eventuele procedure omdat aangesloten kan worden bij de uitspraken van de rechter en van het Ministerie van Landbouw t.a.v. het werk aan de Liniedijk tussen de Marsdiepstraat en het fietspad Sportlaan.  
 
 
In 2020 is door het College weer belangstelling opgevat voor de Stelling. Men wil de Stelling
opnemen als belangrijk project in de nieuwe Omgevingsvisie 2040 van Den Helder die in 2022 moet worden vastgesteld. De Stelling wordt hierin ruim gedefinieerd. Ook de Werf en de dijk wordt hiertoe gerekend.
Op een website www.ingesprek.denhelder.nl van de Gemeente is een uitgebreide visie te lezen waar overigens niets concreets in staat. De Gemeente is daar wel erg trots op. In de krant werd op 22 mei 2021 een artikel over dit onderwerp gepubliceerd. Hoewel dat in de visie niet wordt vermeld blijkt uit dat artikel dat de discussie wel degelijk weer gaat over een begroeide of kale Linie. Geruststellend wordt gemeld dat geen van de besproken scenario's daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Zo'n opmerking wekt pas echt achterdocht. 
Gesteld wordt door de Projectleider dat uitgebreid is gesproken met direct betrokkenen voordat de visie werd ontwikkeld.
Op 27 oktober is in een mail aan de Projectleider de teleurstelling uitgesproken dat de  Belangenvereniging niet in die discussie is betrokken, terwijl deze toch zeer nauw betrokken is omdat de Linie nu eenmaal de achtertuin van de Indische Buurt is.
Een bijlage waarin bij de mail 81 zienswijzen, bezwaren een beroepen inzake de Linie in de periode 2004 - 2015 zijn opgesomd maakt die betrokkenheid duidelijk. Gewaarschuwd is voor een herhaling van het  vorige project Stelling waarin door de Gemeente en Zeestad de grondbeginselen van behoorlijk bestuur jarenlang met voeten zijn getreden. Zelfs leugens en bedrog werden niet geschuwd.
 
 
 
De inspraakgroep bestond uit de volgende personen: Mevr. Peeters, Hr. Zuidema, Hr. Kuys, Mevr. Buurman en ondergetekende. Mevr. Buurman is onlangs overleden. Wij herdenken haar als een vrouw die het uiterste heeft gedaan voor de Linie door bijvoorbeeld vrijwel alleen meer dan duizend handtekeningen tegen de kaalslag te vezamelen. Ze wordt node gemist.
De Hr. J. Smit van de Stichting Tuindorp en Geleerdenbuurt Belangen heeft tot nu toe in de groep opgetreden als vertegenwoordiger van de Geleerdenbuurt en Tuindorp.   
 
[Timorpark] [Lyceumhof] [Middenweg] [Burgerparticipatie] [Linie] [Speelveld] [Brede School] [Borneolaan-Molukkenstraat] [Wijkactieplan]